Pompeii in Kraków

0

Pompeii in Kraków

The Kraków Archaeological Museum has organised a unique exhibition. It consists of exhibits brought from the Archaeological Museum in Naples. In the eighteenth century it was called the Royal Museum and there, by 1748, exhibits began to arrive that had been excavated in Pompeii, an ancient city whose history ended in 79 AD with the explosion of nearby Vesuvius.

For 1500 years, the city was hidden under a layer of volcanic ashes several metres thick. Its walls were discovered in the 16th century, but official excavations under the auspices of King Charles VIII of Naples began in 1748 and are still ongoing today, bringing new and fascinating discoveries to the Neapolitan museum. Now they are presented in Poland for the first time.

The Kraków exhibition „Pompeii. Life and death at Vesuvius” includes 114 original exhibits found in the city. These include frescos, marble and bronze statues, silver, bronze, iron and glass objects. The scenery of the exhibition was prepared so that visitors could almost experience the everyday life of the ancient city and the tragedy brought to it by the forces of nature.

The exhibition can be visited until 8 March 2020 in the main building of the Archaeological Museum at 3 Senacka Street in Kraków.

Pompeje w Krakowie

Krakowskie Muzeum Archeologiczne zorganizowało wyjątkową wystawę. Tworzą ją eksponaty sprowadzone z Muzeum Archeologicznego w Neapolu. W XVIII wieku nazywało się ono Muzeum Królewskim, i od 1748 roku zaczęły tam trafiać eksponaty wydobywane w Pompejach, starożytnym mieście, którego historię w 79 r. n.e. zakończył wybuch pobliskiego Wezuwiusza.

Przez 1500 lat miasto skryte było pod kilkumetrową warstwą wulkanicznych popiołów. Jego mury zostały odkryte w XVI wieku, ale oficjalne wykopaliska pod auspicjami króla Neapolu Karola VIII rozpoczęły się właśnie w 1748 roku i właściwie trwają do dzisiaj, przynosząc ciągle nowe, fascynujące odkrycia, które trafiają do neapolitańskiego muzeum. Teraz po raz pierwszy są prezentowane w Polsce.

Krakowska wystawa „Pompeje. Życie i śmierć pod Wezuwiuszem” obejmuje 114 oryginalnych eksponatów odnalezionych w tym mieście. Są wśród nich freski, marmurowe i brązowe posągi, przedmioty ze srebra, brązu, żelaza i szkła. Scenografia wystawy została przygotowana tak, by zwiedzający mogli niemal doświadczyć życia codziennego starożytnego miasta i tragedii, jaką sprowadziły na nią siły natury.

Wystawę można zwiedzać do 8 marca 2020 roku w gmachu głównym Muzeum Archeologicznego przy ul. Senackiej 3 w Krakowie. (b)

Das Krakauer Archäologische Museum hat eine besondere Ausstellung eingerichtet. Diese zeigt Exponate, die vom Archäologischen Museum Neapel zur Verfügung gestellt wurden. Im 18. Jh. hieß es Königliches Museum und bis 1748 gelangten dorthin Exponate, die man in Pompeji geborgen hatte, der antiken Stadt, deren Geschichte im Jahre 79 n. Chr. durch einen Ausbruch des nahe gelegenen Vesuvs endete.

PLACES WORTH YOUR TIME