3 Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce

0

27-28 kwietnia 2017 Kraków, Polska

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat turystyka stała się jednym z największych i najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki na świecie. Liczba osób wyjeżdżających za granicę osiągnęła ponad 1,2 miliarda w skali roku (UNWTO, 2016). Dzięki temu turystyka tworzy około 11% światowego PKB i zapewnia co jedenaste miejsce pacy. Nie ma wątpliwości, że gwałtowny rozwój tego sektora niesie ze sobą ogromne korzyści. Turystyka przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, międzynarodowego przepływu osób i przedsiębiorczości, a także do rozwoju obszarów wiejskich i miejskich w wielu krajach i regionach. Jednocześnie wpływa na zmniejszenie ubóstwa, sprzyja prowadzeniu dialogu międzykulturowego i większej tolerancji.

Turystyka zapewnia również ogromne możliwości w zakresie umocnienia pozycji społeczno-ekonomicznej oraz ogólnej poprawy sytuacji kobiet i młodzieży, społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych i innych grup społecznych tam, gdzie ich pozycja we wcześniejszych okresach była znacznie słabsza.

Oprócz pozornie nieograniczonych możliwości gwałtowny rozwój sektora turystycznego stworzył również wyzwania, których nie można ignorować. Brak troski o zrównoważony charakter rozwoju i odpowiedzialne postępowanie wszystkich podmiotów może doprowadzić do tego, że turystyka będzie rozwijać się w sposób wywierający szkodliwy wpływ na otoczenie: powodujący zniszczenie środowiska naturalnego, zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej, naruszający struktury społeczne i wartości kulturowe, nieuwzględniający potrzeb grup będących w niekorzystnej sytuacji społecznej, a nawet przyczyniający się do wykorzystywania ludzi.

Aby właściwie wykorzystać ogromny, pozytywny potencjał turystyki unikając jednocześnie szkodliwego oddziaływania na otoczenie konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad etycznych. Dlatego też Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki w 1999 r. przyjęło Globalny Kodeks Etyki w Turystyce – plan odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju turystyki na świecie, skierowany do wszystkich podmiotów tego sektora. Kodeks zawiera zasady odnoszące się do ekonomicznych, społecznych, kulturowych oraz dotyczących środowiska aspektów działalności turystycznej. Ma on pomóc w uzyskaniu maksymalnych korzyści z turystyki, a jednocześnie zminimalizować jej ewentualne negatywne oddziaływania.

Uznając znaczenie tego sektora oraz mając na uwadze niedawno przyjęte cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, przewidziane w programie działań ONZ do roku 2030, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2017 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej turystyki na rzecz rozwoju. 3. Międzynarodowy Kongres Etyki w Turystyce odbywa się w tym właśnie roku. Jest to jednocześnie czas pełen wyzwań, w którym turystyka rozwija się dynamicznie, ale wszystkie dziedziny rozwoju wymagają uwzględnienia kwestii takich jak ochrona praw człowieka i zasobów naturalnych oraz zapewnienie spójności społecznej.

We współczesnym świecie, pełnym wzajemnych powiązań coraz ważniejsza staje się kontrola działań rządów oraz wpływu funkcjonowania korporacji na społeczeństwa i środowisko naturalne, a także potrzeba wzorców bardziej odpowiedzialnej konsumpcji. Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę, że ich długoterminowy rozwój stanie się niemożliwy, jeżeli zniszczą wykorzystywane w swojej działalności zasoby i nie będą w stanie zapewnić ludziom godnej pracy. Jest oczywiste, że turystyka musi podążać za tym coraz silniejszym i z pewnością pozytywnym trendem. Kongres ten, organizowany przez UNWTO i Komisję Europejską przy znaczącym udziale polskiego rządu ma na celu przedstawienie pozytywnych przykładów, odzwierciedlających zmianę sposobu prowadzenia działalności turystycznej.

Cele

Celem 3. Międzynarodowego Kongresu Etyki w Turystyce jest ocena możliwości wdrożenia w sektorze turystyki zasad zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron za rozwój infrastruktury, produktów i usług turystycznych. Zostaną też przedstawione dobre praktyki współpracy publiczno-prywatnej w dziedzinie polityki i strategii zapewniającej przestrzeganie praw człowieka, zasad przejrzystości i dobrego zarządzania oraz uwzględnienie opinii społeczeństwa.

