The Academic Day of Remembrance The 80th Anniversary of the Arrest of Krakow Professors

0

November 6th is the Academic Day of Remembrance every year in Krakow.  Eighty years ago, on November 6, 1939, the Nazi occupiers, whose invasion of Poland in September of that year marked the onset of the Second World War, treacherously assembled 183 professors and other teachers in Krakow and killed them, imprisoned them, or sent them to the Sachsenhausen concentration camp, where more than a dozen died.

155 of those who were taken away were employed at Krakow’s Jagiellonian University.  It was precisely in the university’s distinguished Collegium Novum building that the arrest was perpetrated.  From the beginning of November the university rector tried unsuccessfully to open the new academic year, apprising the occupying authorities of his intentions, even though they seemed to pay no attention.  However later, they required him to call a meeting on November 6th in the Collegium Novum for all instructors, where they were supposed to be informed by the Nazi authorities about their intentions regarding university education.  But the presentation never took place.  Instead, the Nazi’s informed the instructors that, with the exception of the women among them, they were all to be arrested and taken to the concentration camp, because the university had, without permission, resumed academic activities, and the professors always had a “negative inclination in regard to German academia”. The first professor died at Sachsenhausen on December 24, 1939, and many more subsequently died as a result of the repression and difficult conditions in the camp.

Meanwhile, there was an international campaign to put pressure on the Nazi’s to release the Krakow professors.  It brought results at the beginning of February of 1940.  At that point the Nazis released 101 of the prisoners, but several of them nonetheless died as a result of the damage to their health that conditions and treatment in the camp had caused, and several more were subsequently murdered for being Jews.

But the memory of those events has not been extinguished. On this the 80th anniversary, representatives of the Krakow academic community placed flowers at the graves of the deceased professors, and, among other activities during the commemoration ceremony in the assembly hall of the Collegium Novum, there was the Call to Remembrance.  The book by Prof. Irena Paczyńska Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych [The Operation against University Professors (Krakow November 6, 1939) and the fates of those arrested during the occupation] also received due attention.  The day before the anniversary, a delegation from Jagiellonian University and the Mining and Metallurgy Academy laid a wreath at the memorial plaque at Sachsenhausen.

Akademicki Dzień Pamięci

80 lat od aresztowania krakowskich profesorów

Co roku, 6 listopada w Krakowie obchodzony jest Akademicki Dzień Pamięci.

80 lat temu, 6 listopada 1939 roku okupanci niemieccy, którzy we wrześniu tego roku najazdem na Polskę rozpoczęli II wojnę światową , podstępnie zwabili, uwięzili i wywieźli do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich. Kilkunastu z nich we wspomnianych obozach zmarło.

155 wywiezionych było pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego. To właśnie w Collegium Novum tej uczelni doszło do aresztowania akademików. Rektor uniwersytetu od początku listopada próbował bezskutecznie otworzyć kolejny rok akademicki, powiadamiając o tym władze okupacyjne, które nie reagowały. Później zażądały jednak by rektor na 6 listopada zwołał w Collegium Novum zebranie wykładowców, podczas którego miały być przedstawione zamierzenia władz niemieckich wobec szkolnictwa wyższego. Do tego nie doszło. Zebrani zostali jedynie poinformowani, że poza znajdującymi się wśród nich kobietami zostają aresztowaniu i wywiezieni do obozu koncentracyjnego bo uczelnia bez zgody wznowiła działalność, a profesorowie zawsze byli „wrogo nastawieni do niemieckiej nauki”;

Pierwszy z profesorów zmarł w Sachsenhausen 24 grudnia 1939, potem w wyniku represji i panujących tam warunków kilku następnych.

Równocześnie trwała międzynarodowa kampania nacisku na hitlerowców na rzecz uwolnienia krakowskich profesorów. Przyniosła ona efekty na początku lutego 1940. Wtedy hitlerowskie Niemcy zwolniły 101 aresztowanych, z których kilku w wyniku szkód na zdrowiu doznanych w obozie szybko zmarło. Kilku kolejnych zamordowano jako Żydów.

Pamięć o tamtych wydarzeniach trwa. W ich 80. rocznicę reprezentanci społeczności akademickiej Krakowa złożyli kwiaty na grobach zmarłych profesorów, a podczas uroczystości w auli Collegium Novum odbył się m.in. Apel Pamięci. Zaprezentowano tam także książkę prof. Ireny Paczyńskiej „Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych”. W przeddzień rocznicy delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową w Sachsenhausen (b)

Jedes Jahr am 6. November wird in Krakau der Akademische Tag des Gedenkens begangen. Vor 80 Jahren, am 6. November 1939, lockten die deutschen Besatzer, die im September des Jahres mit einem Überfall Polens den zweiten Weltkrieg begonnen hatten, heimtückisch 183 Krakauer Professoren und akademische Lehrer an, sperrten sie ein und brachten sie ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Einige von ihnen starben dort.

PLACES WORTH YOUR TIME