‘Eko Challenger’ for Podhala

0

The Tatras Chamber of Commerce is implementing its latest ecologic project: the “Eko Challenger”. Its goal is to create a pro-ecologic and pro-health mindset, motivating people to undertake activities which will have positive influence on the environment, as well as stimulating distribution of information in the fields of ecology and eco-development.

“Without this the whole ecologic situation in the Podhale region will never change. We will not accomplish any improvement, and in a short time we will begin noticing the negative results to health, society, commerce, and the economy”, explains Agata Wojtowicz, the president of the Chamber.

“Within the framework of the project Zakopane will, for the first time ever in Poland, host a meeting of bloggers, journalists, and representatives of various social groups involved in ecology, ecotourism, health, and ecolifestyle. It will be dedicated to the subjects of balanced development and minimization of negative human effects on the environment, and protection of nature and natural resources, as well as ecological styles of living, with specific attention to the issues of smog, and solutions designed to improve the quality of the air.

“We will make use of popular new channels of communication, relying particularly on the blogosphere. Bloggers and vloggers, whose everyday tools of choice are the internet, social media, blogs, and vlogs, as well as websites, are currently unusually influential opinion leaders and trendsetters. They are building brand identity (our BRAND will be clean air!) and support target audience decisions. As they often declare themselves, their priority is a desire to introduce a positive influence on the existing reality. They inspire and motivate into action – this is why we have determined to invite them specifically to the meeting in Zakopane.

Eko Challenger is a kind of a study tour linked with a conference on the subject of air and the improvement of its quality, antismog regulations, and the presentation of best practices based on solutions used in the hotel industry”. – Wojtowicz explains.

Zakopane, like many places in southern Poland has (mostly in winter, but not only) a huge problem with smog resulting from low-stack emissions. The latest studies on tourism in Podhala indicate that as many as 16.6% of those surveyed point to poor air quality as the chief drawback for the region. In the wintertime up to 36% of visitors mentioned poor air quality, smog, and foul odors.

The Podhale region has the opportunity to become a leader in change and effective action for the improvement of air quality. Zakopane after all, is the second best known brand name in the country, visited by hundreds of thousands of tourists every year! Eko Challenger is a challenge for all of Podhala, and not only Pohala. Smog knows no boundaries!

The Eko Challenger project is co- financed with funds from the European Union’s LIFE Program in the framework of the integrated LIFE project “Implementation of a program for protecting the air in Małopolska – Małopolska in a healthy atmosphere”.

„Eko Challenger” dla Podhala

Tatrzańska Izba Gospodarcza realizuje swój kolejny projekt ekologiczny: „Eko Challenger”. Jego celem jest kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw, motywowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko oraz stymulowanie przepływu informacji z zakresu ekologii i eko-rozwiązań.

Bez tego wszystkiego sytuacja ekologiczna na Podhalu nigdy się nie zmieni, nie osiągniemy poprawy i już niedługo odczujemy negatywne skutki zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i gospodarcze – tłumaczy Agata Wojtowicz, prezes Izby.

W ramach projektu w marcu 2018 roku w Zakopanem odbędzie się pierwsze w Polsce spotkanie blogerów, dziennikarzy, przedstawicieli środowisk zajmujących się ekologią, ekoturystyką, zdrowiem i ekolifestylem. Będzie ono poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju i minimalizowania negatywnego wpływu człowieka na środowisko, ochronie przyrody i zasobów naturalnych oraz ekologicznemu stylowi życia, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki smogu i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza.

Wykorzystamy nowe, popularne kanały komunikacji – stawiamy na blogosferę. Blogerzy i vlogerzy, których narzędziami codziennego użytku są internet, media społecznościowe, blogi i videoblogi oraz strony www to obecnie niezwykle wpływowi liderzy opinii i kreatorzy postaw. Budują tożsamość marek (naszą MARKĄ będzie czyste powietrze!) i wspomagają decyzje odbiorców. Jak często sami deklarują, ich priorytetem jest chęć wywierania pozytywnego wpływu na rzeczywistość. Inspirują i motywują do działania – to dlatego postanowiliśmy właśnie ich zaprosić na spotkanie do Zakopanego.

EKO Challenger to rodzaj study tour połączonego z konferencją na temat powietrza i poprawy jego jakości, przepisów uchwał antysmogowych i prezentacją dobrych praktyk na przykładzie rozwiązań w hotelarstwie – tłumaczy Agata Wojtowicz.

Zakopane jak wiele miejscowości na południu Polski ma (głównie zimą, ale nie tylko) ogromny problem ze smogiem, którego źródłem jest niska emisja. Z ostatnich badań ruchu turystycznego na Podhalu wynika, że aż 16,6% ankietowanych turystów wskazuje zanieczyszczone powietrze jako główną wadę regionu. W sezonie zimowym aż 36% osób odwiedzających region zwróciło uwagę na zanieczyszczone powietrze, smog i duszący zapach.

Podhale ma szansę stać się liderem zmian i skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Przecież Zakopane to druga najlepiej rozpoznawalna marka w kraju, miejsce odwiedzane co roku przez setki tysięcy turystów! Eko Challenger jest wyzwaniem dla całego Podhala i nie tylko – smog nie zna granic.

Projekt Eko Challenger został dofinansowany ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

PLACES WORTH YOUR TIME