Events organized by the Town of Zakopane

0

angielski

The Zakopane Cup in Alpine skiing 2015/2016
27 February, 2016 – Kasprowy Wierch
An open contest for anyone who wants to test their skiing skills in competition with the other participants on the most popular slopes of Zakopane.

Red Bull Downhill, ‘NaKrechę’
13 February, 2016 – Polana Szymoszkowa
It is the largest mass ski and snowboard race, which attracts fans of extreme sports.

The Krystyna Behounek 18th Easter Egg Competition
28 March, 2016 – Suchy Żleb at Kalatówki
A spectacular competition in which participants dressed in costumes from different periods use old equipment.

Zakopane Jazz Spring 2016, the 13th United Europe Jazz Festival
29 April – 3 May, 2016 – Kino Sokół
A musical meeting of jazz artists at the foot of the Tatra Mountains, during which the best Polish and foreign musicians will plat at the Jazz Top Gala on the International Jazz Day and Visegrad Day.

The 11th Festival of Christian Creativity ‘I was looking for you’
May/June, 2016
The festival for young people talented in the field of music, art, literature and theatre. The main idea of this event is to promote the biography and teachings of the Holy Father John Paul II.

Orange Summer Cinema Sopot – Zakopane
1 July – 31 August, 2016 – at Górna Rówień Krupowa
One of a kind outdoor cinema, where it is possible to see attractive Polish and foreign film productions every day.

The Clean Tatras
1-2 July, 2016 – at the Tatra National Park
The largest volunteer cleanup campaign in the Tatra Mountains for enthusiasts and lovers of the mountains.

International Festival of Organ and Chamber Music
July – August, 2016 – at the churches of Zakopane
Organ music will sound in Zakopane already for the sixteenth time. Musicians from all over the world play pieces by the finest composers.

Andrzej Brandstatter and Friends
9-10 July, 2016 – at Dolna Rówień Krupowa
Concerts involving vocally talented children and young people from across the Polish are held in the ‘Wierchowe Meeting’.

The 7th European Regional Products Fair
11-15 August, 2016 – at Dolna Rówień Krupowa
During the fair, visitors have the opportunity to see products from different regions of the world, take part in cooking demonstrations, tastings, competitions, concerts.

The 48. International Festival of Mountain Folklore
19-26 August, 2016 – at Dolna Rówień Krupowa
Folklore groups from all over the world come to Zakopane to present authentic highland folklore and compete for the three main awards: Gold, Silver and Bronze Alpenstock.
Welcome to the feast of the mountaineers from all over the world in Zakopane!

polski
Imprezy organizowane przez miasto Zakopane

Puchar Zakopanego w narciarstwie alpejskim 2015/2016
27.02.2016 – Kasprowy Wierch
Otwarte zawody dla każdego, kto chce sprawdzić swoje umiejętności narciarskie w rywalizacji z innymi uczestnikami na najbardziej popularnych zakopiańskich stokach.

Red Bull Zjazd na Krechę
13.02.2016 – Polana Szymoszkowa
To największy masowy wyścig narciarsko-snowboardowy ściągający fanów ekstremalnych sportów.

XVIII Zawody o Wielkanocne Jajo im. Krystyny Behounek
28.03.2016 – Suchy Żleb na Kalatówkach
Widowiskowe zawody na starym sprzęcie, w których biorą udział uczestnicy przebrani w stroje z różnych epok.

Wiosna Jazzowa Zakopane 2016, 13th United Europe Jazz Festival
29.04 – 03.05.2016 – Kino Sokół
Muzyczne spotkanie artystów jazzowych pod Tatrami. Podczas festiwalu wystąpią najlepsi polscy i zagraniczni muzycy w ramach Gali Jazz Top, Międzynarodowego Dnia Jazzu oraz Dnia Wyszehradzkiego.

XI Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was”
maj/czerwiec 2016
Festiwal dla młodzieży utalentowanej w dziedzinie: muzyki, plastyki, literatury i teatru. Ideą tej imprezy jest upowszechnianie biografii i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Orange Kino Letnie Sopot – Zakopane
01.07 – 31.08.2016 – Górna Rówień Krupowa
Jedyne w swoim rodzaju kino pod gołym niebem, gdzie codziennie można obejrzeć atrakcyjne polskie i zagraniczne produkcje filmowe.

Czyste Tatry
01-02.07.2016 – Tatrzański Park Narodowy
Największa społeczna akcja sprzątania Tatr z udziałem wolontariuszy – pasjonatów i miłośników gór.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej
lipiec – sierpień 2016 – zakopiańskie kościoły
Już po raz szesnasty w zakopiańskich kościołach zabrzmi muzyka organowa. W Festiwalu uczestniczą muzycy z całego świata, wykonując utwory najznakomitszych kompozytorów.

