Aparaty w dłoń! Rozpoczynamy XXII edycję konkursu fotograficznego Tatrzańska Jesień!

0

Aparaty w dłoń! Rozpoczynamy XXII edycję konkursu fotograficznego Tatrzańska Jesień! Tegoroczną ideą tego wydarzenia jest ujęcie różnorodności tatrzańskich krajobrazów, zatrzymanie perfekcyjnej chwili i odkrycie własnego, indywidualnego punktu widzenia na otaczające nas piękno tatrzańskiej jesieni.

Fotografia to nie tylko obraz. To zatrzymana chwila, która już nigdy więcej się nie powtórzy. To możliwość dzielenia się własnym punktem widzenia,  wrażliwością na piękno i kwintesencja pasji fotografa. Dlatego od uczestników konkursu, jesienne wyzwanie będzie wymagać wyczucia i precyzji, które pozwolą na wykonanie niebanalnych kadrów i ujęcia wyjątkowych tatrzańskich barw. 

Nietuzinkowe i intrygujące efekty pracy fotografów oceniać będą wybitni członkowie jury, a także osoby, które poprzez swoją wrażliwość potrafią dostrzec malowniczość i wzniosłość nadesłanych fotografii.

 XXII edycja konkursu fotograficznego to szczególna okazja do ukazania swojego zamiłowania  do gór, a także zachęta do zadumy nad otaczającym nas światem. Niespotykane wcześniej ujęcia pozwolą na chwilę refleksji nad szczególną istotą jesiennego pejzażu. 

Konkurs fotograficzny „Tatrzańska Jesień” kierowany jest zarówno do profesjonalistów jak i amatorów. Ponadto mogą w nim wziąć udział osoby z kraju jak i z zagranicy, ponieważ każdy powinien mieć szansę przedstawienia swojej perspektywy na piękno tatrzańskiego regionu.

 

Prace należy przesyłać na adres:

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
ul. Tetmajera 24
34 – 500 Zakopane.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu ( w załączeniu ) 

PRACĘ MOŻNA NADSYŁAĆ W TERMINIE 

od 22 WRZEŚNIA 2020 r. do 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r

 

REGULAMIN

XXI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TATRZAŃSKA JESIEŃ 2020”

I. Organizator:
Organizatorem Konkursu jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury
z siedzibą ul. Tetmajera 24, 34 – 500 Zakopane

II. Cel:
Celem konkursu jest prezentacja piękna gór, tatrzańskich wiosek i ich osobliwych walorów krajobrazowych
nie tylko w okresie zimowym i letnim, kiedy jest największa ilość gości, ale także w innych okresach. Być może
zdjęcia odzwierciedlające piękno natury zachęca turystów do przyjazdu w Tatry w okresie jesiennym, w
którym to wspaniała przyroda tatrzańska przybiera różne kolory. Ponadto istotną ideą konkursu jest ujęcie
uroków ekologicznych, które przedstawią niepowtarzalną, jesienną naturę naszego regionu. Ukazanie
pozytywnych aspektów przyrodniczych w fotografii, przyczynić się może do wzrostu świadomości na temat
ochrony przyrodniczego dziedzictwa Podhala.

III. Kategorie wiekowe:
1. Młodzieżowa od 13 lat do 18 lat;
2. Dorośli – od lat 18;

IV. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących i ma charakter otwarty.
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3. Prace należy nadsyłać w terminie od 22 września 2020 r. do 31 października 2020 r.
4. Datę rozstrzygnięcie Konkursu Organizator poda w późniejszym terminie
5. Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona Jury powołane przez organizatorów.
6. Przewiduje się nagrody pieniężne i rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii oraz
wyróżnienia.
7. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.tatry.pl
8. Ilość prac: każdy autor może nadesłać 10 prac w dowolnej technice tj. zdjęcia barwne, czarno – białe,
przetworzone komputerowo.
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
9. Format zdjęć powinien być zbliżony do rozmiarów 40 x 30, przy czym krótszy bok nie może być mniejszy
niż 30 cm.
10. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania zdjęć na płytce CD w rozdzielczości 300 dpi.
11. Do prac powinna być dołączona koperta i opatrzona PSEUDONIMEM zawierająca: kategorie wiekową, imię
i nazwisko autora, adres do korespondencji z kodem pocztowym, numer telefonu. Zdjęcia muszą być
podpisane pseudonimem oraz kategorią wiekową
12. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierająca: pseudonim autora, tytuł pracy lub zestawu
zdjęć.
13. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
14. Organizatorzy traktować będą nadesłane fotografie z największą starannością, jednak nie biorą
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (lub zagubienie) podczas przesyłki.
15. Prace należy przesyłać na adres:
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury ul. Tetmajera 24 34 – 500 Zakopane,
Z dopiskiem XXII Konkurs Fotograficzny „TATRZAŃSKA JESIEŃ 2020”
lub składać osobiście w godzinach od 09:00 do 15:00 w siedzibie Tatrzańskiej Agencji w sekretariacie – adres
jak wyżej.

V. Ocena prac:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów.
2. Jury będzie zwracało uwagę na zgodność tematyczną, sposób kadrowania, metodę ujęcia tematu,
pomysłowość ujęć.
3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.

VI. Nagrody:
Młodzieżowa od 13 lat do 18 lat;
I nagroda – 1200 zł
II nagroda – 700 zł
III nagroda – 500 zł
Dorośli – od lat 18;
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
I nagroda – 1500 zł
II nagroda – 1200 zł
III nagroda – 800 zł
1. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
2. Jury przysługuje prawo kwalifikowania do nagród oraz na wystawę zdjęć pojedynczych z zestawu
autorskiego.

VII. Postanowienia ogólne:
1. Nadesłane prace mogą być wykorzystane na stronie internetowej www.tatry.pl na facebooku, Instagramie,
Tatrzańskiej Agencji oraz wydawnictwach reklamowych, folderach i innych publikacjach wydanych przez
Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia
i nazwiska autora.
2. Wszystkie nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi uczestnikom konkursu.
3. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu
Klauzula informacyjna dla Kontrahentów i Klientów
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

XXI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„TATRZAŃSKA JESIEŃ 2020”
Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury adres: 34-500
Zakopane ul. Tetmajera 24, kontakt: email promocja@tatry.pl, tel. 18 20 613 20.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez: adres e-mailowy: iod@powiat.tatry.pl,
telefon: 511 255 129

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tatrzańską Agencję Rozwoju
Promocji i Kultury jest realizacja umów związanych z ich podpisaniem lub przysłanie zdjęć
do konkursu, wypłata nagród w konkursie, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
• art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
• art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
• Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu: biurom windykacyjnym, podmiotom
serwisujących nasze oprogramowanie oraz sprzęt informatyczny.
• Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa
Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom oraz nie są
przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji
międzynarodowej.
Okres przechowywania Państwa danych osobowe wynika z przepisów prawa na
podstawie których dane przetwarzamy, w większości przypadków dane będą
przechowywane przez okres 5 lat, na podstawie przepisów prawa a w pozostałych
przypadkach do ustania przyczyn biznesowych.
TATRZAŃSKA AGENCJA ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY
JAKO ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.
Mają Państwo prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w sekretariacie Tatrzańskiej Agencji
Rozwoju, Promocji i Kultury. Zakres praw, z których mogą Państwo skorzystać wynikają z przepisów
prawa.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz w większości przypadkach niezbędne do
zawarcia umowy oraz wynikające z przepisu prawa.
Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania
decyzji

PLACES WORTH YOUR TIME