78. konkurs szopek Tym razem on-line

0
  1. konkurs szopek

Tym razem on-line

Po raz pierwszy w historii konkursu szopek krakowskich, nie licząc lat okupacji niemieckiej, szopkarze nie zaprezentowali swoich dzieł u stóp pomnika Adama Mickiewicza. Pandemia koronawirusa zmusiła organizatorów, czyli Muzeum Krakowa, do przeniesienia konkursu do cyberprzestrzeni.

W tym roku jury, które obradowało 3 grudnia, już po raz 78., wybierało najpiękniejsze szopki. Werdykt poznamy w niedzielę 6 grudnia o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników będzie można śledzić na żywo poprzez muzealnego Facebooka: www.facebook.com/muzeumkrakowa. Pokonkursową wystawę nagrodzonych szopek będzie można oglądać za pośrednictwem strony internetowej www.muzeumkrakowa.pl. To czy i kiedy wystawa będzie dostępna dla zwiedzających zależeć będzie od decyzji dotyczących dalszych obostrzeń sanitarnych. Jak co roku najpiękniejsze szopki z poprzednich edycji konkursu pojawią się na krakowskich ulicach i placach oraz w witrynach sklepowych. To wspólna inicjatywa Krakowskiego Biura Festiwalowego i Muzeum Krakowa. 

Tradycja szopkarska w Krakowie trwa od XIX wieku. Wykonywaniem szopek trudnili się rzemieślnicy z ówczesnych przedmieść Krakowa, szczególnie Krowodrzy i Zwierzyńca. Mniejsze szopki chętnie nabywali mieszczanie, którzy ozdabiali nimi mieszkania. Większe pełniły funkcję przenośnego teatrzyku, który w okresie świątecznym, przy wtórze muzyki, gościł w domach zamożnych rodzin. 

W XX wieku funkcje obrzędowe szopki zaczęły zanikać. Nie wygasło jednak samo szopkarstwo. Do jego umocnienia i wyniesienia na najwyższy poziom artystyczny przyczynił się wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dr Jerzy Dobrzycki, który w 1937 roku zainicjował konkurs. O niezwykłości krakowskich szopek świadczy fakt wpisania tradycji ich budowy na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. 

Co roku w konkursie bierze udział ok. 50 szopkarzy w kategorii seniorów i kilkuset w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Część szopkarzy pochodzi z rodzin, w których tradycje szopkarskie sięgają kilku pokoleń. 

 

ENG

78th Christmas Crib Competition

This time on-line

For the first time in the history of the Krakow Christmas Crib Competition, apart from the years of German occupation, crib makers did not present their works at the foot of Adam Mickiewicz Monument. The coronavirus pandemic forced the organizers, the Krakow Museum, to move the competition to cyberspace.

This year, the jury, which will meet on December 3, will select the most beautiful nativity scenes for the 78th time. We will know the decision on Sunday, December 6 at 4:00 p.m. You will be able to track the announcement of the results live on the museum’s Facebook profile: www.facebook.com/muzeumkrakowa. The post-competition exhibition of the award-winning Christmas cribs will be available for viewing on www.muzeumkrakowa.pl. Whether and when the exhibition will be accessible to visitors will depend on decisions regarding further sanitary restrictions. As every year, the most beautiful Christmas cribs from the previous editions of the competition will appear on the streets and squares of Krakow, as well as in shop windows. It is a joint initiative of the Krakow Festival Office and the Krakow Museum. 

The tradition of Christmas cribs in Krakow has continued since the 19th century. The craftsmen from the then suburbs of Krakow, especially from Krowodrza and Zwierzyniec, made nativity scenes. The townspeople willingly bought smaller Christmas cribs and used them to decorate their apartments. Larger cribs were used as portable theater stages which during the festive period, accompanied by music, had a place in the homes of wealthy families. 

In the 20th century, the ceremonial functions of the Christmas cribs began to disappear. However, the art of crib making has not been forgotten. The person who contributed to its strengthening and reaching the highest artistic level was the long-standing director of the Historical Museum of the City of Krakow, Dr Jerzy Dobrzycki, who initiated the competition in 1937. The extraordinary value of Krakow Christmas cribs is proven by the fact that the tradition of building them has been included in the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 

Each year, around 50 crib makers participate in the competition in the category of seniors and several hundred in children and teenagers categories. Some of the crib makers come from families where the tradition of crib making continues for several generations. 

Autor wszystkich zdjęć- Jerzy Łobaza.

 

PLACES WORTH YOUR TIME