Andrzej Brandstatter i Przyjaciele
09-10.07.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Koncerty, w których uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci i młodzież z całej Polski, odbywają się w ramach cyklu “Wierchowe Spotkania”.

VII Europejskie Targi Produktów Regionalnych
11-15.08.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Podczas Targów, odwiedzający mają możliwość zapoznania się z produktami z różnych regionów świata, wziąć udział w pokazach kulinarnych, degustacjach, konkursach, koncertach.

48. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
19-26.08.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Zespoły folklorystyczne z całego świata przyjeżdżają do Zakopanego, by zaprezentować autentyczny folklor góralski, rywalizując jednocześnie o główne nagrody: Złotą, Srebrną i Brązową Ciupagę.
Zapraszamy do Zakopanego na święto górali całego świata!

niemiecki
Veranstaltungen der Stadt Zakopane

Zakopane-Pokal im Ski alpin 2015/2016
27.02.2016 – Kasprowy Wierch
Offener Ski-Wettbewerb für jeden, der seine Ski-Fertigkeiten im Wettbewerb mit anderen Teilnehmern auf den populärsten Skihängen von Zakopane unter Beweis stellen will.

Red Bull-Abfahrtsrennen
13.02.2016 – Szymoszkowa-Waldlichtung
Dies ist das größte Ski- und Snowboard-Massenrennen, das die Fans des Extremsports anzieht.

XVIII. Krystyna Behounek-Osterwettbewerb um ein Osterei
28.03.2016 – Suchy Żleb auf Kalatówki
Ein Show-Wettbewerb unter Verwendung alter Ausrüstung, deren Teilnehmer in Kleidung aus verschiedenen Epochen auftreten.

Jazz-Frühling Zakopane 2016, 13th United Europe Jazz Festival
29.04. – 03.05.2016 – Kino Sokół
Ein musikalisches Treffen der Jazz-Künstler am Fuße der Tatra. Während des Festivals werden die besten polnischen und ausländischen Musiker im Rahmen der Jazz-Top-Gala, des Internationalen Jazz-Tages und des Visegrád-Tages auftreten.

XI. Festival des christlichen Schaffens „Ich suchte Euch…”
Mai/Juni 2016
Festival für Jugendliche, die auf den Gebieten der Musik, der visuellen Kunst, der Literatur und des Theaters begabt sind. Die Idee dieser Veranstaltung ist es, zur Verbreitung der Biographie und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Paul II. beizutragen.

Orange – Sommerkino Sopot – Zakopane
01.07. – 31.08.2016 – Górna Rówień Krupowa
Ein einzigartiges Kino unter freiem Himmel, wo man jeden Tag attraktive polnische und ausländische Filmproduktionen sehen kann.

Saubere Tatra
01. – 02.07.2016 – Tatra-Nationalpark
Die größte gemeinschaftliche Aufräumaktion in der Tatra unter Beteiligung von Freiwilligen – passionierten Liebhabern der Berge.

Internationales Festival der Orgel- und Kammermusik
Juli – August 2016 – Kirchen von Zakopane
Bereits zum sechzehnten Mal erklingt in den Kirchen von Zakopane Orgelmusik. An dem Festival nehmen Musiker aus der ganzen Welt teil und interpretieren Werke der namhaftesten Komponisten.

Andrzej Brandstatter und Freunde
09. – 10.07.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Konzerte, an denen gesanglich begabte Kinder und Jugendliche aus ganz Polen teilnehmen. Sie finden im Rahmen des Zyklus „Gipfeltreffen” statt.

VII. Europäische Messe der Regionalprodukte
11. – 15.08.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Während der Messe haben die Besucher die Möglichkeit, Produkte aus verschiedenen Regionen der Welt kennenzulernen, an Kochshows, Degustationen, Wettbewerben und Konzerten teilzunehmen.

48. Internationales Festival der Bergfolklore
19. – 26.08.2016 – Dolna Rówień Krupowa
Folklore-Ensembles aus der ganzen Welt kommen nach Zakopane, um die authentische Folklore der Bergbewohner zu zeigen, und wetteifern gleichzeitig um die Hauptpreise – den Goldenen, Silbernen und Bronzenen Bergstock.
Wir laden Sie nach Zakopane zum Goralen-Fest der ganzen Welt ein!

PLACES WORTH YOUR TIME