In Krakow we are breathing (somewhat) more freely

0

It is happening more and more frequently that there are days when the best quality of air in the Krakow agglomeration is in … Krakow’s city center. This apparent paradox is the first effect of efforts by municipal and regional authorities to drastically reduce the level of air pollution.

These actions were taken in response to occasions in recent years (especially during the heating season) when levels of pollution increased catastrophically. A ban on burning solid fuels, including coal and wood, was introduced in Krakow in September of last year. The entry into force of the ban was preceded by several years of preparation, during which the city offered residents financial assistance for the purchase and installation of gas stoves and electric heating, as well as connection to the municipal heating network. A system for monitoring compliance with the ban was also introduced, under which the municipal guard force with the help of drones is identifying chimneys that use prohibited fuels.

The decrease in pollution in Krakow, which is located deep in a geological basin, proves on the one hand, that consistent pro-ecological actions can bring quick results. On the other hand, it clearly demonstrates that they must be implemented on a much broader scale than even the bounds of the second largest city in Poland. During this year’s heating season, it has been repeatedly observed how the pollution blowing in from the municipalities surrounding Krakow counteracts the city’s ecological efforts.

In these outlying communities, which are gradually becoming residential districts of Krakow, the ban on the use of solid fuels does not apply, and the fight against emissions from domestic heating systems by replacing them with modern equipment has not yet gained momentum. The operation of the government subsidy program for such replacements, which at the outset promised to expand to a much larger scale, also ended up hobbled.

Fortunately, however, the ecological awareness of surrounding communities is growing, where air pollution, such as high levels of suspended particles, also reaches catastrophic levels, that is to say levels many times greater than the permissible norms. For example, neighbors are more likely to react to the unfortunately still frequent cases of people burning plastic trash or low-quality fuels in their furnaces.

 

W Krakowie oddychamy (nieco) swobodniej

Coraz częstsze są dni kiedy w aglomeracji krakowskiej powietrze najlepszą jakość ma w… centrum Krakowa. Ten pozorny paradoks to pierwszy efekt działań władz miasta i regionu zmierzających do radykalnego zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń.

Działania te zostały podjęte w odpowiedzi na momentami (zwłaszcza w sezonie grzewczym) katastrofalny wzrost poziomu zanieczyszczeń w ostatnich latach. Od września ubiegłego roku w Krakowie wprowadzono zakaz spalenia paliw stałych, w tym węgla i drewna. Moment wejścia w życie zakazu poprzedziły kilkuletnie przygotowania, w ramach których miasto pomagało mieszkańcom finansowo w zakupie i instalowaniu pieców gazowych, ogrzewania elektrycznego czy podłączenia do sieci ciepłowniczej. Wprowadzono także system kontroli przestrzegania zakazu, w ramach którego straż miejska przy pomocy m.in. dronów wykrywa kominy pieców, w których używane są zakazane paliwa.

Spadek zanieczyszczeń w położonym w głębokiej niecce Krakowie dowodzi, z jednej strony, że konsekwentne działania proekologiczne mogą przynieść szybkie efekty. Z drugiej strony demonstruje dobitnie, iż muszą być prowadzone na dużo szerszą niż nawet drugie co do wielkości miasto w Polsce. Podczas tegorocznego sezonu grzewczego przecież wielokrotnie obserwowano, jak zanieczyszczenia nawiewane z otaczających Kraków gmin niweczą jego ekologiczne wysiłki.

W tych gminach, które stopniowo stają się dzielnicami willowymi Krakowa, zakaz używania paliw stałych nie obowiązuje, a walka z emisją zanieczyszczeń z domowych kotłowni poprzez ich wymianę na nowoczesne urządzenia ciągle nie nabrała rozpędu. Kuleje także funkcjonowanie rządowego programu dotowania takiej wymiany, który według obietnic miał przybrać wielką skalę.

Na szczęście jednak rośnie świadomość ekologiczna okolicznych miejscowości, gdzie zanieczyszczenia powietrza np. pyłami zawieszonymi także osiąga katastrofalne, to znaczy wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy, poziomy. Coraz częstsze są np. reakcje sąsiadów na niestety bardzo częste przypadki spalania w piecach plastikowych śmieci lub paliw niskiej jakości. (b)

 

Immer wieder gibt es Tage, an denen im Ballungsraum Krakau die beste Luftqualität im… Zentrum Krakau herrscht. Dieses scheinbare Paradoxon ist das erste Ergebnis des Handelns der städtischen und regionalen Behörden, sich in Richtung einer radikalen Verringerung der Luftverschmutzung zu bewegen.  Die Maßnahmen wurden als Antworten auf die zeitweise (insbesondere in der Heizperiode) katastrophale Zunahme des Verschmutzungsgrades in den letzten Jahren ergriffen. Seit September vergangenen Jahres gilt in Krakau das Verbot, feste Brennstoffe zu verbrennen, darunter Kohle und Holz. Dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Verbotes gingen mehrjährige Vorbereitungen voraus, in deren Rahmen die Stadt die Einwohner bei Kauf und Installation von Gasöfen und Elektroheizungen oder dem Anschluss an das Fernheizungsnetz finanziell unterstützte. Es wurde auch ein Kontrollsystem zur Einhaltung des Verbotes eingeführt, in dessen Rahmen die Stadtpolizei u.a. mit Hilfe von Drohnen Kamine von Heizungen aufdeckt, in denen verbotene Brennstoffe benutzt werden.

 

PLACES WORTH YOUR TIME