Działania edukacyjno-kulturalne MCK w 2019 roku

0

Tworząc ofertę edukacyjną stawiamy na interdyscyplinarne przekazywanie wiedzy.
Program przygotowany jest tak, aby łączyć zagadnienia dziedzictwa, historii, sztuki i kultury
z innymi dziedzinami: botaniką, przyrodą, technologią czy fizyką. Bardzo istotne jest dla nas indywidualne podejście do każdej grupy odwiedzającej MCK. 

12 SPACERÓW NA 12 MIESIĘCY – raz w miesiącu zaprosimy na spacer tematyczny poświęcony znanemu i nieznanemu dziedzictwu kulturowemu Krakowa i Małopolski. Odkryjemy historię skarbów ukrytych za bramą lub klasztorną furtą, odwiedzimy na co dzień niedostępne miejsca na mapie miasta. Bo po Krakowie – mieście tysiąca skarbów – spacerować trzeba przez cały rok.

KWADRANS ZE SZTUKĄ – w każdy czwartek i piątek, o godz. 13.00 zapraszamy na
15-minutowe spotkania, podczas których opowiadamy o jednym z eksponatów prezentowanych na aktualnej wystawie w Galerii MCK. Oprowadzanie wliczone w cenę biletu na wystawę.

MINISPOTKANIA ZE SZTUKĄ – kreatywne niedzielne warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4–8 lat, inspirowane aktualną wystawą w Galerii MCK. Koncentrujemy się na jednym temacie lub pojęciu
z aktualnej ekspozycji – szukamy dla niego znaczeń i tworzymy wiążący się z nim obiekt. Warsztaty odbywają się w co drugą niedzielę miesiąca, o godz.  12.30. „MINIspotkania ze sztuką” zostały odznaczone nagrodą „Słonecznik 2018” przyznawaną przez portal CzasDzieci.pl dla najbardziej rozwojowej inicjatywy dla najmłodszych w Krakowie, w kategorii sztuki wizualne. Wstęp bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

SMOCZKI. W GALERII Z MALUCHEM – cykl spotkań dla opiekunów z dziećmi do lat trzech. Godzinne oprowadzanie po aktualnej wystawie w Galerii MCK w kameralnej atmosferze. Spotkania odbywają się w poniedziałki, kiedy Galeria MCK jest zamknięta dla innych zwiedzających. Oprowadzanie z przewodnikiem daje opiekującym się małymi dziećmi możliwość obejrzenia wystawy w komfortowych warunkach. Maluchom zapewniamy opiekę animatora. Spotkania odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca, o godz. 12.00. Wstęp bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – do każdej wystawy prezentowanej w Galerii MCK tworzymy specjalną ścieżkę edukacyjną dla dzieci w formie kolorowej broszury z ćwiczeniami. Przeznaczona jest ona dla rodzin
z dziećmi. Zadania w niej zawarte mają na celu wyjaśnienie i poszerzenie tematyki wystawy,
a przede wszystkim zaciekawienie najmłodszych i otwarcie na potrzebę doświadczania sztuki. Zadania są stworzone na zróżnicowanym poziomie trudności, tak aby część z nich dzieci mogły rozwiązać samodzielnie, a przy innych próbowały to zrobić razem z rodzicem. Ścieżka edukacyjna jest nie tylko próbą dotarcia do najmłodszego odbiorcy, ale także sposobem na budowanie relacji rodzinnych
w przestrzeni instytucji kultury.

WYSTAWA Z KLASĄ! – do każdej wystawy prezentowanej w Galerii MCK przygotowujemy program lekcji galeryjnych dla grup szkolnych. Zajęcia są prowadzone dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zagadnienia poruszane przez wykwalifikowanych edukatorów zostały opracowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, dzięki czemu stanowią znakomitą okazję do poszerzania wiedzy z lekcji historii,
języka polskiego czy historii sztuki.

