Sanok Historical Museum

0

angielski

 At the top of a majestic escarpment carved by a river stands the stone mass of Sanok Castle, which houses the collections of the Sanok Historical Museum. The Museum has one of the largest collections of icons and Eastern church art of the 15th-20th centuries in Europe, and the picturesque landscape of the valley of the River San and the Góry Słone (Salt Mountains) encourages contemplation of these beautiful paintings. The mystic dignity and solemnity of the Middle Ages can be admired in such masterpieces as the icons of Christ Pantocrator from the churches in Wujskie and Nowosielce (16th cent.), and the icons of Theotokos Hodigitria from the churches in Dolina (15th cent.) and Paniszczów (16th cent.). The icon depicting The Last Judgment from the church in Lipie (17th cent.) reveals to us the mysteries of eschatology. The rooms in which a reconstructed iconostasis, the decoration of a presbytery, and vestments are exhibited suggest the atmosphere of liturgy. Throughout the region Orthodox and Greek Catholic art can be seen side by side with the sacred art of the Roman Catholic Church, and the same is true in the museum, which allows close comparison of the ornamentation found in the houses of worship of three Christian traditions.
Zdzisław Beksiński (1929 – 2005) was one of Poland’s most distinguished contemporary artists. His visions, full of anxiety, reveal the spiritual drama of contemporary man and provoke questions, the answers to which are very difficult to find.
The gallery entitled ‘About L`Ecole de Paris’, which presents paintings by such artists as Józef Pankiewicz, Tadeusz Makowski, Manuel Ortiz de Zarate, Jules Flandrin and Wacław Zawadowski, reflects the glory of the wonderful European art which arose in France at the beginning of the 20th century.

polski
Muzeum Historyczne w Sanoku

Na majestatycznej, wyżłobionej przez rzekę skarpie, wznosi się kamienna bryła sanockiego zamku prezentującego zbiory Muzeum Historycznego w Sanoku. Malowniczy pejzaż doliny Sanu i Gór Słonych pomaga kontemplować malarstwo różnych epok. Muzeum Historyczne posiada jedną z największych w Europie kolekcji ikon i sztuki cerkiewnej (XV-XX w.). Mistyczne piękno, dostojeństwo i powagę średniowiecza podziwiać możemy w takich arcydziełach jak ikony Chrystusa Pantokratora z cerkwi z Wujskiego i Nowosielec (XV w.), Matki Bożej Hodegetrii z cerkwi z Doliny (XV w.), Paniszczewa (XVI w.). Ikona Sądu Ostatecznego z cerkwi z Lipia (XVII w.) odsłania nam tajemnice teologii rzeczy ostatecznych. Atmosferę liturgii sugerują sale z rekonstrukcją ikonostasu, wystrojem prezbiterium i prezentacją szat i aparatów liturgicznych. Podobnie jak na terenie całego regionu sztuka Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego sąsiaduje tutaj ze sztuką sakralną Kościoła katolickiego (XV-XIX w.), pozwalając na dostrzeżenie różnic i podobieństw wystroju świątyń trzech obrządków.
Jednym z najgłośniejszych polskich artystów współczesnych jest Zdzisław Beksiński (1929-2005). Jego pełne niepokoju wizje odsłaniają dramat duchowy współczesnego człowieka i prowokują pytania, na które trudno znaleźć odpowiedzi.
Odblask wielkiej sztuki europejskiej początku XX wieku we Francji pokazuje galeria Wokół École de Paris z obrazami takich malarzy jak Józef Pankiewicz, Tadeusz Makowski, Manuel Ortiz de Zarate, Jules Flandrin czy Wacław Zawadowski.

