Treasures of the Piasts at Wawel

0

700 years after the breakthrough coronation of Władysław Łokietek

On 20 January 1320 the coronation of Władysław Łokietek took place in Wawel Cathedral. It was a landmark event for Kraków because since then, until the end of the Polish monarchy in the 18th century, the majority of Polish rulers received their royal insignia at Wawel Castle. For 700 years, Kraków became the capital of the kingdom, which determined its development over the next centuries.

Earlier coronations had taken place in Gnieźno in Greater Poland. Władysław Łokietek chose the capital of Lesser Poland for the inauguration of his reign. It was the first after Poland had overcome the mediaeval district breakdown.  The round anniversary of this coronation has become an opportunity to present the exhibition „Treasures of the Piast Era” at Wawel Royal Castle. The king, crowned 700 years ago, belonged to this dynasty.

The exhibition presents the insignia of Polish kings with the spear of St. Maurice, which the first Polish King Bolesław the Brave received in 1000 from Emperor Otto III at the Gnieźno tomb of St. Wojciech at the helm.  The spear is accompanied by the sword called Szczerbiec, used during the coronation of Władysław Łokietek. The crown, sceptre and orb, which complemented the insignia, were lost in later centuries.

The exhibition presents objects from the collections of the Wawel Royal Castle and Kraków Cathedral. However, it has also brought outstanding artefacts made by goldsmiths and jewels from the Piast dynasty from Polish historical churches. The oldest of these works of art date back to the 10th century, the latest ones to the 14th century. The most valuable are listed by the organisers as the cross juxtaposed of two gold crowns from the middle of the 13th century, which is one of the most outstanding achievements of European goldsmithing, and the set of St. Kinga’s relics preserved in the Stary Sącz convent of the Poor Clares. “The real sensation is the presentation in Kraków of the most precious jewels of the so-called treasure of Środa Śląska: a magnificent golden women’s crown adorned with eagles and buckles (National Museum in Wrocław). The highest artistic standard is represented by the foundations of Kazimierz Wielki, the last Piast on the Polish throne. Side by side were the chalices from Trzemeszno, Stopnica and Kalisz as well as the heraldry (busts) of St. Mary Magdalene from Stopnica and St. Sigismund from the cathedral in Płock,” say the organisers.

The exhibition lasts until 19 April 2020. Skarby Piastów na Wawelu

Krakow. 17.01.2020. Wawel. Z okazji 700-lecia koronacji Wladyslawa Lokietka wystawa Skarby Epoki Piastow prezentujacej zgromadzone z calej Polski najcenniejsze zabytki okresu piastowskiego od X do XIV w. N/z: Szczerbiec, miecz koronacyjny krolow polskich. W skarbcu Zamku Krolewskiego na Wawelu.
fot. Grzegorz Kozakiewicz/FORUM

W 700 lat od przełomowej koronacji Władysława Łokietka

20 stycznia 1320 roku w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Władysława Łokietka. Dla Krakowa było to wydarzenie o tyle przełomowe, że odtąd aż do schyłku polskiej monarchii w  XVIII polscy władcy w znakomitej większości otrzymywali królewskie insygnia właśnie na Wawelu. 700 lat Kraków stał się stolicą królestwa, co zdeterminowało jego rozwój przez kolejne wieki.

Wcześniejsze koronacje odbywały się w Gnieźnie położonym w Wielkopolsce. Władysław Łokietek na inaugurację swego panowania wybrał stolicę Małopolski. Była pierwszą po przezwyciężeniu przez Polskę średniowiecznego rozbicia dzielnicowego. Okrągła rocznica tej koronacji stała się okazją do zaprezentowania w Zamku Królewskim na Wawelu wystawy „Skarby epoki Piastów”. Do tej dynastii koronowany 700 lat temu król należał.
Na wystawie prezentowane są insygnia władzy polskich królów z włócznię św. Maurycego, którą w roku 1000 otrzymał pierwszy polski król Bolesław Chrobry od cesarza Ottona III przy gnieźnieńskim grobie św. Wojciecha na czele.  Włóczni towarzyszy miecz zwany Szczerbcem, użyty podczas koronacji Władysława Łokietka. Korona, berło i jabłko, jakie uzupełniały insygnia, przepadły w późniejszych wiekach.

