The Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World invites all who are interested to participate in our course

0

The Jagiellonian University Center for Polish Language and Culture in the World invites all who are interested to participate in our course:

MY POLISH

a non-intensive semester course
The course is made up of 60 academic hours of study of the Polish language (1 academic hour = 45 minutes). The courses are of a general nature.  Classes will include instruction in all language skills (speaking, reading, listening, and writing), as well as expansion of vocabulary and knowledge of grammar.  The program is customized for the interests and language level of the participants.

  • Organizational meeting: Monday, February 17, 2020 at 17:00, room #1, 7A Garbarska Street, 31-131 Kraków
  • Start of academic classes: February 18, 2020
  • End of program: June 12, 2020

Two intensive two-week language courses within the framework of the “Winter with the Polish Language” program.

Course schedule:

First course: January 27 – February 7, 2020

Second course: February 10 – February 21, 2020

Each course is made up of 50 academic hours of study of the Polish language (1 academic hour = 45 minutes).

Intensive semester program of Polish language and culture

Each semester is made up of 15 weeks of classes.

The program includes the teaching of Polish grammar as well as vocabulary development; classes are oriented towards developing receptive skills (listening and reading), as well as towards development of skills in writing, and verbal communication and interaction.

In addition, participants in the program will take part in their choice of lectures in history, literature, film, and the study of contemporary Polish society; or other practical classes (theater studio, readings of literary texts, multi-media projects – Around Krakow).

Classes are conducted by experienced teachers – full time employees and master’s graduates or post-graduate students of the Teaching Polish as a foreign language program.

 

More information is available on our website www.plschool.uj.edu.pl

SPECIFIC INFORMATION:

www.plschool.uj.edu.pl, tel. +48 12 421 3692, e-mail: plschool@uj.edu.pl

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich chętnych na nasze kursy:

Nieintensywny semestralny kurs

MY POLISH

Kurs składa się z 60 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut). Zajęcia mają charakter ogólny. Podczas spotkań kształcone są wszystkie sprawności językowe (mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie) oraz poszerzana jest znajomość gramatyki i słownictwa. Program dostosowywany jest do zainteresowań i poziomu językowego uczestników.

  • Spotkanie organizacyjne: 17 lutego (poniedziałek) 2020, godz. 17:00, sala nr 1, ul. Garbarska 7A, 31-131 Kraków
  • Początek zajęć akademickich: 18 lutego 2020
  • Zakończenie programu: 12 czerwca 2020

Dwa intensywne dwutygodniowe kursy języka polskiego w ramach programu „Zima z Językiem Polskim”.

Terminy:

I termin: 27 stycznia – 7 lutego 2020

II termin: 10 lutego – 21 lutego 2020

Każdy z kursów składa się z 50 godzin akademickich nauki języka polskiego (1 godzina akademicka = 45 minut).

Intensywny semestralny Program Języka i kultury Polskiej

Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć. Program obejmuje naukę gramatyki oraz słownictwa języka polskiego, zajęcia poświęcone rozwijaniu kompetencji receptywnych (słuchanie i czytanie), a także rozwijaniu umiejętności komunikacji i interakcji ustnej oraz pisemnej.

Dodatkowo uczestnicy programu biorą udział w wybranych przez siebie wykładach z zakresu historii, literatury, filmu, wiedzy o współczesnym społeczeństwie polskim lub innych zajęciach praktycznych (studio teatralne, lektura tekstów literackich, projekt multimedialny – Po Krakowie). Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli – pracowników etatowych oraz absolwentów studiów magisterskich lub podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

Więcej informacji na stronie: www.plschool.uj.edu.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

www.plschool.uj.edu.pl tel. +48 12 421 36 92 e-mail: plschool@uj.edu.pl

 

PLACES WORTH YOUR TIME