Together since the Middle Ages

0

A Castle and a Church in Korzkiew.
It is the perfect place for a spring walk, as Korzkiew lies only few kilometres to the north-west of the centre of Kraków. Additionally, there are two very interesting buildings that originated in medieval times, namely a castle and a church.
The castle, whose construction began in the 14th century, was built on a high rock overlooking a small river called the Korzkiewka. The church is located 200 metres from the castle, on the other, that is the north, side of the river. It was re-constructed in its present form in the first half of the 17th century, but its origins also date back to the Middle Ages. The idea behind constructing the church on this site must have had defensive implications, because together the castle and the church could have closed the route leading through the river valley to Kraków. Therefore, legends still exist that suggest both buildings were (or maybe still are?) connected by a tunnel or a leather bridge.
The castle was less fortunate in its history. In the nineteenth and twentieth centuries, it fell into disrepair. More recently, it has been undergoing certain renovations and reconstructions and it now contains a small hotel. The church, however, has never been abandoned or neglected, yet paradoxically is less well-known although the building is most interesting.
The church is Baroque, but its spatial layout goes back to the medieval traditions in Małopolska. It consists of a nave, a chancel that is not as wide as the nave and a solid, yet narrow tower. The sanctuary is compact and strong. Its 1.2 m thick walls, like the castle and its defensive walls, were built of local broken limestone that are strengthened with upright yet powerful buttresses.
The interior of the church proves to be much more intimate than its rather austere exterior suggests. The chancel and the nave cover about 160 square meters and are 8 metres high. Most of the original furnishings of the church has survived, thus preserving its original atmosphere. The rather unusual metal mechanisms that are found on the sides of all the altars is but touching evidence of this, as they are believed to have been used to change the paintings on the altars, in accordance with the liturgical calendar. These sets of reels, levers and pulleys still work and are still used. However, the greatest treasures from Korzkiew’s church are found in the Archdiocesan Museum in ul. Kanonicza in Kraków, where a reliquary and a monstrance are kept there on permanent loan. (b)


Zamek i kościół w Korzkwi.

Od średniowiecza razem

To może być świetny pomysł na wiosenny spacer. Centrum Krakowa dzieli od Korzkwi zaledwie kilkanaście kilometrów drogi na północny-zachód, a odnaleźć można tam dwa niezwykle ciekawe zabytki o średniowiecznym rodowodzie: zamek i kościół.
Zamek, którego budowa zaczęła się jeszcze w XIV wieku posadowiony został na wysokiej skale nad niewielką rzeką Korzkiewką. Kościół znajduje się 200 metrów od zamku, po drugiej, północnej stronie rzeki. Powstał w obecnej postaci w pierwszej połowie XVII wieku, ale jego rodowód także sięga wieków średnich. Wzniesienie świątyni zapewne miało także znaczenie obronne, bo dopiero razem zamek i kościół dawały możliwość zamknięcia szlaku komunikacyjnego wiodącego doliną rzeki do Krakowa. Dlatego też ciągle żywe są legendy, że obie budowle były (a może nadal są?) połączone tunelem albo rzemiennym mostem.
Zamek miał mniej szczęścia do historii. W XIX i XX wieku popadł w ruinę. Od kilkunastu lat jest odbudowywany i działa w nim kameralny hotel. Kościół nigdy nie został opuszczony i zaniedbany, ale paradoksalnie jest mniej znany, a budowla to niezwykle ciekawa.
Powstał już w okresie baroku, ale jego układ przestrzenny czerpie z małopolskiej tradycji średniowiecznej. Składa się z nawy, węższego od niej prezbiterium i dobudowanej do niej solidnej, a jednak smukłej wieży. Świątynia ma bardzo zwartą i mocną budowę. Jej ściany wykonane podobnie jak zamek i jego mur obronny zbudowane zostały z miejscowego łamanego wapienia. Mają grubość 1,2 metra i wzmacniające potężne szkarpy.
Wnętrze świątyni okazuje się dużo bardziej kameralne niż sugeruje to jego widoczna z zewnątrz bryła. Prezbiterium i nawa liczą łącznie ok. 160 metrów kwadratowych i są wysokie na 8 metrów. Wyposażenie kościoła w wielkiej części przetrwało do naszych czasów i zachowało dawną harmonię. Wzruszającym tego świadectwem są dziwne, metalowe mechanizmy, które można znaleźć w bocznych częściach wszystkich ołtarzy. Okazuje się, że służyły one do zmiany, w zależności od wymogów danego okresu liturgicznego, obrazów w ołtarzach. Te zestawy kołowrotków, dźwigni i cięgieł nadal działają i ciągle są używane. Jednak największe skarby korzkiewskiego kościoła znaleźć można przy ulicy Kanoniczej w Krakowie, w Muzeum Achidiecezjalnym. Na prawach długoterminowego depozytu przechowywane są tam relikwiarz i monstrancja z Korzkwi.


Das kann eine hervorragende Idee für einen Frühlings-Spaziergang sein. Das Zentrum von Krakau trennen von Korzkiew kaum zwanzig Kilometer in nordwestlicher Richtung, und man kann dort zwei außergewöhnliche Sehenswürdigkeiten aus dem Mittelalter finden: die Burg und die Kirche. Die Burg, deren Bau schon im 14. Jh. begann, wurde auf einem hohen Felsen über dem kleinen Fluss Korzkiewka errichtet. Die Kirche befindet sich 200 m von der Burg entfernt auf der anderen, nördlichen Seite des Flusses. Sie entstand in ihrer heutigen Form in der ersten Hälfte des 17. Jh., aber ihr Ursprung reicht auch ins Mittelalter zurück. Die Anhöhe des Gotteshauses hat sicher auch eine Bedeutung für die Verteidigung, denn erst gemeinsam gaben Burg und Kirche die Möglichkeit, den Verkehrsweg, der entlang des Flusstales nach Krakau führte, zu sperren. Deswegen sind auch immer noch Legenden lebendig, dass beide Bauwerke durch einen Tunnel verbunden waren (oder vielleicht noch sind?) oder auch durch eine Hängebrücke.

PLACES WORTH YOUR TIME