World Heritage Young Professionals Forum

0

Memory: Lost and Recovered Heritage
25 czerwca – 4 lipca 2017, Warszawa, Kraków

Deklaracja – przesłanie Forum Młodych do delegatów 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Deklaracja – zaprezentowana 3 lipca delegatom 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie – kończy Forum Młodych, wydarzenie towarzyszące sesji. Jest specjalnym przesłaniem dotyczącym problemu niszczenia miast, apelem, by UNESCO jako organizacja stojąca na straży przestrzegania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa wzięła pod uwagę możliwość promowania zintegrowanego podejścia, łączącego dobre przygotowanie i długotrwałe działania, do ochrony i rekonstrukcji materialnego i niematerialnego dziedzictwa, kultury i natury. Za szczególnie ważne uznali także wspieranie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i miejscowej ludności w dyskusję i wdrażanie Konwencji z 1972 roku, a szczególnie włączanie w te działania Młodzieży.
Przez 10 dni 32 młodych ludzi z 32 krajów zwiedzało Warszawę i Kraków, zapoznając się na ich przykładzie z unikalnym polskim doświadczeniem w rekonstrukcji zniszczonych zabytków oraz tematyką dziedzictwa utraconego i przywróconego.

Uczestnicy Forum odwiedzili w stolicy Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Warszawy oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Podczas warsztatów omawiali kwestie destrukcji miast, głównie w wyniku konfliktów zbrojnych, a także problemy ich odbudowy oraz granic rekonstrukcji.
W Krakowie dyskutowali o współczesnych zagrożeniach dla miast historycznych, takich jak masowa turystyka, suburbanizacja, gentryfikacja czy niekontrolowana rozbudowa miast. Uczestnicy Forum zwiedzili Kraków w obrębie jego wpisu na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO (Stare Miasto i Kazimierz). Byli także w Tyńcu (przykład zniszczonego dziedzictwa, które, dzięki umiejętnie przeprowadzonej rekonstrukcji, zachowało swoją tożsamość i funkcję), Kopalni Soli w Wieliczce (przykład wyzwań związanych z masową turystyką) oraz w Ojcowskim Parku Narodowym (przykład ochrony krajobrazu przyrodniczo-kulturowego w Polsce). W trakcie wykładów i warsztatów uczestnicy prezentowali również kwestie związane z tematyką forum na przykładach z własnych krajów.

Tegoroczne Forum Młodych zostało przygotowywane przez Polski Komitet ds. UNESCO oraz Międzynarodowe Centrum Kultury, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wypowiedzi uczestników:
Noelia Roa z Peru:
Jestem pierwszy raz w Europie, Forum jest dla mnie ważne, ponieważ dowiaduje się bardzo wielu nowych rzeczy nie tylko o polskiej historii, dziedzictwie kulturowym, ale także o krajach, z których pochodzą inni uczestnicy. Ameryka Południowa ma zupełnie inna historię. Warszawa przypomina mi trochę Limę, a Kraków pokochałam, mogłabym tu kiedyś zamieszkać. Dziękuję za waszą gościnność, bo czuję się tu bardzo dobrze i dziękuję za tyle inspiracji, które zabiorę stąd do domu.

Ali Al. Makhzomy z Iraku:
Wizyta w Warszawie dała mi niezwykle cenne doświadczenie, pozwoliła prześledzić, jak to miasto radziło sobie w czasie wojny i po jej zakończeniu. Mamy podobną sytuację w Iraku, ponieważ toczy się u nas wojna z ISIS.

Rizky Afriono z Indonezji
Jestem w Polsce pierwszy raz. Porównuję kraje, które widziałem do tej pory i myślę, że pod względem bogactwa dziedzictwa kulturowego postawiłbym Polskę na drugim miejscu po Chinach. Kraków jest zupełnie inny niż Warszawa, podoba mi się jego architektura i kolorystyka. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie Kopalnia Soli w Wieliczce, trasa zwiedzania jest przygotowana w sposób bardzo przyjazny dla turystów, pozwala wczuć się w historię tego miejsca.

