(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – trzecia edycja projektu

0

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – trzecia edycja projektu

Projekt (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – to cykl dyskusji  poprzez które chcemy przeciwdziałać stereotypom, dementować półprawdy i tzw. fake-news, powtarzane w mediach podczas ostatnich kryzysów w relacjach polsko-żydowskich.

 

W trzeciej edycji projektu zmierzymy się nie tylko z kolejnymi problemami w skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich ale również ze stereotypami dotyczącymi innych grup i mniejszości.Wątki te pojawiać się będą we wszystkich dyskusjach a w całości poświęcone im będzie ostatnie spotkanie. W ramach projektu zwrócimy też uwagę na rolę – zarówno pozytywną jak i negatywną – mediów w kształtowaniu postaw i wpływaniu na poglądy odbiorców. W czasach, kiedy media często prześcigają się we wzbudzaniu u swoich odbiorców poczucia strachu wobec „Innych”, utrwalaniu podziałów w społeczeństwie i budowaniu narracji opartej głównie na emocjach wydaje nam się to szczególnie istotne.

Dyskusje organizowane w ramach projektu oparte zostaną na konkretnych przykładach, m.in. materiałach prasowych czy fotografiach związanych z tematem. Opatrzone komentarzem na temat pochodzenia, kontekstu społecznego czy historycznego staną się punktem wyjścia do rozmów. Przez swą często skrajnie różną wymowę symbolizować będą pewną niejednoznaczność- tak jak niejednoznaczny jest w Polsce stosunek do mniejszości, związane z nimi stereotypy i ich wykorzystanie w przestrzeni publicznej.

Tegoroczna edycja projektu nawiązuje do aplikacji „Photographs from Jewish Poland” stworzonej przez Żydowskie Muzeum Galicja” i prezentującej szerokie spektrum projektów fotograficznych dotyczących Żydów polskich.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dotychczasowymi rozmowami, po raz pierwszy cykl dyskusji będzie tłumaczony na język angielski, co pozwoli na dotarcie do jeszcze większej liczby odbiorców na całym świecie.

 

—————————————-

“(In)Separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations” – third edition of the project

“(In)Separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations” is a series of panel discussions through which the Museum will try to challenge some of the most persistent fake news and misconceptions that have been repeated in the mass media during the recent crises in the Polish-Jewish relations, while educating the public on the complicated Polish-Jewish history by providing true and fair knowledge to the public.

In the third edition of this project we will not only challenge new problems arising in the complicated field of Polish-Jewish relations but also in the stereotypes of other minorities. These issues will appear in all of the discussions, and the final debate will focus on those. As part of the project we will also pay attention to the role, both positive and negative, of the media in shaping the attitudes and influencing the views of the public. At a time when the media often surpasses one another in creating in an audience a sense of fear of the “Other”, or solidies divisions in the society, and builds narratives based mainly on emotions, this is an especially important matter.

The discussions organized as part of the project will be based on concrete examples, e.g. press excerpts, or photography related to each theme. When accompanied by a commentary on the origin of the example, its societal or historical context, they will become a starting point for each conversation. Through their differences, often found in the extreme, they will symbolize a certain ambiguity: referring to the Polish ambiguity of the attitudes towards minorities, these stereotypes, and how they are used in public spaces.

This year’s edition of the project also refers to the mobile app “Photographs from Jewish Poland” which was created by the Galicia Jewish Museum which presents a wide spectrum of photographic projects on Polish Jews.

Due to high interest in previous debates, for the first time this edition will be translated into English which will allow us to reach an even wider audience all over the world.

PLACES WORTH YOUR TIME