2018 – the year of our heritage

0

2018 has been designated as the European Year of Cultural Heritage (ERDK 2018). In connection with the event a Europe-wide educational campaign has been organized to promote the expansion of knowledge about the social and economic significance of cultural heritage.

Coordination of the project in Poland will be conducted from Krakow which was the first European city to be entered into UNESCO’s list of World Heritage Sites, and last year was the host of the meeting of the 41st Session of UNESCO’s World Heritage Committee.

The Polish Minister of Culture and National Heritage has designated the International Cultural Center in the “Pod Kruki” building on the Main Square as the nation-wide coordinator of the ERDK 2018 project. The ICC has existed since 1991. Under the direction of its founder and long-time director Prof. Jacek Purchla, the Center has focused its publishing, academic, and exhibition activities on issues of cultural heritage, multi-culturalism in Central Europe, cultural dialog, and the protection of historical complexes.

Within the framework of the ERDK 2018 campaign, the ICC has proposed many diverse projects. These will be targeted at a wide breadth of the public; first at children and youth, those social elements oriented towards heritage, policy-makers, and representatives of the business world. One of the ICC’s priorities will be to engage these groups in the protection of heritage as well as encouraging the cooperation of others working in various sectors (protection of heritage, business, the cultural and creative sector, tourism, etc.).

The Center plans a series of educational programs, as well as, i.a. a conference dedicated to the logo of European cultural heritage established in 2011 by the European Union and its application in practice. Seminars on the social and economic potential of heritage will be held in six Polish cities. There will be exhibitions, including one on “The Architecture of Independence in Central Europe”. It is worthwhile to remember that the year 2018 will also bring the one hundredth anniversary of Poland’s recovery of its independence.

2018 – rok dla naszego dziedzictwa

Rok 2018 został ustanowiony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (ERDK 2018). W związku z tym zorganizowana została kampania edukacyjna o zasięgu ogólnoeuropejskim, która zakłada poszerzenie wśród mieszkańców kontynentu wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego.

Koordynacja tego projektu w Polsce jest prowadzona z Krakowa, który jako pierwszy z europejskich miast został 40 lat temu wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w ubiegłym roku gościł 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczył na ogólnopolskiego koordynatora przedsięwzięć ERDK 2018, mieszczące się w Krakowie przy Rynku Głównym w kamienicy „Pod Kruki”, Międzynarodowe Centrum Kultury. Ta instytucja istnieje od 1991 roku. Pod kierunkiem swego założyciela i wieloletniego dyrektora prof. Jacka Purchli skupiła swoją działalność wydawniczą, naukową i wystawienniczą właśnie na zagadnieniach dziedzictwa kulturowego, wielokulturowości Europy Środkowej, dialogu kultur czy ochronie zespołów zabytkowych.

W ramach kampanii ERDK 2018 Między-narodowe Centrum Kultury zaprojektowało wiele różnorodnych przedsięwzięć. Adresowane są do szerokiej publiczności, przede wszystkim do dzieci i młodzieży, środowisk zajmujących się dziedzictwem, decydentów oraz przedstawicieli świata biznesu. Priorytetem MCK jest zaangażowanie tych grup w ochronę dziedzictwa oraz zachęcanie do współpracy podmiotów działających w różnych sektorach (ochrona środowiska, biznes, sektor kultury i kreatywny, turystyka itp.).

Planowane jest szereg programów edukacyjnych, a także m.in. konferencja poświęcona znakowi dziedzictwa europejskiego ustanowionemu w 2011 roku przez Unię Europejską i praktyce jego stosowania. W sześciu polskich miastach odbędą się seminaria poświęcone społecznemu i gospodarczemu potencjałowi dziedzictwa. Odbędą się wystawy, w tym ekspozycja „Architektura niepodległości w Europie Środkowej”. Warto przypomnieć, że rok 2018 przynosi także setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. (b)

Das Jahr 2018 wurde zum Europäischen Jahr des Kulturerbes (poln. ERDK 2018 genannt). Im Zusammenhang damit wird eine Bildungskampagne im europäischen Maßstab durchgeführt, die sich die Erweiterung der Kenntnisse über die soziale und wirtschaftliche Bedeutung des Kulturerbes unter den Bewohnern des Kontinents zum Ziel setzt.

Die Koordination dieses Projektes in Polen erfolgt von Krakau aus, das als erste der europäischen Städte vor 40 Jahren in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes eingetragen wurde und im vorigen Jahr Gastgeberin der 41. Sitzung des Komitees des UNESCO- Weltkulturerbes war. Der Minister für Kultur und Nationalerbe hat das Internationale Kulturzentrum, das in Krakau am Hauptmarkt, im Haus „Zu den Raben“, seinen Sitz hat, zum allgemeinpolnischen Koordinator des Vorhabens ERDK 2018 bestimmt.

PLACES WORTH YOUR TIME