With Penderecki’s fanfare on the 100 year anniversary of regaining independence

0

With Penderecki’s fanfare on the 100 year anniversary of regaining independence

A conversation with Bogdan Tosza, director of Krakow Philharmonic

To a great extent it is the musical celebrations which usually set the rhythm of concert life.  But in the 2018/2019 season this will be particularly noticeable.

In as much as we have the 100 year anniversary of Poland’s recovery of her independence along with Krzysztof Penderecki’s 85th birthday, it simply can’t be any other way.  The beginning of the season will be associated with the greatest living composer in the world, who, by a much greater measure than any other creator, determined the place of contemporary music in the current musical life. The gift of a long life has permitted him to be present since the 60’s of the 20th century in the forefront of the musical scene of those days. He made his mark very distinctly at that time among artists who were charting the new directions of art, but afterwards, his creativity came to a turning point.  Music at a certain point ceased to be composed for the public’s ear; it needed to be directed to their eyes and to become part of an artistic happening. The music that was suitable for listening somehow ceased to interest the composers. Penderecki belonged to that group which understood that if music were not going to be created for listening, it wouldn’t be at all.

And he is particularly strongly associated with the Krakow Philharmonic.

This is the place Penderecki came to as a student from a musical middle school in Dębica.  Later he lived here as a student of the Krakow Musical Academy, of which he became the rector years later. It was in our concert hall where most of the world premier performances of his works took place.  This is why we want to participate very actively in this celebration.  One of Penderecki’s most unusual creations was performed this summer.  The Montreal Symphony Orchestra, along with our choir, and under the direction of Kenta Nagano performed the Passion According to St. Luke at the ICE.  Two days later this same performance began this year’s edition of the famous Salzburger Festspiele.  On September 15th under the direction of the composer our group will perform the Credo in Krakow’s St. Katherine’s church.  His compositions also appear in several interesting autumn concerts, i.a the double concert for violin and viola.

Münster and Jerusalem are among those who have ordered Penderecki compositions for their grand jubilees.  This year will mark the hundredth anniversary of Poland’s regaining its independence.  Will we hear a new composition from the master for this occasion?

The whole world will hear it.  The 100 year anniversary will be accented intensively in our concert performances.  Groups from the Philharmonic will play music by Polish composers who were well known in their own time, but later were forgotten, usually undeservingly.  Obviously, the accumulated works will take place on November 11th.  On that day the Krakow Philharmonic will inaugurate the “A Hundred for A Hundred” program.  During the course of that one day in Poland and around the world (i.a in Chicago, Tokyo, Paris, and Milan) there will be concerts in which a hundred of the best works of the century – from Szymanowski through Penderecki and Mykietyn – will be performed.  The program will begin here.  On November 11 at 11 a.m. the piano concerto in a-minor of Ignacy Jan Paderewski, a brilliant pianist, composer, and one of the fathers of independence will ring out, as well as Karol Szymanowski’s Stabat Mater. It will start, just like all concerts in the “A Hundred for A Hundred” program, with the fanfare that Penderecki composed specifically for this jubilee.

It sounds like your plan for this year can be summarized by “jubilees, jubilees”!

The jubilee programs will be unusually rich, but there will be several really intriguing events beyond them.  In February our ensemble, under the baton of Gabriel Chmura will perform Handel’s Messiah, John Axelrod and Antoni Wat will direct here. And finally at the end of May 2019, Rafał Blechacz who will come to us for the first time since his winning the Chopin Competition in 2005 will perform with Bomsori, the winner of the recent Winiawski Contest in Poznan.  There will be dozens of first-class reasons to visit our concert hall this season.

Z fanfarą mistrza Pendereckiego w 100-lecie odzyskania niepodległości

Rozmowa z Bogdanem Toszą, dyrektorem

Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie

 

Rytm koncertowego życia w dużym stopniu wyznaczają zwykle muzyczne jubileusze. W sezonie 2018/19 będzie to jednak widoczne szczególnie wyraźnie.

