Wawel has been doing some shopping!

0

Wawel has been doing some shopping!

The Royal Castle at Wawel has a special display of acquisitions which have enriched its collection in the years 2017 and 2018.  It’s a sight to see!

The home of Polish kings since the end of the 18th century was pillaged many times.  This is why for many years subsequent curators of the castle museum have done everything they could to supplement their permanent collection with historic memorabilia and fine art.  This is done both by accepting gifts and by buying items from private owners, as well as at antique auctions both in Poland and abroad.

In the exhibit “Acquisitions 2017-2018” there are displays of a collection of old Polish honorary decorations, such as The Order of the White Eagle, the Order of St Stanislaus, and the War Order of Virtuti Militari (Military Virtues).  Examples of these many ornate crosses and stars from Wawel’s collection are from the pre-partition era, that is, almost up to the end of the 18th century, and from the time of the Duchy of Warsaw (at the beginning of the 18th century).  Thanks to the purchases made at antique auctions abroad, the Wawel museum’s collection has grown to include numerous unique items.  These items help place the Wawel Royal Castle’s collection among the very most important collections containing Polish decorations.

Notable items of gold work both from Polish (Gdańsk) other European (Nuremburg and Augsburg) ateliers have found their way to the palace halls of Wawel.  Among them are sizable steins, goblets, and trays, as well as ornate items such as jewelry boxes, utensil containers, and a snuff box.  The collections have also grown with new displays of 18th century gold and silver jewelry, decorated with precious stones.

The gallery of painting, sculpture, and graphic arts has been enriched with a very interesting work by Jacek Malczewski (1854-1929): a watercolor portraying the Lanckoronski palace park in Rozdół.  This work completes the gift of Karolina Lanckorońska from 1994, when she contributed dozens of valuable Italian paintings to the Royal Palace, along with a collection of Malczewski’s drawings. The museum has also purchased a set of Zbigniew Pronaszka’s (1885–1958) 1931 sketches of the plans for the Wawel ceilings.  This collection has an essential value for its documentation of the works involved in renovating Wawel in the inter-war years.

In this exhibition can also be seen, among other things, examples of Meissen porcelain, tin tableware from the first half of the 15th century, and tapestries from Nicasius Aert’s Brussels school from the beginning of the 17th century which depict Dido and Aeneas, as well as a cincture woven at the end of the 18th century by a Polish producer in Kobyłka.

The display will be open for viewing till the end of June, 2019 on the second floor of the Royal Palace in the temporary exhibits halls.

Krakow. 05.04.2019. Na Zamku Krolewskim na Wawelu otwarto czasowa wystawę nabytkow wawelskich z lat 2017-2018. N/z: gwiazdy Orderu Sw. Stanislawa.
fot. Grzegorz Kozakiewicz/FORUM

Wawel był na zakupach!

Zamek Królewski na Wawelu na specjalnej wystawie zaprezentował nabytki, o jakie wzbogacił swoje zbiory w latach 2017 i 2018. Jest co oglądać!

Siedziba polskich królów od końca XVIII wieku była wielokrotnie grabiona. Dlatego od lat kolejne kierownictwa zamkowego muzeum robią wszystko, by jego zbiory stale uzupełniać o historyczne pamiątki i dzieła sztuki. Dokonywane jest to przez przyjmowanie darowizn, a także zakupy  od osób prywatnych i na aukcjach antykwarycznych w kraju i za granicą. Na wystawie „Nabytki 2017-2018” można więc zobaczyć pokaźny zespół insygniów staropolskich odznaczeń: Orderu Orła Białego, Orderu Świętego Stanisława i Orderu Wojskowego Virtuti Militari. Egzemplarze wawelskie, krzyże i gwiazdy, pochodzą z okresu przedrozbiorowego, a więc niemal do końca XVIII wieku i z czasów Księstwa Warszawskiego (początek wieku XVIII). Dzięki zakupom dokonanym na zagranicznych aukcjach antykwarycznych w wawelskim muzeum powstała kolekcja zawierająca liczne egzemplarze unikatowe.

Do wawelskich komnat trafiły też znakomite wyroby europejskich warsztatów złotniczych (Norymberga, Augsburg) i polskich (Gdańsk). Są wśród nich okazałe kufle, pucharki i tace, a także luksusowe przedmioty, takie jak pudełeczka, przyborniki i tabakierka. Zbiory powiększyły się także o kilka okazów XVIII-wiecznej biżuterii złotej i srebrnej, ozdobionej szlachetnymi kamieniami.

Dział Malarstwa, Rzeźby i Grafiki wzbogacił się o bardzo interesującą pracę Jacka Malczewskiego (1854–1929). Akwarela przedstawiająca park pałacu Lanckorońskich w Rozdole. To dzieło uzupełnia dar Karoliny Lanckorońskiej z roku 1994, która ofiarowała wtedy Zamkowi Królewskiemu kilkadziesiąt cennych włoskich obrazów, a takżę kolekcję rysunków wykonanych właśnie przez Jacka Malczewskiego. Zakupiono także zespół szkiców do projektu plafonów wawelskich wykonanych w roku 1931 przez Zbigniewa Pronaszkę (1885–1958). Zbiór ten ma istotny walor dokumentacyjny dla dziejów odnowy Wawelu w okresie międzywojennym.

Na wystawie można jeszcze zobaczyć m.in. miśnieńską porcelanę, cynowe naczynia z pierwszej połowy XV wieku, gobelin przedstawiający Eneasza i Dydonę wykonany na początku XVII wieku w brukselskim warsztacie  Nicasiusa Aertsa, a także pas kontuszowy utkany w końcu w XVIII wieku w polskiej manufakturze w Kobyłce.

Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających do końca czerwca 2019 r. na II piętrze Zamku Królewskiego w salach wystaw czasowych. (b)

Krakow. 05.04.2019. Na Zamku Krolewskim na Wawelu otwarto czasowa wystawę nabytkow wawelskich z lat 2017-2018. N/z: srebra. Na pierwszym planie kufel gdanski, autor Siegfried Ornster, poczatek XVIII w.
fot. Grzegorz Kozakiewicz/FORUM

 

Das Königsschloss auf dem Wawel präsentierte in einer besonderen Ausstellung Anschaffungen, um die es seine Sammlungen in den Jahren 2017 und 2018 bereichert hatte. Das sollte man sich ansehen! Der Sitz der polnischen Könige wurde ab dem Ende des 18. Jh. mehrfach ausgeplündert. Deshalb tut die Leitung des königlichen Museums seit Jahren alles dafür, seine Sammlungen wieder um historische Erinnerungsstücke und Kunstwerke zu vervollständigen. Erreicht wurde dies durch den Erhalt von Schenkungen, aber auch durch den Ankauf von Privatpersonen  und auf Auktionen im In- und Ausland. Die Anschaffungen erweitern größtenteils die sich schon in den königlichen Sammlungen befindenden einzigartige Kollektionen.

 

PLACES WORTH YOUR TIME