CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

Study Polish language and culture at the Jagiellonian University

The Jagiellonian University, founded in 1364, is the oldest Polish university and one of the oldest in Europe. Located in one of the most beautiful cities in Europe – historic Kraków – the University offers foreigners various forms of studies of the Polish language and culture as well as the Polish history, arts, social, political and economic issues.

The Centre for Polish Language and Culture in the World at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University offers short and long-term academic programmes of the Polish language and culture for foreigners:

• semester

• annual

• intensive, vacation preparatory courses for foreigners who plan to study in Poland

• courses of the Polish language for Erasmus students and those who intern at the city’s universities.

In the academic year 2017/2018, the offer of the Centre includes also semester and annual preparatory courses for those who plan to study in Poland:

• social sciences (psychology, sociology, history)

• political science and international relations

• marketing and management

• medicine.

Thousands of students from all continents and many prestigious universities have studied at the Jagiellonian over 48 years of this activity. We cooperate with, among others, the Kosciuszko Foundation in New York, the University of Wisconsin-Stevens Point, the University of Guelph, Bloomsburg University, Swarthmore College, for which we also prepare specialized programmes of study.

Annual and semester courses are conducted at 64 Grodzka Street, 31-044 Kraków.

Tel. +48 12 663 18 14    Fax +48 12 663 18 15

e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

www.polishstudies.uj.edu.pl    www.uj.edu.pl/SL

In our offer we also have:

• Summer School of Polish Language and Culture for adults in July and August

• a summer course for youth (13-17 years old) in July/August

• two-week intensive Polish language courses throughout the year

• non-intensive semester courses for adults and youth

• courses on request for universities, institutions and companies

• individual lessons (including specialized varieties of the Polish language, online courses).

Registration and classes are also held at 7a Garbarska Street, 31-131 Kraków.

Tel. (+48) 12 421 36 92    Fax (+48) 12 422 77 01

e-mail: plschool@uj.edu.pl

www.plschool.uj.edu.pl

Language Certificates

The Centre for Polish Language and Culture in the World at the Jagiellonian has a licensed exam centre, which holds state certificate examinations in Polish as a foreign language. Detailed information can be found at: www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

Why us?

Transcripts of Studies accepted by all foreign universities (credit points, ECTS credits)

• language classes at all levels of proficiency

• modern teaching methods

• rich academic and tourist programmes

• special programmes tailored to individual needs of students/institutions.

WELCOME!

Studiuj język polski i kulturę polską w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom zróżnicowane formy studiowania języka i kultury polskiej, a także polskiej historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Polonistyki UJ oferuje krótko- i długoterminowe akademickie programy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:

• semestralne

• roczne

• intensywne, wakacyjne kursy przygotowujące obcokrajowców do studiów w Polsce

• kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus i odbywających staże naukowe w krakowskich uczelniach.

W roku akademickim 2017/2018 w ofercie Centrum są także semestralne i roczne kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:

• nauk społecznych (psychologia, socjologia, historia)

• nauk politycznych i stosunków międzynarodowych

• marketingu i zarządzania

• medycyny.

Przez 48 lat działalności studiowały u nas tysiące studentów ze wszystkich kontynentów i wielu prestiżowych uczelni. Stale współpracujemy m.in. z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, University of Wisconsin-Stevens Point, University of Guelph, Bloomsburg University, Swarthmore College, dla których przygotowujemy również specjalistyczne programy studiów.

Kursy roczne i semestralne prowadzone są na ulicy Grodzkiej 64, 31-044 Kraków.

Tel. +48 12 663 18 14    Fax +48 12 663 18 15

e-mail: polish.for.foreigners@uj.edu.pl

www.polishstudies.uj.edu.pl    www.uj.edu.pl/SL

W naszej ofercie mamy także:

• Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu

• kurs wakacyjny dla młodzieży (13-17 lat) w lipcu/sierpniu

• intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego przez cały rok

• nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży

• kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm

• lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe).

Zapisy i zajęcia odbywają się także przy ulicy Garbarskiej 7a, 31-131 Kraków.

Tel. +48 12 421 36 92    Fax +48 12 422 77 01

e-mail: plschool@uj.edu.pl

www.plschool.uj.edu.pl

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Szczegóły można znaleźć na stronie: www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

Dlaczego my?

Transcript of Studies akceptowany przez uniwersytety zagraniczne (punkty kredytowe, punkty ECTS)

• zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania

• nowoczesne metody nauczania

• bogaty program akademicki i turystyczny

• specjalne programy dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów/instytucji.

ZAPRASZAMY!

PLACES WORTH YOUR TIME