Spectacular changes

0

wo bits of information concerning the economy of Poland’s Lesser Poland province have come up in recent months which have both practical and symbolic significance because they show developments which this economy has undergone in recent years.  First, according to data from the ASPIRE organization, the employment level in the IT and business services sector has reached 79,000 persons.  Secondly, the ArcelorMittal Poland company has announced that it intends to extinguish the last blast furnace in its Krakow steel mill, which could result in the loss of employment for 1200 persons.

Growth in the IT and business services sector in Krakow is quite spectacular.  170 firms have already located here, including numerous global concerns, and they provide employment for several thousand persons.  Every fourth worker in this sector in Poland works right here in Krakow.  The city has also maintained its position as the most attractive location in Europe, and ninth most attractive in the world, for firms in this sector.

Other sectors are also growing impressively here, taking advantage of the human capital coming out of Krakow’s many universities.  There are more than 300 start-ups active in Krakow, employing around 10,000 persons.

The growth of the IT sector also has a healthy effect on the entire economy of Krakow.  Salaries in this sector are relatively high.  The direct taxes derived from these salaries give the municipal budget a boost, and make major infrastructural investments possible.  They also create a demand in many fields of services from gastronomy to culture, construction, and transportation.  Krakow’s airport is breaking records every month for numbers of passengers served, offering connections to 90 destinations in 28 countries.  Among the effects of these developments is that the rate of unemployment in Krakow is currently 2.4%, which is a historic minimum.

The unfortunate news for ArcelorMittal Poland in regards to their Krakow steel mill doesn’t have the same social impact that it would have had some years ago, even though it is a more dramatic event for the workers who will be directly affected.  The company has stated that its plans for suspending the operations of the blast furnace and steel mill is a result of a decline in demand for steel, along with rising prices for rights to produce carbon dioxide emissions, and the uncontrolled imports of steel from beyond the European Union, as well as the high costs of electricity in Poland.  Poland’s electricity is some of the most expensive in Europe, due to Poland’s high reliance on coal for generating electricity.  Increases in the price of electricity are restricted through administrative measures, but the cumulative effect of inflation may be more distinct after elections which are due to be held in 2020.

Spektakularne zmiany

W ostatnich miesiącach z małopolskiej gospodarki nadeszły dwie informacje, które obok praktycznego mają także symboliczne znaczenie, bo pokazują zmiany, jakie się w tej gospodarce dokonują w ostatnich latach. Po pierwsze według danych stowarzyszenia ASPIRE zatrudnienie w sektorze IT i usług biznesowych osiągnęło już 79 tysięcy osób. Po drugie koncern ArcelorMittal Poland ogłosił, że zamierza wygasić ostatni wielki piec w swej krakowskiej hucie stali, co może przynieść utratę pracy przez ok. 1200 osób.

Rozwój sektora IT i usług biznesowych w Krakowie ma spektakularny charakter. „Osiedliło się” tu już 170 firm, w tym wiele globalnych koncernów, które zatrudniają tu nawet po kilka tysięcy osób. Co czwarty pracownik tej branży w Polsce pracuje właśnie w Krakowie. Miasto utrzymuje też pozycję najatrakcyjniejszej lokalizacji dla firm tego sektora w Europie i 9. miejsce na całym świecie.

Rozwija się też świetnie inny sektor czerpiący z kapitału ludzkiego, jaki tworzą tu uczelnie wyższe. W Krakowie działa już ponad 300 start-upów, w których pracuje ok. 10 tysięcy osób.

Rozwój sektora IT ożywczo wpływa też na całą ekonomię Krakowa. Wynagrodzenia w tej branży są stosunkowo wysokie . Naliczane od nich podatki bezpośrednio poprawiają sytuację finansową miasta i umożliwiają mu duże inwestycje infrastrukturalne. Kreują także popyt w wielu dziedzinach usług (od gastronomii do kultury), budownictwie czy komunikacji. Krakowski port lotniczy z każdym miesiącem bije rekordy liczby obsługiwanych pasażerów, oferując połączenia z 90 miastami

w 28 krajach. W efekcie między innymi tych  procesów stopa bezrobocia w Krakowie wynosi obecnie 2,4 proc., czyli historyczne minimum.

W tej sytuacji złe wiadomości z ArcelorMittal Poland na temat krakowskiej huty nie mają tak dużego rezonansu społecznego, jak jeszcze kilka la temu, choć dla zwalnianych pracowników mogą mieć wymiar dramatyczny. Koncern twierdzi, że plany wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni to efekt osłabienia popytu na stal, rosnących cenami uprawnień do emisji dwutlenku węgla i  niekontrolowanym importem stali spoza Unii Europejskiej, a także wysokimi cenami energii elektrycznej w Polsce. Należą one do najwyższych w Europie, co spowodowane jest uzależnieniem polskiej energetyki od węgla kamiennego.  Wzrost cen prądu powstrzymywany jest metodami administracyjnymi, ale jego skumulowany efekt inflacyjny może się ujawnić wyraźnie w powyborczym 2020 roku. (b)

In den letzten Monaten kamen aus der Wirtschaft von Małopolska zwei Informationen, die neben der praktischen auch eine symbolische Bedeutung haben, denn sie zeigen die Veränderungen, die sich in den letzten Jahren in der Wirtschaft vollziehen. Erstens hat gemäß den Daten der Gesellschaft ASPIRE die Beschäftigung im Sektor IT und Business-Dienstleistungen bereits den Wert von 79 000 Personen erreicht. Zweitens hat der Konzern ArcelorMittal Poland bekanntgegeben, dass er beabsichtigt, den letzten Hochofen in seiner Krakauer Stahlhütte abzuschalten, was den Verlust von Arbeitsplätzen für ca. 1200 Personen bedeuten kann.

PLACES WORTH YOUR TIME