Inaczej być nie może, skoro mamy przed sobą 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i jubileusz 85-tych urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Początek sezonu będzie związany z tym największym żyjącym kompozytorem na świecie, który w stopniu dużo większym niż inni twórcy zdecydował o miejscu muzyki współczesnej w obecnym życiu muzycznym. Dar długiego życia pozwolił mu być obecnym od lat 60-tych XX wieku w ówczesnej awangardzie muzycznej. Zapisał się wtedy bardzo wyraźnie wśród artystów wytyczających nowe kierunki w sztuce, ale potem jego twórczość dokonała zwrotu. W pewnym momencie muzyka przestała być przeznaczona dla uszu publiczności. Miała trafiać do ich oczu, stawać się częścią jakichś działań artystycznych. To czy nadaje się do słuchania, przestało jakby twórców zajmować. Penderecki należy do tych, którzy zrozumieli, że jeżeli muzyka nie będzie nadawała się do słuchania, to nie będzie jej w ogóle.

No i jest niezwykle mocno związany z krakowską Filharmonią.

To jest miejsce, do którego przyjechał z Dębicy jako uczeń średniej szkoły muzycznej. Potem bywał tu jako student krakowskiej Akademii Muzycznej, której rektorem po latach został. To w naszej sali odbyło się wiele światowych prawykonań jego utworów. Dlatego chcemy w tym jubileuszu bardzo aktywnie uczestniczyć. Jeszcze latem odbyło się wykonanie jednego z najbardziej niezwykłych utworów Pendereckiego. Montrealska Orkiestra Symfoniczna z naszym chórem i pod dyrekcją Kenta Nagano wykonała w ICE Kraków Pasję wg św. Łukasza. Dwa dni później to samo wykonanie rozpoczęło tegoroczną edycję słynnego Salzburger Festspiele. 15 września nasz zespół w krakowskim kościele św. Katarzyny wykona Credo pod dyrekcją kompozytora. Jego kompozycje pojawią się jeszcze w kilku ciekawych koncertach jesiennych m.in. koncert podwójny na skrzypce i altówkę.

Münster czy Jerozolima zamawiały na swe wielkie jubileusze u Pendereckiego kompozycje. W tym roku przypada 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Czy na ten jubileusz usłyszymy nową kompozycję mistrza.

Usłyszy ją cały świat. W naszej działalności koncertowej 100-lecie będzie akcentowane bardzo intensywnie. Zespoły Filharmonii wykonywać będą muzykę polskich kompozytorów, w swoim czasie znanych i potem zwykle niesłusznie zapomnianych. Kumulacja nastąpi oczywiście 11 listopada. Tego dnia Filharmonia Krakowska zainauguruje program „Sto na sto”. W ciągu tego jednego dnia w Polsce i na świecie (m.in. w Chicago, Tokio, Paryżu, Mediolanie) odbędą się koncerty, w których zaprezentowanych zostanie sto najlepszych utworów z tego stulecia – od Szymanowskiego po Pendereckiego i Mykietyna. Ten program zostanie zainaugurowany u nas. 11 listopada o godz. 11 zabrzmi Koncert fortepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskiego, genialnego pianisty, kompozytora i jednego z ojców tej niepodległości oraz Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Zacznie się, podobnie jak wszystkie koncerty, program „Sto na sto”   Fanfarą skomponowaną specjalnie na ten jubileusz przez Krzysztofa Pendereckiego.

Czy to oznacza, że wasze tegoroczne plany można streścić słowami: jubileusze, jubileusze?

Programy jubileuszowe będą niezwykle bogate, ale poza nimi czeka nas kilka naprawdę frapujących wydarzeń. W lutym nasz zespół pod batutą Gabriela Chmury wykona Mesjasza Haendla, będą dyrygowali u nas John Axelrod i Antoni Wit. I wreszcie w końcu maja 2019 roku przyjedzie do nas po raz pierwszy od swego zwycięstwa w Konkursie Chopinowskim w 2005 roku Rafał Blechacz, który wystąpi wraz z laureatką ostatniego Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu – Bomsori Kim. Pierwszorzędnych powodów by odwiedzić naszą salę będą dziesiątki.

PLACES WORTH YOUR TIME