Wawel Cathedral Shrine to Polish History

0

Without exaggeration, this church can be called the most important place in the history of Poland. It was here that Polish kings were crowned and buried from the 14th century. It also houses such national heroes as Prince Józef Poniatowski, the Polish general and marshal of Napoleon’s France, Tadeusz Kościuszko, the hero of the struggle for Polish and US independence, Józef Piłsudski, the creator of Polish independence in 1918, General Władysław Sikorski, the commander of the Polish armed forces and the Prime Minister of the Polish government in exile during World War II, and Juliusz Słowacki and Adam Mickiewicz, great poets of the Romantic era considered to be national bards. Lech Kaczyński, President of Poland, who died in 2010 in a plane crash near Smolensk in western Russia, also found his eternal resting place in the crypt of the cathedral. Their ashes were frequently brought from distant countries to rest in the most worthy place of their merit or tragedy of their death. Wawel Cathedral is therefore a place that concentrates within its walls almost the entire history of Polish statehood, extremely important for national identity and spirituality.

The present Gothic cathedral is the third one erected on the limestone hill on the left bank of the Vistula River. The first was established around the year 1000, when a bishopric was established in Kraków. The second cathedral – also a Romanesque cathedral erected at the beginning of the 12th century – was consumed by fire at the beginning of the 14th century. In the same century, the present Gothic shrine was built and consecrated in its place in 1364.

Its central point was and still is the Confession of St. Stanislaus, one of the patron saints of Poland, the Bishop of Kraków and martyr killed by the king at the end of the 11th century. The cathedral is a building with three towers.  The famous Sigismund Bell, funded by Sigismund I the Old, hangs in the north. Since 1521, this bell, weighing over 9.5 tonnes in total and activated by the force of as many as twelve bellringers has been rung only on the greatest holidays or on the occasion of major historical events. For example, on April 17, 2019, it rang after the fire in the Notre Dame Cathedral in Paris.

The cathedral, although it has been the victim several lootings in its history, is full of works of art of the highest class. It is surrounded by nineteen beautiful chapels. The most valuable example of Renaissance art in Poland is the Sigismund Chapel, covered with a dome of gold sheet, visible from the outside on the southern wall of the cathedral.

The earlier Swiętokrzyska Chapel (from the 15th century), in which the polychrome was made by masters from Russia, is also considered a masterpiece. In the chapel there is the late Gothic tombstone of King Kazimierz Jagiellończyk carved by Wit Stwosz, the master from Nuremberg, whose most famous work in Kraków is the St. Mary’s Altar.

The Cathedral is a place admired by tourists from all over the world, and at the same time close to millions of Poles, many of whom come to this shrine to pray and contemplate the history of their country, and only now have the pieces been made available for publc viewing.

17.07.2008. WAWEL ZAMEK KROLEWSKI NA WZGORZU WAWELSKIM OD STRONY DEBNIK

Katedra na Wawelu  Świątynia dziejów Polski

Ten kościół bez najmniejszej przesady można nazwać najważniejszym miejscem w historii Polski. To tu od XIV wieku byli koronowani i chowani polscy królowie. Spoczywają w niej także tacy bohaterowie narodowi jak książę Józef Poniatowski – polski generał i marszałek napoleońskiej Francji, Tadeusz Kościuszko – bohater walki o niepodległość Polski i USA, Józef Piłsudski – twórca polskiej niepodległości w 1918 roku, generał Władysław Sikorski – dowódca polskich sił zbrojnych i premier polskiego rządu na uchodźstwie w czasie II wojny światowej oraz Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz – wielcy poeci epoki romantyzmu uznawani za wieszczów narodowych. Miejsce wiecznego spoczynku znalazł w podziemiach katedry także Lech Kaczyński, prezydent Polski, który zginął w 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w zachodniej Rosji. Ich prochy sprowadzano nierzadko z odległych krajów by mogli spocząć w miejscu najgodniejszym ich zasług albo tragizmu ich śmierci. Wawelska katedra jest więc miejscem koncentrującym w swych murach niemal całą historię polskiej państwowości, niezwykle ważnym dla narodowej tożsamości i duchowości.

Obecna gotycka katedra jest trzecią wzniesioną na wapiennym wzgórzu położonym na lewym brzegu Wisły. Pierwsza powstała około roku 1000, kiedy w Krakowie ustanowiono biskupstwo. Drugą katedrę – również romańską wzniesioną na początku wieku XII – pożar strawił na początku wieku XIV. W tym samym stuleciu na jej miejscu powstała obecna gotycka świątynia konsekrowana w 1364 roku.

Jej centralny punkt stanowiła i stanowi do dzisiaj konfesja św. Stanisława, jednego z patronów Polski, biskupa krakowskiego i zgładzonego przez króla w końcu XI wieku męczennika. Katedra to budowla z trzema wieżami.  W północnej wisi sławny dzwon Zygmunt, ufundowany przez Zygmunta I Starego. Od 1521 roku dzwon ważący łącznie ponad 9,5 tony i uruchamiany siłą nawet dwunastu dzwonników bije tylko w największe święta, albo przy okazji wielkich wydarzeń historycznych. Na przykład 17 kwietnia 2019 roku bił po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu.

Katedra, choć przeszła w swych dziejach kilka grabieży, jest pełna dzieł sztuki najwyższej klasy. Otoczona jest dziewiętnastoma przepięknymi kaplicami. Za najcenniejszy  przykład sztuki renesansowej w Polsce uchodzi Kaplica Zygmuntowska nakryta widoczną z zewnątrz na południowej ścianie katedry kopułą pokrytą złotą blachą.

Za arcydzieło uchodzi również wcześniejsza (z XV wieku) Kaplica Świętokrzyska, w której polichromie wykonali mistrzowie z Rusi. W kaplicy znajduje się późnogotycki nagrobek króla Kazimierza Jagiellończyka wyrzeźbiony przez Wita Stwosza, mistrza z Norymbergi, którego najsłynniejszym dziełem w Krakowie jest Ołtarz Mariacki.

Katedra to miejsce podziwiane przez turystów z całego świata, a równocześnie bliskie milionom Polaków.Wielu z nich przychodzi do tej świątyni by modlić się i kontemplować historię swojego kraju. (b)

 

Die Kathedrale auf dem Wawel in Krakau kann man ohne Übertreibung als den wichtigsten Ort in der polnischen Geschichte bezeichnen. Hier wurden seit dem 14. Jh. die polnischen Könige gekrönt und bestattet.  In ihr ruhen auch solche Nationalhelden oder große Poeten der Romantik, die als Nationaldichter angesehen werden. Ausgestattet mit außergewöhnlichen Erinnerungsstücken häufig in der Form von Meisterwerken ist die Kathedrale ein Ort, der von Touristen aus der ganzen Welt bewundert wird und gleichzeitig Millionen Polen am Herzen liegt.  Viele von ihnen kommen in dies Gotteshaus, um zu beten und über die Geschichte ihres Landes nachzudenken.

 

PLACES WORTH YOUR TIME