SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

0

SUMMER SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE 

 JAGIELLONIAN UNIVERSITY SUMMER 2020

THREE-WEEK PROGRAM IN JULY – ONLINE

4-25 JULY, 2020

 • The program covers 60 hours of language classes, and 30/15-hour courses on Poland’s history, Polish grammar, culture and society as well as cultural and integration classes.
 • Small groups: 5-8 persons.
 • All levels of language competence.
 • The classes will be held by teachers from the Jagiellonian University certified to teach Polish as a foreign language who have abundant experience in teaching foreigners, including with the online method.
 • The e-textbook included in the price.
 • Lectures in Polish and in English. The lectures will be delivered by professors from the Jagiellonian University who have many years of experience in teaching foreign students in Poland and at the universities all over the world.
 • Use of modern educational platforms for online teaching.
 • The schedule of the classes and lectures has been suited to the participants’ places of residence so that they can participate in the classes irrespective of the time zones.
 • When the course ends, the participants can take final exams, get diplomas from the Jagiellonian University and transcripts with credits/ECTS points.
 • 60 hours of the language program closing with an exam – 4 credits/ECTS points.
 • 30-hour non-language course – 2 credits/ECTS points.
 • 15-hour non-language course – 1 credit/ECTS points.
 • Program:
 • At enrolment to the course, a written placement test on the platform

4 July (Saturday)     oral placement test

 • 6 July-24 July         weekends – cultural program
 • 25 July (Saturday)    final exam

THE PROGRAM IS HELD IN DIFFERENT TIME ZONES

Price of the program – PLN 2,590

SZKOLA LETNIA JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO – LATO 2020

KURS TRZYTYGODNIOWY LIPIEC – ONLINE

4.07-25.07 2020

 • Program obejmuje 60 godzin zajęć językowych, 30- lub 15-godzinne kursy: wykłady poświęcone historii Polski, gramatyce, kulturze i społeczeństwu, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
 • Małe grupy lektoratowe: 5-8 osób.
 • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
 • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców, w tym także metodą online.
 • Podręcznik (wersja PDF) w cenie kursu.
 • Wykłady w języku polskim i angielskim z możliwością uczestniczenia w nich na żywo.
 • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Wykorzystanie nowoczesnych platform edukacyjnych do nauczania online.   
 • Godziny, w których prowadzone będą lektoraty i wykłady, zostały dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników, aby ułatwić im udział w zajęciach bez względu na strefy czasowe.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów  wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • 60 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem – 4 punkty  kredytowe/ECTS.
 • Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS.
 • Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS

Program:

 • Przy zapisywaniu się na kurs pisemny test plasujący na platformie

4 lipca (sobota) – ustny test plasujący

6-24 lipca – lektoraty i wykłady (poniedziałek-piątek)

6-24 lipca – weekendy – program kulturalny

25 lipca (sobota)  – egzamin końcowy

PROGRAM PROWADZONY JEST W GODZINACH DOSTOSOWANYCH DO RÓŻNYCH STREF CZASOWYCH 

Cena programu 2.590 PLN

PLACES WORTH YOUR TIME