Na wystawie prezentowane są obiekty za zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i katedry krakowskiej. Sprowadzona na nią jednak także wybitne zabytki złotnictwa oraz klejnoty pochodzących z okresu panowania dynastii Piastów z polskich historycznych kościołów. Najstarsze  z tych dzieł sztuki datowane są na wiek X, najpóźniejsze pochodzą z wieku XIV. Jako najcenniejszy organizatorzy wymieniają krzyż zestawiony z dwóch złotych koron z połowy XIII stulecia należący do najwybitniejszych osiągnięć złotnictwa europejskiego oraz zespół pamiątek po św. Kindze zachowanych w starosądeckim klasztorze klarysek. „Prawdziwym wydarzeniem jest prezentacja w Krakowie najcenniejszych klejnotów tak zwanego skarbu ze Środy Śląskiej: wspaniałej złotej korony kobiecej ozdobionej orłami oraz zapony (Muzeum Narodowe w Wrocławiu). Najwyższy poziom artystyczny reprezentują fundacje Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na polskim tronie. Obok siebie znalazły się kielichy z Trzemeszna, Stopnicy i Kalisza oraz hermy (popiersia) św. Marii Magdaleny ze Stopnicy i św. Zygmunta z katedry w Płocku.” – zachęcają organizatorzy.

Wystawa potrwa do 19 kwietnia 2020 roku.(b)

Krakow. 17.01.2020. Wawel. Z okazji 700-lecia koronacji Wladyslawa Lokietka wystawa Skarby Epoki Piastow prezentujacej zgromadzone z calej Polski najcenniejsze zabytki okresu piastowskiego od X do XIV w. N/z: korona helmowa Kazimierza Wielkiego i wlocznia sw. Maurycego, insygnium koronne krolow polskich, dar cesarza Ottona III dla Boleslawa Chrobrego. Skarbiec katedry na Wawelu.
fot. Grzegorz Kozakiewicz/FORUM

Am 20. Januar 1320 fand in der Kathedrale auf dem Wawel die Krönung von Władysław Łokietek (dem Ellenlangen) statt. Für Krakau war dies insofern  ein bahnbrechendes Ereignis, als von da an bis zum Ende der polnischen Monarchie im 18. Jh. die polnischen Herrscher in ihrer überwiegenden Mehrheit die königlichen Insignien auf dem Wawel erhielten. Vor 700 Jahren wurde Krakau die Hauptstadt des Königreiches, was seine Entwicklung über die folgenden Jahrhunderte bestimmte. Früher fanden die Krönungen in Gnieźno (Gnesen) in Großpolen statt. Władysław Łokietek wählte für die Einführung seiner Herrschaft die Hauptstadt von Małopolska. Sie war die erste nach der Überwindung der in Polen im Mittelalter herrschenden Zersplitterung. Rund um den Jahrestag dieser Krönung ergibt sich die Gelegenheit, im Königsschloss auf dem Wawel die Ausstellung „Schätze aus der Epoche der Piasten“ zu präsentieren. Zu dieser Dynastie gehörte auch der vor 700 Jahren gekrönte König. In der Ausstellung werden an erster Stelle die Herrschafts-Insignien der polnischen Könige mit der Lanze des hl. Mauritius gezeigt, die im Jahre 1000 der erste polnische König Bolesław Chrobry (der Tapfere) von Kaiser Otto III. am Gnesener Grab  des hl. Wojciech (Adalbert) erhielt, und auch außergewöhnliche Schätze der Goldschmiedekunst sowie Juwelen, die aus dem Zeitraum der Herrschaft der Dynastie der Piasten stammen. Die ältesten dieser Kunstwerke sind aus dem 10. Jh. datiert, die spätesten stammen aus dem 14. Jh.

Krakow. 17.01.2020. Wawel. Z okazji 700-lecia koronacji Wladyslawa Lokietka wystawa Skarby Epoki Piastow prezentujacej zgromadzone z calej Polski najcenniejsze zabytki okresu piastowskiego od X do XIV w. N/z: zlota zapona z kamea, XIII w., czesc skarbu ze Srody Slaskiej, Muzeum Narodowe we Wroclawiu.
fot. Grzegorz Kozakiewicz/FORUM

 

PLACES WORTH YOUR TIME