niemiecki

Auf der majestätischen durch einen Fluss geformten Böschung erhebt sich der Steinkörper der Burg von Sanok, die die Sammlungen des Historischen Museums in Sanok beherbergt. Die malerische Landschaft des San-Tals und des Słonne-Gebirges ist eine Bereicherung bei der Betrachtung der Malerei verschiedener Epochen. Das Historische Museum besitzt eine der größten Sammlungen von Ikonen und orthodoxer Kirchenkunst (15.-20. Jh.) in Europa. Mystische Schönheit, Würde und Ernst des Mittelalters können wir in solchen Meisterwerken wie Ikonen des Christus Pantokrator (Richter) aus der orthodoxen Kirche in Wujskie und in Nowosielce (15. Jh.) und der Mutter Gottes Hodegetria (Wegweiserin) aus der Kirche in Dolina (15. Jh.) und in Paniszczew (16. Jh.) bewundern. Die Ikone des Jüngsten Gerichtes aus der orthodoxen Kirche in Lipie (17. Jh.) enthüllt uns die Geheimnisse der Theologie der endgültigen Dinge. Die Atmosphäre der Liturgie lassen die Säle mit der Rekonstruktion des Ikonostas, der Ausstattung des Presbyteriums sowie die Präsentation von liturgischen Gewändern und Geräten erstehen. Ähnlich, wie auf dem Gebiet der ganzen Region sind hier die Kunst der rechtsorthodoxen und griechisch-katholischen Kirche mit der sakralen Kunst der katholischen Kirche (15.-19. Jh.) als Nachbarn verbunden und erlauben die Unterschiede sowie Ähnlichkeiten der Ausstattung der Gotteshäuser dreier Riten zu beobachten.
Einer der berühmtesten polnischen zeitgenössischen Künstler ist Zdzisław Beksiński (1929-2005). Seine unruhevollen Visionen enthüllen ein Geistesdrama des gegenwärtigen Menschen und lassen Fragen aufkommen, auf die man schwer Antworten finden kann.
Die Reflexion der großen europäischen Kunst vom Anfang des 20. Jh. in Frankreich findet man in der Galerie Um die École de Paris mit den Bildern solcher Maler wie Józef Pankiewicz, Tadeusz Makowski, Manuel Ortiz de Zarate, Jules Flandrin oder Wacław Zawadowski.

rosyjski

На величественном, выдолбленном водами реки откосе, возвышается каменная громада саноцкого замка, в котором собраны коллекции Исторического музея в Саноке. Живописный ландшафт долины Сана и Слонных гор помогает размышлять над живописью разных эпох. В Историческом музее находится одна их самых больших коллекций икон и церковного искусства (XV – XX вв.) в Европе. Мистической красотой, величием и достоинством средневековья восхищают такие шедевры, как иконы Христоса Пантократора из церквей в Вуйске и Новосельце (XV в.), Божьей Матери из церквей в Долине (XV в.), Панищеве (XVI в.). Икона «Страшного суда» из церкви в Липю (XVII в.) раскрывает нам тайны богословия конечных вещей. Атмосферу литургии внушают залы с реконструкцией иконостаса, алтарной части храма, экспозиция ритуальной одежды и литургических принадлежностей. Так же, как и на территории всего региона, искусство православной и греко-католической церквей соседствует здесь с сакральным искусством римско- католического костела (XV-XIX вв.), благодаря чему можно увидеть разницу и сходство декора храмов трех обрядов.
Одним из самых известных польских современных художников является Здзислав Бексинский (1929-2005). Его полные беспокойства видения раскрывают духовную драму современного человека и провоцируют к вопросам, на которые трудно найти ответы.
Отблеск великого европейского искусства начала XX века во Франции отражает галерея Вокруг École de Paris с картинами таких художников, как Юзеф Панкевич, Тадеуш Маковски, Мануэль Ортис де Сарате, Юлес Фландрен или Вацлав Завадовски

ukraiński

На величному видовбаному річкою обриві височіє кам’яна будівля сяноцького Замку, в якому експонується колекція Історичного музею у м. Сянок. Мальовничий пейзаж Долини Сяну та Слоних гір допомагає милуватися живописом різних епох. В історичному музею знаходиться одна з найбільших у Європі колекцій ікон та церковного мистецтва (XV-XX вв.). Величну красу, достойність та серйозність середньовіччя ми можемо спостерігати у таких шедеврах як ікони Христа Пантократора із церкви у Вуйському та Новосєльцях (XV в.), Божа Матір Одигітрія із церкви в Долині (XV в.) та Паніщеві (XVI в.). Ікона Страшного суду із церкви у Ліпі (XVII в.) показує нам таємницю теології остаточних речей. Атмосферу літургії створюють зали з реконструкцією іконостасу, інтер’єром пресвітерії та експозицією літургійних риз та апаратів. Як на території цілого регіону, так і тут мистецтво Православної та Греко-Католицької церкви співіснує з сакральним мистецтвом Католицької церкви (XV-XIXвв.), що дозволяє побачити відмінності та схожості у вигляді інтер’єру цих трьох святинь.
Одним з найбільш відомих сучасних художників є Здзіслав Бексінські (1929-2005). Його наповнені незпокоєм зображення передають духову драму сучасної людини та викликають запитання, на які важко відповісти.
Приклад великого європейського мистецтва початку XX століття у Франції представляє галерея Довкола École de Paris з картинами таких художників як: Юзеф Панкєвич, Тадеуш Маковські, Мануель Ортіз де Зарате, Jules Flandrin чи Вацлав Завадовські.
PLACES WORTH YOUR TIME