Uczestnicy kongresu zwrócą szczególną uwagę na następujące zagadnienia: a) turystyka integrująca społecznie i powszechnie dostępna – z korzyścią dla wszystkich grup ludności i dla konkurencyjności branży turystycznej; b) zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w warunkach rosnącej liczby turystów – w świetle potrzeby ochrony tego dziedzictwa; oraz c) odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw jako czynnik wspierający osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu usług turystycznych, a także podnoszący poziom innowacyjności i ogólną jakość usług.

Uczestnicy

Kongres zgromadzi międzynarodowe grono delegatów: osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki turystycznej, urzędników krajowych organów administracji turystycznej, przedstawicieli biur podróży, firm turystycznych, stowarzyszeń branżowych, organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także naukowców i dziennikarzy zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju i etyką działalności gospodarczej.

http://ethicsandtourism-krakow.org

3rd International Congress on Ethics and Tourism 27-28 April 2017

Krakow, Poland

Background

Over the last fifty years, tourism has become one of the largest and fastest growing sectors of the global economy. Thanks to more than 1,2 billion international travellers crossing international borders (UNWTO, 2016), tourism accounts for some 11% of the world’s GDP and 1 out 11 jobs. There is no doubt that the sector’s exponential growth has brought with it immense benefits. Tourism boosts not only the employment and foreign exchange, but it also drives the entrepreneurship, rural and urban development in many countries and regions, while reducing poverty, prompting intercultural dialogue and building tolerance.

Tourism also has an extraordinary potential to contribute to the socio-economic empowerment and advancement of women and youth, indigenous people, persons with disabilities and other segments of population who have not enjoyed historically the most privileged position in human development.

However, alongside seemingly boundless opportunities, the meteoric rise of the tourism sector has created challenges which must not be ignored. Without concerns for sustainability and responsible behavior by all stakeholders, tourism can develop in ways that can have detrimental impacts: damaging the environment, depleting natural resources and biodiversity, disrupting social structures and cultural values, ignoring the plight of disadvantaged groups, and even precipitating the exploitation of human beings.

It is only an ethical foundation that can harness tourism’s enormous capacity to do good, and impede any potential harm. Driven by these concerns, the General Assembly of UNWTO adopted in 1999 the Global Code of Ethics for Tourism, a roadmap for a sustainable and responsible development of tourism worldwide, addressing all key stakeholders within the sector. Comprising a comprehensive set of principles covering socio-economic, cultural and environmental dimensions of tourism, the Code of Ethics has been tailored to help maximize tourism’s benefits while minimizing its negative impacts.

As a token of recognition to the sector’s importance, and having recently adopted the Sustainable Development Goals (SDGs) within its 2030 agenda agreed last year, the United Nations declared 2017 the International Year of Sustainable Tourism for Development. Coinciding with this important landmark, the holding of the 3rd International Congress on Ethics and Tourism comes at a challenging time where tourism keeps booming although the protection of human rights, the natural resources and social cohesion need to be taken more seriously into account in all spheres of development.

In an increasingly interconnected world, a closer scrutiny of governments’ actions and corporate impact on societies and the environment, as well as the need for more responsible consumption patterns are becoming more evident. Moreover, businesses are coming to realize that they cannot thrive in the long run if the resources they lean on keep deteriorating and if they fail to provide decent jobs. It is clear that tourism cannot stay out of this growing and certainly positive trend. This conference championed by UNWTO and the European Commission, with the generous collaboration of the Government of Poland, aims to demonstrate the successful stories illustrating this encouraging behavioural shift.

Objectives

The 3rd International Congress on Ethics and Tourism aims to explore ways in which the tourism sector can harness the principles of sustainability, shared responsibility and accountability of all stakeholders in developing tourism infrastructure, products and services. It will further showcase good practices of private-public cooperation through policies and strategies based on human rights, transparency and good governance which also takes into account the voice of civil society.

The Congress will draw particular attention to the following aspects: a) inclusive tourism and universal accessibility for the benefit of all groups of population and the industry’s competitiveness; b) management of natural and cultural heritage amidst the growing tourist numbers and conservation concerns; and, c) corporate social responsibility which not only fosters the implementation of the SDGs across the tourism supply chain, but also contributes to innovation and the overall service quality.

Participants

The Congress is aiming to gather an international audience comprised of policy makers, officials of national tourism administrations, representatives of travel and tourism companies and trade associations, representatives of international organizations, non-governmental organizations and civil society bodies, as well as academics and media outlets engaged in the issues of sustainable development and ethical business practices.

http://ethicsandtourism-krakow.org

tekst i logo: Mazurkas Travel

 

PLACES WORTH YOUR TIME