***

Fora Młodych towarzyszą sesjom komitetu UNESCO od kilku lat. Tegoroczni uczestnicy, pomiędzy 22 a 32 rokiem życia, reprezentują różne dziedziny wiedzy związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego. Wybrani zostali w procedurze konkursowej. Pochodzą z 21 krajów tworzących Komitet Światowego Dziedzictwa (Azerbejdżan, Burkina Faso, Chorwacja, Filipiny, Finlandia, Indonezja, Jamajka, Kazachstan, Korea Południowa, Kuba, Liban, Peru, Polska, Portugalia, Tanzania, Tunezja, Wietnam i Republika Zimbabwe) oraz z Białorusi, Czech, Egiptu, Federacji Rosyjskiej, Indii, Iraku, Litwy, Mali, Niemiec, Słowacji, Syrii, Turcji, Ukrainy i Węgier. Forum jest dla nich okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu wdrażania Konwencji Światowego Dziedzictwa, metod pracy Komitetu Światowego Dziedzictwa, szans i wyzwań związanych z ochroną, konserwacją, renowacją wybranych miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, posiadających uniwersalną wartość. Inauguracja Forum Młodych, z udziałem prof. Magdaleny Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyła się 25 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.

World Heritage Young Professionals Forum jest finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Organizatorzy: Międzynarodowe Centrum Kultury i Polski Komitet ds. UNESCO.

Międzynarodowe Centrum Kultury
Kontakt do lider projektu: Ewa Wojtoń, e.wojton@mck.krakow.pl; tel 12 42 42 870
Rzecznik prasowa MCK: Edyta Gajewska, e.gajewska@mck.krakow.pl; 12 42-42-866; 781-904-727

Foto: Beata Zawrzeł

Deklaracja Forum Młodych na 41. Sesji Światowego Dziedzictwa UNESCO 2017

My, uczestnicy Forum Młodych na 41. sesji Światowego Dziedzictwa UNESCO 2017 „Pamięć: dziedzictwo utracone i przywrócone” chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność prof. Jackowi Purchli Przewodniczącemu Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Przewodniczącemu 41. sesji Światowego Dziedzictwa oraz dr Mechtild Rössler, Dyrektor Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chcielibyśmy także podziękować Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO oraz Międzynarodowemu Centrum Kultury w Krakowie za organizację Forum, a Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wsparcie finansowe. Ponadto na nasze specjalne podziękowania zasługuje zespół wykonawczy oraz zespoły eksperckie za ich wyjątkowe i niesłabnące wysiłki.
Podkreślając fundamentalną wartość pokoju na świecie, który stanowi sedno konstytucji UNESCO z 1945 roku oraz mając na uwadze Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie cel 11 i 16, chcielibyśmy wyrazić nasze zaniepokojenie procesem niszczenia dziedzictwa. Wierzymy, że należy połączyć wysiłki, by chronić dziedzictwo o wyjątkowej powszechnej wartości oraz dbać o zrównoważony rozwój społeczeństwa.
Zwracamy uwagę na pamięciotwórczy charakter Światowego Dziedzictwa oraz wierzymy, że w obecnych burzliwych czasach miejsca pamięci stanowią materialne ślady o szczególnym kulturowym znaczeniu.
Jesteśmy przekonani, że zachowanie tożsamości danych obiektów wymaga szacunku wobec różnorodności idei, wartości, praktyk oraz perspektyw, które powstają w relacji z ich historią.
Pamiętamy, że bez ludzi nie ma społeczności, a bez pamięci nie ma szans na zrównoważony rozwój; stąd obowiązkiem każdego Państwa-Strony jest postawienie człowieka w samym centrum Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Podkreślamy, że opinie lokalnych społeczności, miejscowych populacji, rzemieślników i ludzi młodych powinny stanowić istotny czynnik w procesie podejmowania decyzji dotyczących konserwacji lub rekonstrukcji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Rozumiejąc znaczenie kulturowej różnorodności oraz miejsc związanych z dziedzictwem dla danych społeczności lokalnych, uznajemy, że ich zaangażowanie w decyzje dotyczące odnowy, rekonstrukcji oraz późniejszego użytkowania obiektów dziedzictwa ma kluczowe znaczenie; konieczne jest oparcie rekonstrukcji tego, co utracone na istniejącym poczuciu przynależności owej społeczności.
Podkreślamy także znaczenie korzystania z autentycznych źródeł, aby uniknąć zawłaszczenia pamięci przez interesy polityczne lub „agresywny nacjonalizm”; działania rekonstrukcyjne powinny mieć jasno określone granice – primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić) i opierać się na znaczących dla danych społeczności wartościach.
Przypominamy, że pamięć jest dynamiczna, zatem należy zostawić przestrzeń dla nowych pamięci przyszłych pokoleń.
My, młodzi strażnicy Światowego Dziedzictwa, w pełni rozumiemy swą międzypokoleniową i międzynarodową rolę w zadaniu, jak jest ochrona Światowego Dziedzictwa. Zwracamy się zatem do:

