The House Where Everything Started

0

An interview with Fr. Jacek Pietruszka, director of the Family House of the Holy Father John Paul II Museum in Wadowice.

It has been a considerable number of years since St. John Paul II passed away. How does the passing of time affect the interest in the memorabilia exhibited in his family home in Wadowice?

• I am not keen on the term ‘passed away’. John Paul II is an individual who cannot be forgotten, cannot be removed from people’s awareness, or even more so, from history; he is present in our midst in his words, teachings, the places he visited, through the objects that once belonged to him or were left to us as gifts. He is present in the memory of the older generation but also in that of the younger generations. I think that is why his family house is visited by thousands from all over the world. He himself said once that everything started in Wadowice. Your home is a place to return to, with which you identify, which despite various experiences – joyful and sad – always remains special and unique. This was the case with John Paul II and his family house in Wadowice. The visitors do not only want to see the memorabilia associated with his life and work, they also want to simply be in this special place, to touch all that he lived among and consider what he communicated to us.

Have there been any significant changes in either the aims of or the exhibition in the museum in recent years? Having said that, the aims appear to have been slightly expanded.

• As a cultural institution of Małopolska Province we have specific tasks to fulfil. Primarily, commemorating, preserving and popularizing the heritage and message of the life and the Pontificate of Pope John Paul II, but also inspiring new cultural initiatives and building a national identity and a value-based society. After the reconstruction in April 2014, we opened a new museum, which effectively combines the use of modern technology and multimedia with a more traditional presentation of the exhibits, thus allowing all to interpret the museum in their own way. The size of the exhibition was increased from the previous 200 sq. m to about 1200 sq. m.

• Father, which exhibits are of particular importance to you?

• At the museum, there are nearly 200 memorabilia that once belonged to Karol Wojtyła or were related to his life. They are located in areas that correspond to the different stages of the Pope’s life and work. Each has its unique value and importance. They are dear to us, because they create an awareness of John Paul II’s presence among us, a feeling as if we were walking with him through his life, and at the same time enjoying all that he left us.

Due to my personal involvement in collecting the exhibits together, one is of particular importance to me, namely, Ali Agca’s gun. Thanks to our efforts, the Browning HP 9 mm calibre gun will be available for viewing in the Museum for the next 5 years. Although it is a tragic memento, it shows the greatness of John Paul II, who on the way to the hospital after the attempted assassination whispered: I forgive the brother who has fired at me. Love of one’s neighbour, forgiveness, faith – this gun has become a symbol of these great values. Other exhibits of importance to myself are gifts from Pope Benedict XVI, which the Pope Emeritus handed to us this year: rings and documents received from John Paul II. He wrote in the accompanying letter that he believed that these exhibits would contribute to the growth and consolidation of the love for John Paul II. Of course, we have many other wonderful exhibits in the museum: Karol Wojtyła’s mother’s purse, napkins she embroidered, Karol Wojtyła’s cassocks, the suit of a bodyguard splattered with drops of the Pope’s blood from 13 May, 1981, and many others. We hope that all will visit this special and unique home, the birthplace of Karol Wojtyła.

Dom, w którym wszystko się zaczęło

Rozmowa z ks. Jackiem Pietruszką, dyrektorem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

• Mijają kolejne lata od odejścia św. Jana Pawła II. Jak upływający czas wpływa na zainteresowanie pamiątkami po Nim eksponowanymi w jego rodzinnym domu w Wadowicach?

• Nie lubię określenia odszedł. Jan Paweł II jest taką postacią, której nie można zapomnieć, której nie da się wymazać ze świadomości, a tym bardziej z historii: jest obecny na co dzień pośród nas w swoim słowie, nauce, miejscach, poprzez przedmioty należące do niego czy będące pozostawionym nam darem; jest obecny w pamięci starszych, ale też młodych. Myślę, że właśnie dlatego jego dom rodzinny nawiedzają tysiące osób z całego świata. Jak sam mówił, tu w Wadowicach wszystko się zaczęło. Dom rodzinny jest miejscem, do którego się wraca, z którym się utożsamia, które mimo różnych doświadczeń – radosnych i smutnych – zawsze pozostaje szczególne i wyjątkowe. Tak jest w przypadku Jana Pawła II i jego rodzinnego domu w Wadowicach. Zwiedzający pragną nie tylko zobaczyć pamiątki związane z jego życiem i działalnością, ale też chcą po prostu być w tym szczególnym miejscu i dotknąć tego wszystkiego, czym żył i co nam przekazywał.

• Czy w ostatnich latach w misji i ekspozycji placówki zaszły istotnie zmiany?

Misja została nieco rozszerzona.

• Jako instytucja kultury Województwa Małopolskiego mamy konkretne zadania do spełnienia. Przede wszystkim upamiętnianie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania życia oraz Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Ale też inspirowanie nowych inicjatyw kulturalnych i budowanie tożsamości narodowej oraz społeczeństwa opartego na wartościach.
Po przebudowie, w kwietniu 2014 otwarliśmy nowe muzeum, które w harmonijny sposób łączy zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i multimedialnych z tradycyjną prezentacją eksponatów, co każdemu pozwala odnaleźć coś dla siebie. Z 200 m2 ekspozycja powiększyła się do ok. 1200 m2.

• Które z eksponatów mają dla ks. dyrektora szczególne znaczenie?

• W Muzeum zgromadzonych jest blisko 200 pamiątek należących do Karola Wojtyły lub związanych z jego życiem. Znajdują się one w strefach odpowiadających kolejnym etapom życia i działalności Papieża. Każda z nich ma swoją wyjątkową wartość i znaczenie. Są nam bliskie i drogie, bo wpływają na świadomość obecności pośród nas Jana Pawła II, odczucia jakbyśmy szli z nim przez jego życie, a zarazem korzystali z tego wszystkiego, co nam pozostawił.

Ze względu na osobiste zaangażowanie w pozyskiwanie zbiorów szczególne znaczenie ma dla mnie broń Ali Agcy. Dzięki naszym staraniom pistolet Browning HP kaliber 9 mm przez kolejne 5 lat będzie można oglądać w Muzeum. I choć to trudna pamiątka, to ukazuje wielkość Jana Pawła II, który w drodze do szpitala po zamachu wypowiedział słowa: Przebaczam bratu, który do mnie strzelał. Miłość bliźniego, przebaczenie, wiara – znakiem tych wielkich wartości stał się ten przedmiot.
Kolejnymi eksponatami są dary papieża Benedykta XVI, które Papież Emeryt przekazał nam w tym roku: pierścienie i dokumenty otrzymane od Jana Pawła II. W liście skierowanym do mnie napisał, że ufa iż przyczynią się do wzrostu czy utrwalenia miłości do Jana Pawła II. Oczywiście w Muzeum mamy wiele innych wspaniałych eksponatów: torebkę mamy Karola i wyszywane przez nią serwetki, sutanny Karola Wojtyły, garnitur ochroniarza z kroplami krwi Papieża z zamachu 13 maja 1981 roku i wiele innych. Serdecznie zapraszamy do wizyty w tym szczególnym i wyjątkowym domu – miejscu narodzin Karola Wojtyły.

PLACES WORTH YOUR TIME