Andrzej Wajda: All his artefacts

0

This will be the most important exhibition of the year in Krakow’s National Museum.  It is dedicated to Andrzej Wajda, who died in 2006.  Wajda is the most famous Polish film director in the world, and the winner of a life achievement Oscar in 2000, along with a Golden Palm at Cannes in 1981 for “Man of Iron”.

The exhibition will be an unconventional, multimedia narrative proportional to the life and creativity of the artist, who in his films grappled with Polish myths and history, as well as the society in which he participated and the medium that he employed – film.  But he was also the creator of unforgettable theatrical productions presented principally in Krakow’s Old Theater.  Modern audiovisual technology will permit visitors to the exhibit to immerse themselves in the world of his films, and through the displays of scenery, sketches, drawings, notes, scenography plans, and costumes, they will be able to grasp the complicated process he employed in their creation. The circumstances under which they came about, after all, were quite varied, since his first full-length film appeared in 1954 in a Poland governed by Stalinists, and his last in circumstances of unrestricted creative freedom.

The exhibit will be open until August 8, 2019 in the principle building of the National Museum in Krakow at the Aleja 3 Maja location.

 

1954, Łódź, Polska
Reżyser Andrzej Wajda na planie filmu „Pokolenie”. W głębi widać operatora Jerzego Lipmana.
Fot. Irena Jarosińska, zbiory Ośrodka KARTA

Wszystkie artefakty Andrzeja Wajdy

To najważniejsza w tym roku wystawa w krakowskim Muzeum Narodowym.  Poświęcona została zmarłemu w 2006 roku Andrzejowi Wajdzie – najsłynniejszemu w świecie polskiemu reżyserowi filmowemu, laureata m.in. honorowego Oscara za całokształt twórczości (2000 r.) i Złotej Palmy w Cannes, „Człowiek z żelaza”, 1981)

Wystawa jest niekonwencjonalna, multimedialna i narracyjna, a tym samym adekwatna do życia i twórczości tego artysty, który w filmach zmagał się z polskimi mitami, historią i współczesnością, w jakiej uczestniczył i do medium, jakim się posługiwał – filmu. Ale był też twórcą niezapomnianych spektakli teatralnych realizowanych przede wszystkim w krakowskim Starym Teatrze. Nowoczesna technika audiowizualna pozwala zwiedzającym zanurzyć się w świecie jego filmów, a poprzez ekspozycję pozostawionych przez reżysera scenariuszy, szkiców, rysunkach, notatkach, projektach scenografii czy kostiumów poznać skomplikowany proces tworzenia jego filmów. Warunki w jakich powstawały były przecież bardzo różnorodne, bo jego pierwszy pełnometrażowy film powstał w 1954 roku w Polsce rządzonej przez stalinowców, a ostatnie w warunkach nieskrępowanej wolności twórczej.

Wystawa będzie prezentowana do 8 września 2019 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (Al. 3 Maja) (b)

Fotos roboczy z planu filmu Andrzeja Wajdy Czlowiek z żelaza 1981.Andrzej Wajda ,Krystyna Janda i Jerzy Radziwiłłowicz .Fot.Jerzy Kośnik /Filmoteka Narodowa

Alle Artefakte von Andrzej Wajda

Dies ist die wichtigste Ausstellung dieses Jahres im National-museum Krakau. Sie wurde dem im Jahre 2016 verstorbenen Andrzej Wajda, dem in der Welt berühmtesten polnischen Filmregisseur, Preisträger u.a. des Ehren-Oscars für sein Gesamtwerk (2000) und der Goldenen Palme in Cannes („Der Mensch aus Eisen“, 1981), gewidmet.

Die Ausstellung ist unkonventionell, multimedial und narrativ und somit adäquat zum Leben und Schaffen dieses Künstlers, der in seinen Filmen die polnischen Mythen, die polnische Geschichte und Gegenwart, an der er teilgenommen hat, mit dem Medium, dessen er sich bedient hatte, nämlich dem Film bezwang. Er war aber auch der Schöpfer von unvergesslichen Theateraufführungen, die vor allem im Krakauer Alten Theater realisiert wurden. Die moderne audiovisuelle Technik erlaubt den Besuchern, in die Welt seiner Filme einzutauchen und durch die Ausstellung der vom Regisseur hinterlassenen Drehbücher, Skizzen, Zeichnungen, Notizen, Projekten von Bühnenbildern und Kostümen den komplizierten Vorgang des Schaffens seiner Filme kennenzulernen. Die Bedingungen, in denen sie entstanden, waren jedoch unterschiedlich, denn sein erster Spielfilm entstand im Jahre 1954 in dem durch die Stalinisten regierten Polen und die letzten Filme wurden unter den Bedingungen einer unbehinderten schöpferischen Freiheit geschaffen.

Die Ausstellung wird bis zum 8. September 2019 im Hauptgebäude des National-museums in Kraków (Al. 3 Maja) präsentiert.

Andrzej Wajda na planie filmu Kronika wypadkow miłosnych 1985.Fot.Jerzy Kosnik /Forum

PLACES WORTH YOUR TIME