Studiuj język polski i kulturę polską w Uniwersytecie Jagiellońskim

0

Studiuj język polski i kulturę polską w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom zróżnicowane formy studiowania języka i kultury polskiej, a także polskiej historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicz­nych.

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie na Wydziale Poloni­styki UJ oferuje krótko- i długoterminowe akademickie programy języka i kultury polskiej dla obcokrajowców:

 • semestralne
 • roczne
 • intensywne, wakacyjne kursy przygotowujące obcokrajowców do studiów w Polsce
 • kursy języka polskiego dla studentów programu Erasmus i odbywających staże naukowe  w krakowskich uczelniach.
 • W  roku akademickim 2016/2017 w ofercie Centrum są także semestralne i roczne kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w Polsce w zakresie:
 • nauk społecznych (psychologia, socjologia, historia);
 • nauk politycznych i stosunków międzynarodowych;
 • marketingu i zarządzania;
 • medycyny.

W ciągu prawie 50 lat działalności studiowały u nas tysiące studentów ze wszystkich kontynentów i wielu prestiżowych uczelni. Stale współpracujemy m.in. z Fundacją Kościuszkowską w Nowym Jorku, University of Wisconsin-Stevens Point, University of Guelph, Bloomsburg University, Swarthmore College, dla których przygotowujemy również specjalistyczne programy studiów.

Kursy roczne i semestralne prowadzone są na ulicy Grodzkiej 64

W naszej ofercie mamy także:

 • Szkołę Letnią języka i kultury polskiej dla dorosłych w lipcu i sierpniu
 • kurs wakacyjny dla młodzieży  (13-17 lat) w lipcu/sierpniu
 • intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego przez cały rok
 • nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży
 • kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm
 • lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe)
 • Zapisy i zajęcia odbywają się także w budynku przy ulicy Garbarskiej 7a.

EGZAMINY CERTYFIKATOWE

W Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, który przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego. Szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

Dlaczego my?

 • Transcript of Studies akceptowany przez uniwersytety zagraniczne (punkty kredytowe, punkty ECTS)
 • zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • nowoczesne metody nauczania
 • bogaty program akademicki i turystyczny
 • specjalne programy dostosowane do indywidualnych potrzeb studentów/instytucji

ZAPRASZAMY!

Study Polish Language and Culture at Jagiellonian University

The Jagiellonian University, established in 1364, is the oldest Polish institution of higher learning, and is among the oldest in Europe.  Located in one of the most beautiful cities in Europe – historic Krakow – the university offers foreigners diversified ways of studying Polish language and culture, as well as Polish history, art, and social, political, and economic issues.

The Center for Polish Language and Culture in the World, in the Faculty of Polish Studies of JU offers short and long term academic programs in Polish language and culture for foreigners:

 • semester courses
 • full-year courses
 • intensive summer courses to prepare foreigners for study in Poland
 • Polish language courses for Erasmus program students and participants in academic internships in Krakow institutions of higher learning
 • For the 2018/2019 academic year the Center is also offering semester and full year courses to prepare candidates for studying in Poland in the fields of:
 • social studies (psychology, sociology, history);
 • political science and international relations;
 • marketing and management;
 • medicine.

 

Over the course of nearly 50 years of our program thousands of students from all continents and many prestigious universities have studied with us.  We maintain full-time cooperation with i.a. the Kościuszko Foundation in New York, the University of Wisconsin at Stevens Point, the University of Guelph, Bloomsburg University, and Swarthmore College, for whom we also prepare specialized programs of study.

Full-year and semester courses are conducted at 64 Grodzka Street

In our program we also offer

 • A summer school for language and culture for adults in July and August
 • A summer vacation course for youth (ages 13-17) in July/August
 • Intensive two-week Polish language courses throughout the year
 • Less intensive semester courses for adults and youth
 • Made-to-order courses for schools, institutions, and companies
 • Individual lessons (i.a. specialized types of Polish language, and internet courses)

Registration and classes are also conducted in the building at 7a Garbarska Street

CERTIFICATION EXAMINATIONS

There is a licensed examination unit at the JU Center for Polish Language and Culture in the World, which conducts national certification examinations in Polish as a foreign language.  Specific information is available at:  http://www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty

Why us?

 • A Transcript of Studies which is accepted by foreign universities (credit points, ECTS points)
 • Language classes offered for every level of competence
 • Modern teaching methods
 • A rich academic and touristic program
 • Special programs tailored to the individual needs of the students or institutions

WE WELCOME YOU TO JOIN US!

Grodzka 64, 31-044 Kraków, Tel. (+48) 12 663 18 14, Fax (+48) 12 663 18 15, polishstudies.uj.edu.pl/uj.edu.pl/SL/ polish.for.foreigners@uj.edu.pl

Garbarska 7a,31-131 Kraków,Tel. (+48) 12 421 36 92,Fax (+48) 12 422 77 01 plschool.uj.edu.pl plschool@uj.edu.pl

PLACES WORTH YOUR TIME