Kraków Chronicle

0

• Scientists from the Faculty of Mining and Geoengineering of Krakow’s Academy of Mining and Metallurgy, together with the Center for Cosmic Studies of the Polish Academy of Sciences have begun to implement the “LOOP” project: “Landing Once On Phobos”. The results of the scientists’ work will be used for a planned mission to land a spacecraft on one of Mars’ moons. The studies conducted by AM&M are part of a project of the European Space Agency (ESA).

• Krakow has received a great deal of support from the European Union for a program of modernizing tram tracks. The project received financing in the amount of 76.5 million zloty. Combined with the city’s own share in the undertaking, the total investment for implementing the program will be 140 million zloty.

• Jagiellonian University has been included in a group of academic institutions which are establishing a new network of universities cooperating with eachother under the name “the European University Alliance”. Other members of the network aside from Jagiellonian include the Catholic University of Leuven (Belgium), the Complutense University of Madrid (Spain), the University of Bologna (Italy), the University of Paris (France), and the Free University of Berlin (Germany). Over time, more schools will join the network. The goal of the European University Alliance is to broaden cooperation in a variety of fields of teaching and scientific research.

Zdarzyło się w Krakowie

• Naukowcy z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk rozpoczęli realizację projektu „LOOP – Landing Once on Phobos”. Wyniki prac naukowców zostaną wykorzystane do planowanej misji lądownika na jednym z księżyców Marsa. Badania prowadzone w AGH są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

• Kraków otrzymał duże wsparcie z Unii Europejskiej na program modernizacji torowisk tramwajowych. Projekt otrzymał dofinansowanie o wartości 76,5 mln zł. Udział własny miasta w tym przedsięwzięciu sprawi, że łącznie na realizację programu będzie 140 mln zł.

• Uniwersyetet Jagielloński znalazł się w gronie instytucji naukowych ustanawiających nową uniwersytecką sieć współpracy o nazwie European University Alliance. Oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego w skład sieci wejdą Katolicki Uniwersytet w Lowanium (Belgia), Uniwersytet Complutense w Madrycie (Hiszpania), Uniwersytet Boloński (Włochy), Uniwersytet Paryski (Francja) i Wolny Uniwersytet Berliński (Niemcy). Z czasem dołączać będą do nich kolejne uczelnie członkowskie. Celem European University Alliance jest rozszerzenie współpracy w zakresie nauczania oraz badań naukowych europejskiej kultury i nauki.

Es geschah in Krakau

• Die Wissenschaftler der Fakultät für Bergbau und Geoingenieurwesen der Krakauer Universität für Wissenschaft und Technologie (AGH) begannen zusammen mit dem Zentrum für Weltraumforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften die Umsetzung des Projektes LOOP – Landing Once on Phobos”. Die Arbeitsergebnisse der Wissenschaftler werden zur Planung der Mission der Landung auf einem der Marsmonde genutzt. Die Untersuchungen, die an der AGH durchgeführt werden, stellen einen Teil des Projektes der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) dar.

• Kraków bekam eine große Unterstützung von der Europäischen Union für das Programm der Modernisierung von Straßenbahn-Gleisbetten. Das Projekt erhielt eine Finanzierung mit einem Wert von 76,5 Mio. PLN. Der Eigenanteil der Stadt an diesem Vorhaben bewirkt, dass für die Umsetzung des Programms insgesamt 140 Mio. PLN zur Verfügung stehen

• Die Jagiellonen-Universität kam in das Gremium der wissenschaftlichen Anstalten, die ein neues Universitätsnetzwerk für Zusammenarbeit unter dem Namen European University Alliance aufbauen. Neben der Jagiellonen-Universität werden die Katholische Universität in Leuven (Belgien), die Universität Complutense in Madrid (Spanien), die Universität in Bologna (Italien), die Universität in Paris (Frankreich), und die Freie Universität Berlin (Deutschland) das Netz bilden. Im Laufe der Zeit werden sich dem Netzwerk andere Mitgliedshochschulen anschließen. Das Ziel der European University Alliance ist die Erweiterung der Zusammenarbeit im Lehrbereich sowie der wissenschaftlichen Forschung über europäische Kultur und Wissenschaft.

PLACES WORTH YOUR TIME