28th Festival of Jewish Culture in Krakow

0

Of Zion and important anniversaries

2018 marks 30 years since the first edition of the Festival of Jewish Culture in Krakow which Janusz Makuch and Krzysztof Gierat inaugurated at the Mikro Cinema, whose name is appropriate to the size of the theater. From June 22nd to July 1st this year, we will be witnesses to just the 28th edition of the festival, since at the beginning, the festival took place every two years. This year’s edition also marks the 70th anniversary of the establishment of the Israeli nation, and the 100th anniversary of Poland’s recovery of its independence, and is dedicated to Zion.

Thirty years after its first edition, the festival is recognized as the largest presentation of contemporary culture created by Jews throughout the world. In the principal program of the 28th edition of the FJC there are nearly 150 events: from lectures, teaching sessions, and discussions, through workshops, tours, artistic activities and concerts, DJ parties, and religious ceremonies.

Janusz Makuch, the director of the festival, writes: “I understand the love many hold for Krakow and Poland, since I myself share it, which doesn’t prevent me from loving Jerusalem and the land of Israel. For me, Jerusalem and Zion constitute a state of awareness and its light. It is an independence of spirit with a seal in the book of life. I have lived long enough not to have illusions that anything is given to us for eternity. Sooner or later we lose it, since it is either take from us during our lifetime, or we lose our lives, and that ‘something’ loses its meaning. What is meaningful for me is the fact that this year we will celebrate the 100th anniversary of Poland’s recovery of its independence, and at the same time the 70th anniversary of the Israeli state. Both countries – one after 2000 years and the second after 123 years – recovered their ‘Zion’. I’d hate to see either of these countries lose their independence again either in my lifetime or ever”.

The organizers add: During the 28th FJC we will present for you a variety of meanings and faces of Zion: historical, musical, and cultural – we encourage you to discover your own Zion right here in Krakow’s Kazimierz, a symbol of Polish-Israeli neighborliness.

The musical culmination of every edition of the festival is a concert titled “Peace on Szeroka Street”. It will take place this year on June 30th on the most famous street of Kazimierz. Among many Jewish musical stars participating from around the world will be the Jazz Band Młynarski – Masecki, playing pre-war Polish jazz.

28. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.

O Syjonie i ważnych rocznicach

W tym roku mija 30 lat od pierwszej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, jaką Janusz Makuch i Krzysztof Gierat w kinie Mikro o nazwie adekwatnej do jego rozmiarów. Od 22 czerwca do 1 lipca 2018 roku będziemy jednak świadkami 28. edycji festiwalu bo początkowo odbywał się on co dwa lata. Tegoroczna odbywa się w roku 70-lecia powstania państwa Izrael i 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, a poświęcona Syjonowi.

W 30 lat po swej pierwszej edycji cieszy się on rangą największej prezentacji współczesnej kultury tworzonej przez Żydów na całym świecie. W programie głównym 28. FKŻ przygotowano niemal 150 wydarzeń: od wykładów, sesji naukowych, dyskusji, poprzez warsztaty, zwiedzania, działania artystyczne, po koncerty, imprezy DJ-skie i ceremonie religijne.

„Rozumiem miłość wielu do Krakowa, do Polski, bo sam ją podzielam, co nie przeszkadza mi kochać Ziemię Izraela i Jeruszalajim. Jeruszalajim i Syjon są dla mnie stanem świadomości. Jej światłem. Niepodległością ducha, pieczęcią w księdze życia. Żyję wystarczająco długo, by nie mieć złudzeń, że cokolwiek w życiu jest nam dane na wieczność. Tracimy prędzej, czy później, bo albo to coś jest nam odbierane za życia, albo tracimy życie i to coś nie ma już znaczenia. Znaczenie ma dla mnie fakt, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. I jednocześnie siedemdziesiątą rocznicę państwa Izraela. Oba kraje – jeden po dwóch tysiącach lat, drugi po 123 latach odzyskały swój „Syjon”. Nie chciałbym, aby za dni moich czy kiedykolwiek, którekolwiek z tych państw ponownie go straciło” – pisze Janusz Makuch, dyrektor festiwalu.

– Podczas 28. FKŻ pokażemy Wam różne znaczenia i oblicza Syjonu: historyczne, muzyczne, kulturowe – zaprosimy Was do odkrycia swojego własnego Syjonu właśnie tutaj, na krakowskim Kazimierzu, symbolu polsko-żydowskiego sąsiedztwa – dodają organizatorzy

Muzyczną kulminacją każdej edycji festiwalu jest koncert „Szalom na Szerokiej”. W tym roku odbędzie się on 30. czerwca na tej najsłynniejszej ulicy Kazimierza. Wśród wielu gwiazd muzyki żydowskiej z całego świata wystąpi na nim Jazz Band Młynarski – Masecki, grający polski przedwojenny jazz. (b)

In diesem Jahr vergehen 30 Jahre seit der ersten Ausgabe des Festivals der Jüdischen Kultur in Kraków, das Janusz Makuch und Krzysztof Gierat im Kino Mikro, dessen Name seinen Ausmaßen entspricht, gestartet haben.

Vom 22. Juni bis zum 1. Juli 2018 werden wir jedoch Zeugen der 28. Ausgabe des Festivals sein, das am Anfang alle zwei Jahre veranstaltet wurde. Die diesjährige Ausgabe findet im Jahre des 70. Jahrestag der Entstehung des Staates Israel und des 100. Jahrestages der Erlangung der Unabhängigkeit durch Polen statt und wird Zion gewidmet.

Das Festival genießt 30 Jahre nach seiner ersten Ausgabe den Rang der größten Präsentation zeitgenössischer Kultur, die von Juden in der ganzen Welt geschaffen wird. Das Hauptprogramm des 28. Festivals der Jüdischen Kultur umfasst rund 150 Events – angefangen von Vorträgen, wissenschaftlichen Tagungen und Diskussionen über Workshops, Besichtigungen, künstlerische Aktivitäten bis zu Konzerten, DJ-Veranstaltungen und religiösen Zeremonien.

PLACES WORTH YOUR TIME