#heritage

0

23 June, 2017 – 1 July, 2018
The Main Building of the National Museum in Kraków, al. 3 Maja 1

What have we inherited from those who previously lived in what is now Polish territory? And where actually was this territory? What paintings, books and events have shaped our collective imagination? What customs and traditions have governed our lives? And what language did we use to talk about them? An attempt to answer these and similar questions is to be found in the exhibition #heritage, which will be opened on 22 June, just before the 41st Session of the UNESCO World Heritage Committee that will also be held in the Main Building of the National Museum in Kraków. It will be the largest exhibition organised by the Museum since the famous Marek Rostworowski exhibition, ‘A Polish Self-Portrait’ (‘Polaków portet własny’) which was held at the turn of 1979/80 and which will be referred to in the current exhibition. #heritage will take up two floors of the headquarters of the NMK and will include over 650 artefacts and works of art from the collections of the largest and oldest national museum in Poland.
– The idea of the exhibition was based on four categories taken from anthropological and historical studies of national cultures. These are ‘geography’, ‘language’, ‘citizens’ and ‘customs’. The first refers to the territories with which a given culture is connected and treats as its own. The second emphasizes the role of language in defining national distinctiveness. The third describes those who identify with a given culture, and the fourth shows that from a historical perspective, the nations can be defined with reference to their cultural sources rather than ethnic categories – explains Dr Andrzej Szczerski, the curator of the exhibition and Deputy Director of the NMK for Scientific Matters.
The exhibition will include works of art that without any doubt are essential for a meaningful discussion of Polish cultural heritage and these will include a denar from the times of Boleslaw the Brave, with the earliest evidence of the use of the name Poland (Polska), the first edition of the ‘Crimean Sonnets’ (‘Sonety krymskie’), with a handwritten dedication by Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin`s sheet music, as well as paintings by the most famous Polish painters such as Jan Matejko, Olga Boznańska, Stanisław Wyspiański and Jacek Malczewski. However, there will be much more than those mentioned above, as many other artefacts, often unknown, and indeed often unseen, as they are kept in the National Museum in Kraków as memorabilia of the past and a testimony to the participation of the Poles in shaping both the material and spiritual culture of Europe and the world. Among them are, for instance, expensive watches by Patka, with images of Polish national heroes, the mnemonic tables of Antoni Jaźwiński, whose method for memorizing facts was extremely popular in European and American education in the mid-nineteenth century, a map of Australia, with its highest peak that was named Mt. Kościuszko by Pawel Edmund Strzelecki who discovered it, and a cover of the famous monthly ‘Vogue’ designed by Janina Dłuska.
– We want our exhibition to be a ‘treasury of remembrance’, a fact which is repeatedly highlighted in order to provide inspiration for contemporary times, but above all, to let us reflect on the legacy that we have been left, as well as on how we could add a further chapter to its history – says the curator, Andrzej. Szczerski.
The exhibition, whose Honorary Patron is the President of Poland, Andrzej Duda, is included in the programme of events organised in tandem with the 41st Session of the UNESCO World Heritage Committee in Kraków.


#dziedzictwo

23.06.2017 – 07.01.2018
Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, al. 3 Maja 1

Jaki spadek przejęliśmy po tych, którzy wcześniej żyli na ziemiach polskich? I gdzie właściwie były te ziemie? Jakie obrazy, książki i wydarzenia kształtują naszą wyobraźnię zbiorową? Jakie zwyczaje porządkują nasze życie? I jakiego języka używamy, aby o nim opowiedzieć? Odpowiedzi na te i podobne pytania chce zaproponować widzom wystawa #dziedzictwo, która zostanie otwarta 22 czerwca – tuż przed rozpoczęciem 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. To największa ekspozycja Muzeum od czasów słynnej wystawy Marka Rostworowskiego „Polaków portret własny” z przełomu lat 1979/80, do której także się odwołuje. Zostanie zaaranżowana na dwóch piętrach głównej siedziby MNK i złoży się na nią ponad 650 zabytków i dzieł sztuki z kolekcji największego i najstarszego muzeum narodowego w Polsce.
– Konstrukcja wystawy została oparta na czterech kategoriach zaczerpniętych z antropologicznych i historycznych studiów nad kulturami narodowymi. Są to „geografia”, „język”, „obywatele” i „obyczaj”. Pierwsza odnosi się do terytoriów, z którymi dana kultura się wiąże i traktuje jako własne. Druga podkreśla rolę języka w definiowaniu odrębności narodowych. Trzecia opisuje tych, którzy z daną kulturą się utożsamiają, a czwarta uzmysławia, że z perspektywy historycznej narody definiować można przez odniesienie do ich źródeł kulturowych, a nie kategorii etnicznych – tłumaczy kurator wystawy, wicedyrektor MNK ds. naukowych dr hab. Andrzej Szczerski.
Na wystawie nie zabraknie dzieł sztuki oczywistych dla dyskusji o polskim dziedzictwie kulturowym: denara Bolesława Chrobrego z najwcześniejszym świadectwem używania nazwy Polska, pierwszego wydania „Sonetów krymskich” z odręczną dedykacją Adama Mickiewicza, nut Fryderyka Szopena, obrazów najbardziej znanych polskich malarzy, jak Jan Matejko, Olga Boznańska, Stanisław Wyspiański czy Jacek Malczewski. Ale znacznie więcej będzie tych nieoczywistych, często nieznanych, przechowywanych w Muzeum Narodowym w Krakowie jako pamiątki przeszłości i świadectwo udziału Polaków w kształtowaniu się kultury materialnej i duchowej Europy i świata. Można do nich zaliczyć na przykład kosztowne zegarki Patka z podobiznami polskich bohaterów narodowych, mnemotechniczne tablice Antoniego Jaźwińskiego, którego metoda zapamiętywania faktów była niezwykle popularna w szkolnictwie Europy i Ameryki w połowie XIX wieku, mapę Australii z najwyższym szczytem nazwanym przez jego odkrywcę Pawła Edmunda Strzeleckiego Górą Kościuszki, czy okładki miesięcznika „Vogue” zaprojektowane przez Janinę Dłuską.
– Chcemy, by nasza wystawa była „skarbnicą pamięci”, do której wraca się po to, aby inspirowała czasy nam współczesne, a przede wszystkim pozwalała się zastanowić, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami i w jaki sposób potrafimy dopisać kolejny rozdział w jego historii – mówi kurator Andrzej Szczerski.
Ekspozycja została objęta patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wpisana w program towarzyszący 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO w Krakowie.

PLACES WORTH YOUR TIME