UŻYJ DZIEDZICTWA! – na warsztatach pokazujemy, czym jest dziedzictwo, prezentujemy jego różnorodność i znaczenie dla każdego człowieka, mówimy o odpowiedzialności połączonej
z zagadnieniami dziedzictwa materialnego i naturalnego, o recyklingu czy ekodesignie. W czasie zajęć poświęcamy też wiele uwagi współczesnym metodom wykorzystywania dziedzictwa, takim jak bazy danych opensource, czy licencje creative commons. Chcemy, aby młodzi ludzie wynieśli wiedzę jak praktycznie i aktywnie uczestniczyć w dziedzictwie oraz świadomość, że dziedzictwo to inwestycja, mogąca przynosić indywidulane korzyści. Propozycja zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

ZWIEDZAJ Z KRUCZKIEM MCK. HISTORIA I ARCHITEKTURA KAMIENICY „POD KRUKI” – biorąc pod uwagę czasowość wystaw prezentowanych w Galerii MCK, postanowiliśmy poszerzyć program edukacyjny o zajęcia niepowiązane z wystawami prezentowanymi w Galerii MCK. Scenariusze zajęć poświęcono historii kamienicy „Pod Kruki” i jej złożonym dziejom. Razem z uczestnikami zajęć odkrywamy niedostępne na co dzień zakamarki siedziby MCK, opowiadamy o tajemnicach kryjących się w zabytkowych murach i patrzymy na dachy Krakowa z poziomu piątego piętra. Zwiedzaniu towarzyszy ilustrowany przewodnik wraz z kartami zadań.

CYKL WARSZTATÓW CZYTELNICZO-PLASTYCZNYCH – zajęcia, które pozwalają na niczym nieskrępowany rozwój wyobraźni dzieci. Inspirujemy uczestników do poznawania świata słowa czytanego i uświadamiamy ich, że czytanie jest bardzo ważną umiejętnością w życiu człowieka,
a funkcjonowanie we współczesnym świecie bez czytania jest niemożliwe. Każdy warsztat uzupełniony jest o elementy plastyczne. Obecnie realizujemy warsztaty „Wyżły chodzą na łyżwy”, inspirowane naszą książką dla najmłodszych pt. „Zwierzyniec. Okazy wybrane”, którą wydaliśmy z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

DOJRZALI DO SZTUKI – comiesięczne wykłady dla seniorów poruszające wybrane zagadnienie z historii sztuki, kultury, architektury i dziedzictwa. Spotkania odbywają się w zabytkowych przestrzeniach MCK i skłaniają do kulturalnych dyskusji przy herbacie i ciastku. Wykład odbywa się zawsze w drugi piątek miesiąca, o godz. 11.00. Wstęp bezpłatny, nie obowiązują zapisy.

PROGRAM TOWARZYSZĄCY WYSTAWIE – cykl wykładów wprowadzający do historii i tematyki aktualnie prezentowanej w MCK wystawy.

POLSKI PETERSBURG – encyklopedia internetowa Polski Petersburg ma na celu przybliżenie polskim i rosyjskim odbiorcom losów i dzieł Polaków związanych z Petersburgiem. Zawiera zaktualizowaną bibliografię przedmiotu za lata 1945–2018, hasła osobowe i tematyczne (ok. 220) oraz mapę „polskich” adresów (ok. 255) w Petersburgu. Dodatkowo dla szkół ponadpodstawowych w zakładce edukacja przygotowany został w 2016 r. wybór scenariuszy lekcyjnych.

AKADEMIA DZIEDZICTWA – studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym realizowane od 2001 roku wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzupełnieniem programu są warsztaty – w formie wyjazdów studyjnych – poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz zarządzaniu obiektami dziedzictwa kulturowego. Podsumowanie studiów stanowi przygotowanie pracy końcowej w ramach jednego z kilku seminariów tematycznych.

WYKŁADY OTWARTE AKADEMII DZIEDZICTWA – cykl wykładów popularyzujących specjalistyczną wiedzę o dziedzictwie kulturowym, muzeologii, badaniach nad kulturą i historią Polski i Europy Środkowej. Prelegentami są wykładowcy Akademii Dziedzictwa, zagraniczni badacze uczestniczący w programie stypendialnym Thesaurus Poloniae oraz przedstawiciele instytucji partnerskich.