I. UNESCO:

by jako organizacja stojąca na straży przestrzegania Konwencji o ochronie światowego dziedzictwa wzięła pod uwagę możliwość promowania zintegrowanego podejścia, łączącego dobre przygotowanie i długotrwałe działania, do ochrony i rekonstrukcji materialnego i niematerialnego dziedzictwa, kultury i natury;
by jako organizacja, której zależy na zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i miejscowej ludności w dyskusję i wdrażanie Konwencji z 1972 roku, w dalszym ciągu wspierała takie działania, a szczególnie włączanie w nie Młodzieży.

II. Społeczności międzynarodowej:

by postrzegała lokalne społeczności jako kluczowych aktorów w procesie podejmowania decyzji związanych z kwestiami tożsamości kulturowej i pamięci, a także zarządzania miejscami dotkniętymi katastrofą.

III. Państw-Stron:

by objęły ochroną transgraniczne obiekty dziedzictwa, w tym poprzez traktowanie priorytetowo obiektów transnarodowych nominowanych lub umieszczonych na Liście Światowego Dziedzictwa, co ułatwi kontakt pomiędzy kulturami, lokalnymi społecznościami oraz narodami;
by wspierały innowacje, partnerstwo pomiędzy aktorami publicznymi i prywatnymi oraz przedsiębiorczość służące procesom zrównoważonej rekonstrukcji poprzez stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju tzw. lean management (szczupłego zarządzania) i zielonej energii oraz sprzyjanie zatrudniania Młodych w sektorze dziedzictwa;
by wprowadziły zajęcia edukacyjne oraz uruchomiły mechanizmy sprzyjające partycypacji lokalnych społeczności, zwracając szczególną uwagę na mniejszości, miejscowych mieszkańców, grupy zmarginalizowane, osoby z niepełnosprawnościami oraz Młodych.
Aby wspomagać wyżej opisane wysiłki my, uczestnicy Forum Młodych 2017, zobowiązujemy się by:
– korzystać z narzędzi i innowacyjnych rozwiązań wypracowanych przez przedstawicieli naszego pokolenia, aby zmaksymalizować nasz potencjał i wysiłki, w duchu międzynarodowej solidarności i współpracy, równości i wzajemnego szacunku;
– brać aktywny udział w dyskusjach dotyczących pamięci społecznej/zbiorowej, aby promować wartości kulturowe i chronić naszą kulturową różnorodność oraz podjąć zadanie ciągłej refleksji nad wartościami naszego dziedzictwa w kontekście obecnych i przyszłych warunków;
– 
odgrywać w obecnych czasach rolę nośników pokoju, tolerancji pomiędzy kulturami oraz międzynarodowego dialogu oraz stawiać opór wszelkim formom politycznego, kulturowego lub innego ekstremizmu działającego na niekorzyść ludzi i ich naturalnego i kulturowego: materialnego i niematerialnego dziedzictwa.

Dziękujemy!

2 czerwca 2017

PLACES WORTH YOUR TIME