It happened in Krakow…

0

It happened in Krakow…

  • There were special celebrations in Krakow commemorating the election of the Krakow Metropolitan Cardinal Karol Wojtyła as Pope. John Paul II’s 26 year pontificate was a time of many earthshaking events in the history of the Church; and the person of this Pope, and his influence over spiritual and social life remain in the memories of millions of people throughout the world.
  • The government of the Lesser Poland province conferred this year’s John Paul II Veritatis Splendor award on Fr. Mieczysław Puzewicz. This prize is awarded to persons who work for the good of others and build bridges of understanding. Among other things, Fr. Puzewicz is the director of a broad assistance program for the homeless as well as for refugees who fled Georgia after the war with Russia.
  • Students in Krakow’s universities are taking part in international competitions in numerous fields of science and technology, and they are experiencing many valuable successes. For example, students from the Mining and Metallurgy Academy who built and continue to improve a boat running on solar energy entered the Solar Sport One World Championship in Monaco and scored third place.

 

 

  • W Krakowie szczególnie uroczyście obchodzono 40-lecie wyboru metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na papieża. Trwający 26 lat pontyfikat Jana Pawła II był okresem wielu przełomowych w historii kościoła katolickiego wydarzeń, a osobowość papieża, jego wpływ na życie duchowe i społeczne pozostają w pamięci milionów ludzi na całym świecie.
  • Tegoroczną nagrodę samorządu Małopolski im. św Jana Pawła II Veritatis Splendor otrzymał ks. Mieczysław Puzewicz. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym tym, którzy działają dla dobra innych i budują mosty porozumienia.

Ks. Puzewicz prowadzi m.in. szeroką akcję pomocy dla ludzi bezdomnych i uchodźców, którzy uciekli z Gruzji po wojnie z Rosją.

  • Studenci krakowskich uczelni biorą udział w międzynarodowej rywalizacji w wielu dziedzinach nauki i techniki. Odnoszą przy tym wiele cennych sukcesów. Na przykład studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy skonstruowali i stale doskonalą łódź napędzaną energią słoneczną startowali w zawodach Solar Sport One World Championship w Monako i zajęli tam trzecie miejsce.

 

Es geschah in Krakau…

  • In Kraków wurde der vierzigste Jahrestag der Wahl des Krakauer Metropoliten, Kardinal Karol Wojtyła, zum Papst besonders feierlich begangen. Das 26 Jahre dauernde Pontifikat von Johannes Paul II. war die Zeit vieler, in der Geschichte der katholischen Kirche bahnbrechenden Ereignisse, und die Persönlichkeit des Papstes, sein Einfluss auf das geistige und gesellschaftliche Leben bleiben im Gedächtnis von Millionen Menschen in der ganzen Welt.
  • Den diesjährigen Hl. Johannes-Paul-Preis der Selbstverwaltung von Małopolska Veritatis Splendor erhielt der Priester Mieczysław Puzewicz. Der Preis ist eine Auszeichnung, die an diejenigen verliehen wird, die zum Wohle anderer handeln und Brücken der Verständigung bauen. Der Priester Puzewicz unterhält u.a. eine breitgefächerte Hilfsaktion für Obdachlose und Flüchtlinge, die aus Georgien nach dem Kriege mit Russland geflüchtet sind.
  • Die Studenten der Krakauer Hochschulen nehmen am internationalen Wettbewerb in vielen Bereichen der Wissenschaft und Technik teil. Sie erzielen dabei viele wertvolle Erfolge. Zum Beispiel nahmen die Studenten der Universität für Wissenschaft und Technologie, die ein mit Sonnenenergie angetriebenes Boot konstruiert haben und es immer weiter vervollkommnen, am Wettbewerb Solar Sport One World Championship in Monaco teil und belegten dort den dritten Platz.

 

PLACES WORTH YOUR TIME