Master Hans von Kulmbach and Catherine of Alexandria

0

Master Hans von Kulmbach

and Catherine of Alexandria

At the very beginning of the 16th century the Bishop of Płock, Erasmus Ciołek, joined two Krakow tenement houses at the foot of Wawel Hill into a Renaissance palace known today by the name of the cleric and diplomat, Hans Seuss von Kulmbach.  Von Kulmbach was one of the distinguished creators of his age and began to perform works commissioned in Krakow.  Today in the Ciołek Palace which serves as a branch of the National Museum, one can see an exhibition of works which were done for Krakow by this artist who was from the artistic circle of Albrecht Dürer.

The works of Hans Suess – painter, print-maker, and manuscript decorator – can be seen in the most important museums of the world, i.a. the Metropolitan Museum of Art in New York, the Uffizi Galleries in Florence, and the Old Pinakothek in Munich.  Meanwhile, the works of the Master from Nuremberg which were destined for Krakow are forgotten or scattered about, and are rarely displayed here.  All the more interesting is the exhibit “Master and Catherine. Hans von Kulmbach and his works for Krakow”.

The principal component of the exhibit is the work that von Kulmbach did for the Mariacki Basilica, which for almost two decades took pride in already having the work of another master from Bavaria, Wit Stwosz and his famous reredos carved out of linden wood.  In the years 1514 to 1515 von Kulmbach created a cycle of tales from the life of St. Catherine of Alexandria for the basilica, consisting of eight paintings, six of which have survived to the present.  The paintings were meant to make up an altarpiece for the second of the basilica’s main altars.  A multi-year restoration program was finished in 2016, and only now have the pieces been made available for public viewing.

Mistrz Hans von Kulmbach

i Katarzyna Aleksandryjska

Kiedy na samym początku XVI wieku biskup płocki Erazm Ciołek połączył dwie krakowskie kamienice znajdujące się u stóp Wawelu w renesansowy pałac znany dzisiaj pod nazwiskiem tego duchownego i dyplomaty, Hans Suess von Kulmbach jeden z wybitnych twórców tej epoki zaczął wykonywać zlecenia płynące z Krakowa. Dzisiaj w Pałacu Ciołka stanowiącym oddział Muzeum Narodowego można oglądać wystawę dzieł tego artysty z kręgu Albrechta Dürera wykonanych dla Krakowa.

Dzieła Hansa Suessa von Kulmbacha – malarza, grafika i iluminatora – można oglądać w najważniejszych muzeach świata, m.in. w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Galerii Uffizi we Florencji, Starej Pinakotece w Monachium. Tymczasem dzieła mistrza z Norymbergii przeznaczone dla Krakowa są zapomniane albo rozproszone i rzadko tu eksponowane. Tym ciekawsza jest wystawa „Mistrz i Katarzyna. Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa”.

Głównym składnikiem wystawy jest praca Hans von Kulmbach dla Bazyliki Mariackiej, która od niemal dwóch dekad szczyciła się już  posiadaniem dzieł innego mistrza z Bawarii Wita Stwosza z jego słynnym ołtarzem wyrzeźbionym w lipowym drewnie. Hans von Kulmbach w latach 1514-1515 stworzył dla bazyliki cykl opowiadający żywot św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Składało się nań osiem obrazów. Do naszych czasów przetrwało 6 z nich. Obrazy miały tworzyć nastawę ołtarzową dla drugiego z jej głównych ołtarzów. W 2016 roku zakończono ich kilkuletnią konserwację i dopiero teraz zostały udostępnione publiczności. (b)

Als schon zu Beginn des 16. Jh. der Bischof Erazm Ciołek aus Płock zwei Krakauer Häuser am Fuße des Wawelschlosses zu einem Renaissance-Palast verband, der heute unter dem Namen dieses Geistlichen und Diplomaten bekannt ist, begann Hans Suess von Kulmbach, einer der bedeutendsten Künstler dieser Epoche, laufende Aufträge aus Krakau auszuführen. Heute kann man im Ciołek-Palast, der eine Zweigstelle des Nationalmuseums in Krakau darstellt, eine Ausstellung von Werken dieses Künstlers aus dem Umkreis um Albrecht Dürer anschauen, die für Krakau angefertigt wurden.

PLACES WORTH YOUR TIME