Ave Kraków

0

Year by year Krakow and the Lesser Poland province become more and more popular tourist destinations in Europe.  In 2017 almost 13 million tourists visited the home town of St. Faustina and St. Pope John Paul II (according to statistics from the Lesser Poland Tourism Organization).  One of the principal reasons for travel to Krakow are the religious attractions.  Do Krakow and Lesser Poland have a chance to become pilgrimage centers on the scale of Spain’s Santiago de Compostela or Portugal’s Fatima?

We spoke with Kazimierz Barczyk – Vice President of the provincial legislature and chairman of the Association of Lesser Poland Communes and Counties – about Lesser Poland’s potential for attracting pilgrims.

Hail Krakow, Glorify Lesser Poland!

Mr. Chairman, the statistics from the LPTO indicate that one of the principal reasons for travel to the capital of Lesser Poland is religious inspiration.  Is this an opportunity or a threat for our region?

Without a doubt, thanks to the personages of St. John Paul the Great and St. Faustina and the devotion to Divine Mercy associated with her, Krakow, along with Lesser Poland, have the opportunity to become some of the most important pilgrimage centers in Europe.  Even though it has already been 13 years since the death of John Paul II, his prominence continues to arouse affectionate emotions and memories.  Let’s just look at the Italians.  For them, Krakow has been and always will be the paese di Giovanni Paolo II [the country of John Paul II].  It’s a great potential which we mustn’t waste. Among other places the John Paul II “Nie lękajcie się!” [“Be not afraid!”] Center developing right next to the former Solvay Chemical Plant where Karol Wojtyła worked during the war is helping with development.

Especially on the first Sunday after Easter, Catholic eyes around the world are directed towards nearby Łagiewniki, where the Sanctuary of Divine Mercy is located…

This is true.  Devotion to Divine Mercy is inextricably associated with Krakow, and every year the sanctuary you mention becomes the destination for more than two million pilgrims, who come here from the furthest corners of the world.  This popularity is also supported by the immediate proximity of the John Paul II Center that you mentioned.

On the map of Lesser Poland we also find many other places associated with religious devotion.  Which of these would you particularly recommend to foreign pilgrims?

It would be difficult to name all of them.  However it’s impossible to overlook the Polish Passionist – Marian Sanctuary in Kalwaria Zebrzydowska.  Thousands of pilgrims also visit the Marian sanctuaries in Kalwaria Pacławska and Ludźmierz, and at Krzeptowki, as well as the Sanctuary of the Holy Sepulcher in Miechów known as the “Jerusalem of the north”.  When planning a visit in our region, it’s also worthwhile to bear in mind the rapidly developing Podkarpacki Wooden Architecture Trail which includes many Catholic and Orthodox churches which have been inscribed in the UNESCO List of Word Heritage Sites.

Kraków i Małopolska z roku na rok stają się coraz chętniej odwiedzanymi miejscami w Europie. W 2017 roku miasto św. Faustyny i św. Jana Pawła II odwiedziło blisko 13 milionów turystów (wg danych Małopolskiej Organizacji Turystycznej). Jednym z głównych powodów przyjazdu do Krakowa są motywy religijne. Czy Kraków i Małopolska mają szansę stać się centrum pielgrzymkowym na miarę hiszpańskiego Santiago de Compostela lub portugalskiej Fatimy?

O pątniczym potencjale Małopolski rozmawialiśmy z Kazimierzem Barczykiem – wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich.

Ave Kraków, Gloria Małopolska!

 

Panie Przewodniczący, dane MOT wskazują, że jednym z głównych powodów odwiedzin stolicy Małopolski są inspiracje religijne. To szansa czy zagrożenie dla naszego regionu?

Bez wątpienia Kraków, a wraz z nim Małopolska, dzięki postaciom św. Jana Pawła II Wielkiego oraz św. Siostry Faustyny i związanego z nią kultu Bożego Miłosierdzia, mają szansę na to, aby stać się jednym z najważniejszych centrów pielgrzymkowych w Europie. Choć od śmierci Jana Pawła II minęło już ponad 13 lat, jego osoba wciąż budzi wiele wspaniałych emocji i wspomnień. Spójrzmy choćby na Włochów. Dla nich Kraków był i zawsze już będzie paese di Giovanni Paolo II. To ogromny potencjał, którego nie możemy zaprzepaścić. Służyć temu ma m.in. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, powstające w bezpośrednim sąsiedztwie dawnych Zakładów Sodowych Solvay, gdzie podczas wojny pracował Karol Wojtyła.

Oczy katolików z całego świata, zwłaszcza w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwrócone są na pobliskie Łagiewniki, a konkretnie na znajdujące się tam Sanktuarium Bożego Miłosierdzia…

To prawda. Kult Bożego Miłosierdzia nierozerwalnie związany jest z Krakowem, a wspomniane Sanktuarium każdego roku staje się celem wizyty ponad dwóch milionów pielgrzymów, którzy przybywają tu z najdalszych zakątków świata. Sprzyja temu także bezpośrednie sąsiedztwo wspomnianego Centrum Jana Pawła II.

Na mapie Małopolski znajdziemy również wiele innych miejsc związanych z kultem religijnym. Które z nich szczególnie poleciłby Pan pielgrzymom z zagranicy?

Trudno byłoby wymienić je wszystkie. Nie sposób nie wspomnieć jednak o największym w Polsce Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tysiące pielgrzymów odwiedza też sanktuaria maryjne w Kalwarii Pacławskiej, Ludźmierzu i na Krzeptówkach, a także Sanktuarium Grobu Bożego w Miechowie, zwane „Jerozolimą Północy”. Planując wizytę w naszym regionie warto również uwzględnić prężnie rozwijający się w Małopolsce i na Podkarpaciu zainicjowany przeze mnie Szlak Architektury Drewnianej z wieloma kościołami i cerkwiami, które wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

PLACES WORTH YOUR TIME