Kraków Chronicle

0

• Krakow is going to have a new festival. The Wodecki Twist Festival will commemorate Zbigniew Wodecki, one of the most popular pop musicians in Poland, who died a year ago. The first edition of the festival will take place on June 8th and 9th of 2018. Together with the city of Krakow, the event will be organized by the foundation that manages the artist’s creations. The most outstanding artists in Poland will be taking part in the festival, performing a variety of styles of music.

• Mieczysław Święcicki has died. He was 81 years old. He belonged to the circle of the most important co-creators of cabaret in Krakow in the 20th century – the Piwnica pod Baranami. He was best known as a performer of Polish and Russian ballads.

• The KTO Theater in Krakow has performed the work “Pereginus”, inspired by the poetry of T.S. Elliot, six times in Beijing’s Chaoyang Park. KTO was founded in 1977 by students of Jagiellonian University to be a company of street performers. Over many successful years they have presented their brand of theater both in Poland and in many cities around the world. In Krakow they organize the summer Street Theater Festival.

• Professor Joseph Schatzker, a distinguished, world-renowned orthopedic and trauma specialist was awarded a doctorate honoris causa by Jagiellonian University. Professor Schatzker has lived in Canada for a long time, but he was born near the eastern border of pre-war Poland. He lived in the Warsaw ghetto during World War II, however, he managed to survive it. He ended up in Austria, and in 1949 he emigrated to Canada. After his medical studies in Toronto together with a group of Swiss doctors, he laid the foundations for modern traumatology. He has been involved in educating young doctors, and has been cooperating with the Health Sciences Department of Jagiellonian University for over 25 years.

• The Mining and Metallurgy University [Polish – AGH] has joined the European Nuclear Education Network (ENEN). This Krakow university is counted among 70 educational institutions which work in the field of nuclear Energy. ENEN is a beneficiary of the EURATOM program. AGH is the first Polish institution admitted to the network.

Zdarzyło się w Krakowie

• Kraków będzie miał nowy Festiwal. Wodecki Twist Festiwal ma upamiętnić Zbigniewa Wodeckiego, zmarłego przed rokiem jednego z najpopularniejszych w Polsce muzyków popowych. Pierwsze edycja festiwalu odbędzie się 8 i 9 czerwca 2018 roku. Wydarzenie organizuje fundacja, która opiekuje się dorobkiem artysty oraz Miasto Kraków. W imprezie mają wziąć udział najwybitniejsi polscy artyści uprawiający różne gatunki muzyki.

• Zmarł Mieczysław Święcicki. Miał 81 lat. Należał do grona współtwórców najważniejszego krakowskiego kabaretu w XX wieku – Piwnicy Pod Baranami. Osobiście zasłynął jako wykonawca polskich i rosyjskich ballad.

• Krakowski Teatr KTO sześciokrotnie zaprezentował w pekińskim parku Chaoyang spektakl „Pereginus” inspirowany poezją T. S. Eliota. KTO to teatr założony w 1977 roku przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego żywiołem jest ulica. Od lat z powodzeniem prezentuje tego rodzaju spektakle w kraju i w wielu miastach Świata. W Krakowie organizuje letni Festiwal Teatrów Ulicznych.

• Profesor Joseph Schatzker wybitny, znany na całym świecie ortopeda i traumatolog otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor mieszka od dawna w Kanadzie, ale urodził się na wschodnich krańcach przedwojennej Polski. W czasie II wojny światowej znalazł się w warszawskim getcie. Udało mu się jednak jej opuścić. Znalazł się Austrii, a w 1949 roku wyemigrował do Kanady. Po studniach medycznych w Toronto wraz z grupą szwajcarskich lekarzy stworzył podstawy współczesnej traumatologii. Angażował się też w kształcenie młodych lekarzy. Z wydziałem nauk o zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracuje od 25 lat.

• Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) została przyjęta do ENEN (European Nuclear Education Network). Krakowska uczelnia znalazła się gronie 70 jednostek naukowych, które zajmują się edukacją w zakresie energetyki jądrowej. ENEN jest m.in. beneficjentem programu EURATOM. AGH jest pierwszą polską instytucja przyjętą do sieci.

Es geschah in Krakau

• Krakau wird ein neues Festival haben. Das Wodecki Twist Festival soll des vor einem Jahr verstorbenen Zbigniew Wodecki, eines der populärsten Pop-Musiker in Polen gedenken. Die erste Ausgabe des Festivals findet am 8. und 9. Juni 2018 statt. Die Veranstaltungen werden durch die Stiftung, die das Werk des Künstlers betreut, und durch die Stadt Krakau organisiert. An dem Festival sollen die namhaftesten polnischen Künstler teilnehmen, die verschiedene Musikgattungen vertreten.

• Gestorben ist Mieczysław Święcicki. Er war 81 Jahre alt und gehörte zum Kreis der Mitbegründer des wichtigsten Krakauer Kabaretts des 20. Jh. – des Kellers „Zu den Widdern“. Berühmt ist er als Interpret polnischer und russischer Balladen geworden.

• Das Krakauer Theater KTO führte sechsmal im Pekinger Park Chaoyang die Vorstellung „Pereginus” auf, die durch die Dichtung von T. S. Eliot inspiriert wurde. KTO ist ein im Jahre 1997 von Studenten der Jagiellonen-Universität gegründetes Theater, dessen Element die Straße ist. Seit Jahren präsentiert es erfolgreich Aufführungen dieser Art in Polen und in vielen Städten der Welt. In Krakau organisiert es das Sommer-Festival der Straßentheater.

• Professor Joseph Schatzker, der bedeutende und auf der ganzen Welt bekannte Orthopäde und Traumatologe, erhielt die Ehrendoktor-Würde der Jagiellonen-Universität. Der Professor lebt seit langem in Kanada, er wurde aber in den östlichen Gebieten des Vorkriegs-Polens geboren. Zur Zeit des 2. Weltkriegs befand er sich im Warschauer Getto. Es gelang ihm aber, dieses zu verlassen. Er kam nach Österreich und im Jahre 1949 wanderte er nach Kanada aus, um in Toronto Medizin zu studieren. Später schuf er mit einer Gruppe Schweizer Ärzte die heutigen Grundsätze der Traumatologie. Er engagierte sich auch in der Ausbildung junger Ärzte. Mit der Fakultät der Gesundheitswissenschaften der Jagiellonen-Universität arbeitet er seit 25 Jahre zusammen.

• Die Akademie für Bergbau- und Hüttenwesen (AGH) wurde in das ENEN (European Nuclear Education Network) aufgenommen. Die Krakauer Hochschule befand sich im Kreis von 70 wissenschaftlichen Einheiten, die sich mit der Ausbildung auf dem Gebiet der Kernkraft beschäftigen. ENEN ist unter anderem Begünstigter des Programms EURATOM. Die AGH ist die erste polnische Einrichtung, die in das Netz aufgenommen wurde.

PLACES WORTH YOUR TIME