School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z trwającą wciąż epidemią COVID-19 zdecydowaliśmy się ponownie zorganizować wakacyjny Obóz dla młodzieży „Lato Odkrywców” w formacie online, by móc zapewnić naszym podopiecznym maksymalne bezpieczeństwo.

Zechcemy wszystkim uczestnikom zaoferować możliwie jak najpełniejszy program zajęć, w którym będą mogli efektywnie uczyć się języka polskiego, a także brać udział w różnych aktywnościach integracyjno-kulturalnych. Choć na odległość, będą w stanie poznawać Polskę, jej bogatą kulturę i tradycje. Zapewnimy równocześnie szereg dodatkowych atrakcji oraz zajęć integracyjnych, w czasie których młodzież z różnych krajów i regionów świata może uczyć się, bawić, rozmawiać.

Wierzymy, że w tym trudnym czasie nasz Obóz dostarczy młodym ludziom wielu miłych wrażeń i cennych doświadczeń.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

 •   Termin: 5 lipca – 16 lipca 2021

W RAMACH KURSU OFERUJEMY:


 • 30 godzin akademickich zajęć językowych prowadzonych przez lektorów języka polskiego jako obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego, mających doświadczenie w nauczaniu online i pracy z młodzieżą,
  •    20 godzin akademickich spotkań integracyjno-kulturalnych i warsztatów tematycznych,
  •    dyplom ukończenia kursu językowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
  •   kurs językowy i zajęcia integracyjno-kulturalne odbywać się będą od godziny 16:00 do 20:30 czasu polskiego.

PROGRAM ZAJĘĆ INTEGRACYJNO-KULTURALNYCH:

 •   Poniedziałek, 5 lipca – zajęcia zapoznawcze, powitanie na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapoznanie z historią UJ, gry, zabawy, quizy online;
 •   Wtorek, 6 lipca – poznaj Kraków i Wawel, ciekawostki, quizy dotyczące zabytków i historii Krakowa, krótka historia obwarzanka, nauka elementów krakowiaka, nauka piosenek związanych z Krakowem;
 •   Środa, 7 lipca – gotowanie na ekranie, próbujemy ugotować pierogi;
 •   Czwartek, 8 lipca – tradycje polskie: zabawy/wróżby andrzejkowe, tradycje bożonarodzeniowe i wielkanocne;
 •   Piątek, 9 lipca – wieczór ze sztuką polską, wirtualny spacer po mieście (malarstwo, teatr);
 •   Poniedziałek, 12 lipca – poznaj Polskę – ciekawostki dotyczące polskich miast;
 •   Wtorek, 13 lipca – gry i zabawy przygotowane przez uczestników, poznajemy swoje kraje – integracja;
 •   Środa, 14 lipca – gotowanie na ekranie, część II: uczestnicy uczą nas przyrządzać swoje ulubione (proste) potrawy;
 •   Czwartek, 15 lipca – wieczór z filmem polskim dla młodzieży;
 •   Piątek, 16 lipca – konkurs, quiz z wiedzy z zajęć językowych i kulturalnych.

 

ANG

School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University in view of the COVID-19 epidemic,  has decided to arrange this year’s Camp for Youth “Explorers’ Summer” again in an online format in order to ensure maximum safety for the participants.

We wish to offer all participants a complete curriculum of the classes so that they can study Polish effectively and be involved in various integration and cultural activities. Although remotely, they will be able to learn about Poland, its rich culture and traditions. We will also offer a number of additional attractions and integration activities during which young people from various countries and regions of the world will be able to study, have fun, discuss.

We believe that in these difficult times, our Camp will provide young people with lots of pleasant and valuable experience.

 •   Dates: July 5th – July 16th, 2021

 

IN THE PROGRAM  WE OFFER:

 • 30 academic hours of language classes held by teachers of Polish as a foreign language of the Jagiellonian University who have experience in online teaching and work with young people,
  •    20 academic hours of integration and cultural meetings, and thematic workshops,
  •    a completion diploma of the language course at the Jagiellonian University in Kraków,
  •    the language course and integration and cultural activities will be held from 16:00 to 20:30 Polish time.

 

PROGRAM OF INTEGRATION AND CULTURAL ACTIVITIES:

 •  Monday, July 5th– familiarization classes, welcome to the Jagiellonian University, introduction to the history of the JU, games, and online quizzes;
  •    Tuesday, July 6th – get to know Kraków and Wawel Castle, interesting facts, quizzes about the monuments and history of Kraków, short history of bagel („obwarzanek”), learning elements of the „Krakowiak dance”, learning songs connected with Kraków;
  •    Wednesday, July 7th – cooking on screen, trying to cook dumplings;
  •    Thursday, July 8th – Polish traditions: St. Andrew’s Day games and divinations, Christmas and Easter traditions;
  •    Friday, July 9th – evening with Polish art, virtual walk around the city (painting, theater);
  •    Monday, July 12th – get to know Poland – interesting facts about Polish cities;
  •    Tuesday, July 13th – games and plays prepared by participants, we get to know our countries – integration;
  •    Wednesday, July 14th – cooking on screen, part II, the participants teach us to prepare their favorite (simple) dishes;
  •    Thursday, July 15th – evening with Polish movies for youth;
  •    Friday, July 16th – competition, knowledge quiz on language and cultural activities.

 

PLACES WORTH YOUR TIME