Cienie i blaski gwiazd, gwiazdek i gwiazdeczek

0

Krakow, the capital of Malopolska, is becoming a city increasingly visited every year on the tourist map of Europe. In 2017 alone, the „City of John Paul II” was visited by almost 13 million tourists!

Along with the growing interest, the range of services in the tourism industry, and thus also in the hotel industry, is also increasing in this region of Poland. What should you pay attention to when choosing a hotel in order not to experience disappointment? What guarantees that we will receive the expected level of service? In what respect does the hotel market in Poland differ from the European market?

 

Shadow and the brilliance of stars

 

Many of us, when choosing a hotel in Poland, take into account the number of stars that can be found in the descriptions of the facilities being reviewed. As it turns out, this entails considerable risk. According to Polish regulations, the categorisation – the process of awarding these stars, which guarantees services provided at the appropriate level – applies only to facilities that use the names „hotel”, „motel” and „guesthouse”.

“In Poland, the names „hotel”, „motel” and „guesthouse” are reserved names. This means that in order to be able to use them, one needs to submit to the so-called categorisation, carried out by a competent body. However, what we have been seeing commonly in recent years are places that are not formally called „hotel” but, for example, „otel”. Owners of these facilities often use misleading symbols to deceive their guests. They place stars in their descriptions which are not the result of appropriate categorization, but only information about the subjective evaluation of the object, e.g. by its owner,” says Tomasz Pieniążek, vice president of the Chamber of Commerce of Polish Hotel Management.

“This is very often the cause of disappointment. That is why in Poland it is important to pay attention to whether the facility in which we intend to spend time is formally a hotel. Then the number of stars should be an actual reflection of the quality to be expected with facilities of this class”, adds Pieniążek.

This situation varies widely between countries such as Austria, the Czech Republic, Germany, Hungary, the Netherlands, Sweden, Switzerland, as well as Lithuania, Latvia, Estonia, Luxembourg, Malta, Belgium, Denmark, Greece and Slovenia. These countries are members of the Hotelstars Union, an organisation that evaluates hotels according to the same uniform criteria. This ensures that in all these countries the same number of stars provides almost the same standard of service.

“In Germany, as well as in all countries that have joined the Hotelstars Union, stars are reserved, unlike in Poland. Here you can open a hotel and not be categorized. But then these stars cannot be used,” explains Małgorzata Baran, who runs a categorised three-star hotel in Germany.

“It is very easy to see which of the hotels actually categorized by receiving a certain number of stars, and which awarded such stars to themselves. Categorised hotels have the right to use a special marking, a sign placed on the facade of the facility. It is a unified plaque in all member states on which are placed the stars and information on the years in which the hotel can use this decoration. Here the categorisation takes place every three years. This sign gives us a guarantee that the chosen hotel meets the criteria necessary to award it a certain number of stars,” she adds. ( PK)

The problem of hotel categorisation was widely discussed at the meeting of the Club of Directors of Krakow Hotels in the Galaxy Hotel in Krakow, 22A Gęsia Street.

 

 

Cienie i blaski gwiazd, gwiazdek i gwiazdeczek

 

Wielu z nas, wybierając hotel w Polsce, bierze pod uwagę ilość gwiazdek, które znajdują się w opisach przeglądanych obiektów. Jak się okazuje, niesie to za sobą niemałe ryzyko. Zgodnie z polskimi przepisami kategoryzacja – czyli proces przyznawania owych gwiazdek, dająca gwarancję usług świadczonych na odpowiednim poziomie, dotyczy wyłącznie obiektów, które posługują się nazwą „hotel”, „motel” i „pensjonat”.

– W Polsce nazwa „hotel”, ”motel” i „pensjonat”, jest nazwą zastrzeżoną. Oznacza to, że aby móc się nią posługiwać trzeba poddać się tzw. kategoryzacji, przeprowadzanej przez uprawniony do tego organ. Jednak to, z czym mamy do czynienia powszechnie w ostatnich latach, to miejsca, które formalnie nie nazywają się „hotel”, ale np. „otel”. Właściciele tych obiektów często posługują się mylącymi symbolami wprowadzając w błąd swoich gości. Umieszczają w opisach gwiazdki, które nie są efektem odpowiedniej kategoryzacji, a jedynie informacją o subiektywnej ocenie obiektu np. przez jego właściciela. – mówi Tomasz Pieniążek, v-ce prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

– To bardzo często jest przyczyną rozczarowania. Dlatego w Polsce należy zwrócić uwagę, czy obiekt w którym zamierzamy spędzić czas jest formalnie hotelem. Wówczas ilość gwiazdek powinna być faktycznym odzwierciedleniem jakości, jakiej należy się spodziewać przy obiektach tej klasy. – dodaje Pieniążek.

Sytuacja ta zasadniczo różni się w takich krajach jak: Austria, Czechy, Niemcy, Węgry, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, a także Litwa, Łotwa, Estonia, Luxemburg, Malta, Belgia, Dania, Grecja i Słowenia. Kraje te  zrzeszone są w ramach Hotelstars Union, organizacji oceniającej hotele wg tych samych, jednolitych kryteriów. Daje to gwarancję, że we wszystkich tych krajach taka sama ilość gwiazdek zapewnia niemalże jednakowy standard usługi.

– W Niemczech, a także we wszystkich krajach, które przystąpiły do Hotelstars Union, odwrotnie niż w Polsce, zastrzeżone są gwiazdki. Tutaj można otworzyć hotel i nie poddać się kategoryzacji. Ale wówczas nie można używać owych gwiazdek. – wyjaśnia Małgorzata Baran, która prowadzi skategoryzowany hotel trzygwiazdkowy w Niemczech.

– Bardzo łatwo możemy przekonać się, który z hoteli rzeczywiście poddał się kategoryzacji otrzymując określoną ilość gwiazdek, a który takie gwiazdki sam sobie przyznał. Hotele skategoryzowane mają prawo posługiwania się specjalnym oznaczeniem, szyldem umieszczanym na fasadzie  obiektu. Jest to zunifikowana we wszystkich krajach członkowskich tabliczka na której znajdują się wspomniane gwiazdki oraz informacja w jakich latach hotel tym odznaczeniem może się posługiwać. Tutaj kategoryzacja odbywa się co trzy lata. Znak ten daje nam gwarancję, że wybrany przez nas hotel spełnia kryteria niezbędne do przyznania mu określonej liczby gwiazdek – dodaje.( PK)

Problem  kategoryzacji hoteli był  szeroko omawiany na spotkaniu Klubu Dyrektorów Hoteli Krakowskich w Hotelu Galaxy  w Krakowie przy  ul Gęsiej 22A.

PLACES WORTH YOUR TIME