It happened in Krakow…

0

It happened in Krakow…

  • Nowa Huta – Kraków’s youngest district – celebrates its 70th anniversary this year. The anniversary is counted from 24 February 1949. Then the communist authorities decided to build a large steelworks to the east of Kraków. The industrial investment was accompanied by the construction of a residential district between Kraków and the area occupied by the steelworks. It was created according to a uniform plan and in the socialist realist style, and its architecture today arouses great interest among tourists from all over the world. The district was inhabited by steelworks constructors, who were drawn to Kraków from all over the country. Gradually they created an integrated community, whose protests contributed to the collapse of the communist system in Poland in 1989.
  • The Jagiellonian University – in cooperation with the Embassy of Mexico in Poland – has established a Mexican Centre. It is a unit of the Institute of American Studies and Polish Diaspora Studies at the Faculty of International and Political Studies. The tasks of the newly established unit include coordination of the Institute’s cooperation with Mexican universities and scientific institutions.
  • Tauron Arena Krakow – the largest sports and entertainment hall in Poland and one of the most powerful facilities of this kind in Europe has passed another test. For the first time it has hosted horses and riders. They took part in the hall in showjumping competitions and carriage driving competitions held as part of the international equestrian competitions of the Cavaliada Tour.

Zdarzyło się w Krakowie…

  • Nowa Huta – najmłodsza dzielnica Krakowa obchodzi w tym roku 70-lecie istnienia. Jubileusz liczony jest od daty 24 lutego 1949 roku. Wtedy władze komunistyczne zdecydowały o wybudowaniu na wschód od Krakowa wielkiej huty stali. Inwestycji przemysłowej towarzyszyło wzniesienie między Krakowem a terenem zajętym, przez hutę dzielnicy mieszkaniowej. Powstała ona według jednolitego planu i w stylu socrealistycznym, a jej architektura budzi dzisiaj duże zainteresowanie turystów z całego świata. W dzielnicy zamieszkali budowniczy huty, którzy ściągali do Krakowa z całego kraju. Stopniowo stworzyli zintegrowaną społeczność, której protesty przyczyniły się do upadku w 1989 r. systemu komunistycznego w Polsce.
  • Uniwersytet Jagielloński powołał – we współpracy z ambasadą Meksyku w Polsce – Centrum Meksykańskie. To jednostka Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Do zadań nowo powołanej jednostki należą koordynowanie współpracy Instytutu z uczelniami i instytucjami naukowymi Meksyku.
  • Tauron Arena Kraków – największa hala widowiskowo-sportowa w Polsce i jeden z najpotężniejszych tego rodzaju obiektów w Europie przeszła kolejną próbę funkcjonalności. Po raz pierwszy gościła konie i jeźdźców. Uczestniczyli oni w hali w konkursach skoków przez przeszkody, zawodach w powożeniu odbywających się w ramach międzynarodowych zawodów jeździeckich Cavaliada Tour.

Es geschah in Krakau…

  • Nowa Huta – der jüngste Stadtteil Krakaus, begeht in diesem Jahr sein 70-jähriges

Bestehen. Das Jubiläum wird ab dem 24. Februar 1949 gerechnet. Damals beschlossen die kommunistischen Machthaber, im Osten Krakaus eine großes Stahlwerk zu errichten. Das Industriebauvorhaben wurde durch die Errichtung eines Wohnstadtteils  auf dem zwischen Krakau und dem durch die Hütte belegten Gebiet begleitet. Dieser entstand nach einem einheitlichen Plan im Stil des Sozrealismus, und seine Architektur zieht heute viele interessierte Touristen aus der ganzen Welt an. In dem Stadtteil wohnten die Erbauer der Hütte, die aus dem ganzen Land nach Krakau zogen. Nach und nach schufen sie eine integrierte Gesellschaft, deren Proteste 1989 zum Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Polen beitrugen.

  • Die Jagiellonen-Universität gründete in Zusammenarbeit mit der mexikanischen Botschaft in Polen – ein mexikanisches Zentrum. Dies ist eine Einheit des Institutes der Amerikanistik und Polnischer Studien der Fakultät für Internationale und Politische Studien. Zur Aufgabe der neu ins Leben gerufenen Einheit gehört die Koordinierung der Zusammenarbeit des Instituts mit den Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten Mexikos.
  • Die Tauron Arena Kraków – die größte Veranstaltungs- und Sporthalle in Polen und eine der gewaltigsten dieser Art in Europa – hat eine weitere Probe ihrer Funktionalität bestanden. Zum ersten Mal begrüßte sie Pferde und Reiter. Diese nahmen in der Halle am Springreiten und Fahrsport teil, die im Rahmen des internationalen Reitturniers Cavaliada Tour abgehalten wurden.
PLACES WORTH YOUR TIME