AHICE – Art and Heritage from Central Europe (AHICE) to założony przez MCK serwis internetowy, dostępny także za pomocą mediów społecznościowych, poświęcony sztuce oraz dziedzictwu Europy Środkowej, przeznaczony dla historyków sztuki, animatorów kultury, miłośników sztuki oraz wszystkich poszukujących informacji o wystawach, konferencjach, publikacjach czy też miejscach wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO odnoszących się do krajów Europy Środkowej. www.ahice.net

POLSKA SIEĆ EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU KULTUR IM. ANNY LINDH – MCK, z ramienia MKiDN i MSZ, zajmuje się koordynacją polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, której zadaniem jest promocja wzajemnego zrozumienia, poznania i tolerancji. Zadaniem MCK jest promocja Fundacji i jej misji, zachęcanie do współpracy w regionie eurośródziemnomorskim, konsolidacja polskiej sieci, pomoc jej członkom w poszukiwaniu partnerów zagranicznych i finansowania projektów, realizacja wspólnych projektów polskiej sieci.

RIHA JOURNAL – międzynarodowe czasopismo akademickie poświęcone historii sztuki, które ukazuje się w internecie od kwietnia 2010 r. MCK jako jedna z ponad dwudziestu instytucji członkowskich RIHA na świecie pełni rolę redakcji lokalnej. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom związanym z historią sztuki i kulturą wizualną zarówno na gruncie lokalnym czy regionalnym, jak również międzynarodowym. Misją czasopisma jest udostępnianie wyników badań i wiedzy badaczy wszelkich narodowości, co w efekcie prowadzić ma do znoszenia granic między środowiskami naukowymi.

 

THESAURUS POLONIAE – program stypendialny, który od 2009 roku realizowany jest przez MCK. Adresowany jest do osób prowadzących badania nad kulturą, historią oraz wielokulturowym dziedzictwem Polski i Europy Środkowej. O trzymiesięczne stypendium mogą się ubiegać osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografią oraz antropologią kulturową i naukami pokrewnymi.

 

V4 HERITAGE ACADEMY MANAGEMENT OF UNESCO WORLD HERITAGE CULTURAL SITES IN VISEGRAD COUNTRIES – co roku w lipcu MCK wspólnie z instytucjami partnerskimi z państw Grupy Wyszehradzkiej organizuje tygodniowy program edukacyjny dla pracowników instytucji kultury, służb konserwatorskich i studentów z regionu Europy Środkowej. W 2019 roku odbędzie się dziesiąta edycja programu, którego tematem będzie tym razem dziedzictwo Czech, a głównym miejscem realizacji Český Krumlov.

DIALOG POLSKOROSYJSKI W MCK – cykl wykładów, którego celem jest przybliżanie polskiej publiczności kluczowych zagadnień i trendów we współczesnej kulturze rosyjskiej, ze szczególnym naciskiem na sztukę, media, literaturę oraz film. Istotne miejsce zajmuje również problematyka historyczna oraz dziedzictwo kulturowe. Wykłady na trwałe wpisały się w nurt organizowanych przez MCK debat o kulturze państw europejskich. Są prowadzone w językach rosyjskim i polskim.

BIBLIOTEKA MIĘDZYNARODOWEGO CENTRUM KULTURY – specjalistyczna biblioteka o statusie biblioteki naukowej, obejmująca blisko 40 000 jednostek inwentarzowych gromadzi i udostępnia zbiory z zakresu historii i teorii kultury, dziedzictwa kulturowego, etnografii i tożsamości Europy, dialogu międzykulturowego, sztuki, architektury i urbanistyki, zarządzania miastami historycznymi i ochrony zabytków. Znaczące są również zbiory galicjanów oraz druków osiemnasto‑ i dziewiętnastowiecznych, zbiorów kartograficznych, w tym niemieckich wydań okupacyjnych map topograficznych ziem polskich. W Czytelni, wyposażonej w 12 stanowisk komputerowych, będą udostępniane w ramach licencji krajowych bazy danych Wirtualnej Biblioteki Nauki: Wiley Online Library, Web of Science, Springer, Scopus, Science, Nature, EBSCO, Infona.

Tekst:  MCK

PLACES WORTH YOUR TIME