Muzeum partycypacyjne – chcemy je tworzyć razem z Wami

0

Mała Ambasada Muzealna (o wdzięcznym skrócie MAMBA) to grupa dzieci w wieku
od 6 do 13 lat, która corocznie realizuje jedno główne zadanie ustalone w porozumieniu z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Aktywność Małych Ambasadorów ma popularyzować zbiory i działalność muzeum.

MAMBA realizuje ideę muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą a gościem jako odbiorcą, zaś przestrzeń muzeum staje się miejscem współtworzonym. W muzeum partycypacyjnym również zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się nimi i łączyć się wokół nich. Poprzez praktyczne zaangażowanie się publiczności wzrasta społeczna rola muzeów, a one same zyskują nowe, zróżnicowane grupy odbiorców. Zależy nam na tym, by Muzeum Narodowe w Krakowie było otwarte
i nowoczesne, by różni ludzie dobrze się w nim czuli. W prezentowanym projekcie dzieci proponują swoje interpretacje, a muzeum przyjmuje je i udostępnia jako dopuszczalne
i równorzędne z innymi.

W celu realizacji tego zadania Mali Ambasadorowie spotykają się na cyklicznych warsztatach, odbywających się od września do czerwca danego roku szkolnego. Efekty ich pracy są dostępne dla każdego – w różnej, odpowiadającej realizowanemu projektowi formie (np. wydawnictwa, wyników opublikowanych na stronie internetowej, podczas wydarzeń organizowanych przez MAMBĘ). Co roku Ambasadorowie składają Dyrektorowi MNK raport ze swojej działalności. Są oni również organem doradczym i opiniującym wybrane wydarzenia edukacyjne Zespołu ds. Programów dla Rodzin i Dzieci Działu Edukacji.

Małym Ambasadorem MNK można zostać przez przyjęcie zaproszenia do grona Ambasadorów. Kadencja trwa dwanaście miesięcy – po tym czasie można ją przedłużyć lub odstąpić od pełnionej funkcji – natomiast tytuł Małego Ambasadora Muzeum jest tytułem dożywotnim.

PLACES WORTH YOUR TIME