We made a decision to surround ourselves with beauty

0

In Kraków, the city of art, there are festivals beginning or ending every day. Valuable undertakings get lost in the abundance of posters on noticeboards. To be a festival, i.e. a feast acting as a focal point of the artistic life of a large part of the city, an event must be of a size reaching a specific critical mass. Many festivals in Kraków reach beyond this mass, but there are still so many of them that we get lost in their maze. Theatrum Musicum is a simple systemic solution established in 2013 by the municipal cultural institution, Capella Cracoviensis which, at the same time, performs the function of a higher form of an organizational being fitted in the reality: the musical institutions of Kraków join forces and together create one of the biggest stages of classical music in Europe. Theatrum Musicum is a spectacular, joint success of the authorities of Kraków, the Małopolska region and all partners to the project. It is one of the most valuable organisational initiatives in the entire history of cultural life in Poland. In the collection of the Jagiellonian Library in Kraków are manuscripts by Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms and many other outstanding composers. Theatrum Musicum serves as an authentic mandate to take care of this priceless collection.
All latest news concerning the events held as part of the festival can be found at: www.theatrummusicum.pl


Postanowiliśmy otoczyć się pięknem

W Krakowie, mieście sztuki, festiwale rozpoczynają się lub kończą każdego dnia. Wartościowe przedsięwzięcia giną w mnogości plakatów na słupach ogłoszeniowych. Żeby festiwal był festiwalem, musi rozmiarami przekroczyć określoną masę krytyczną. Dlatego z inicjatywy Capelli Cracoviensis krakowskie instytucje muzyczne stworzyły wspólnie jedną z największych scen muzyki klasycznej w Europie. Theatrum Musicum to spektakularny, wspólny sukces władz Krakowa, Małopolski oraz wszystkich partnerów projektu. To jedna z najcenniejszych inicjatyw organizacyjnych w historii życia kulturalnego w Polsce – projekt oryginalny, innowacyjny i organiczny, czyli wykorzystujący budowany przez lata potencjał środowiska artystycznego. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdują się rękopisy Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Brahmsa i wielu innych wybitnych kompozytorów – prawdziwie wartościowe, ogólnoludzkie, uniwersalne dziedzictwo kultury światowej, wolne od polityki i ideologii. Theatrum Musicum to autentyczny mandat do sprawowania opieki nad tą bezcenną kolekcją. Theatrum Musicum: ludzie, ambicje, współpraca, wytrwałość.
Wszystkie aktualne informacje na temat wydarzeń odbywających się w ramach festiwalu znajdą Państwo na stronie: www.theatrummusicum.pl

Capella Cracoviensis
ul. Św. Marka 7-9/9
31-012 Kraków
+48 721 620 174
info@theatrummusicum.pl

PLACES WORTH YOUR TIME