Biecz – Another Kraków in Małopolska

0

There is a small town with a population of only five thousand which is sometimes considered to be another Kraków. Taking into account the historical role, the scale and the present-day significance of Kraków, this is a very interesting comparison. What is even more interesting is the same small town is sometimes called the Polish Carcassonne. What is so special about Biecz then? To find out, it is necessary to go to the south-eastern part of the region, almost to the border with Slovakia.
There, in the Carpathian foothills, on the River Ropa, is a town that was most probably granted the Magdeburg rights in 1257, that is in the same year as Kraków. In Biecz’s market place, exactly at noon, a bugle can be heard playing. Again, as in Kraków. Having taken a look around and a short walk, it is easy to understand the reasons behind all these comparisons.
Biecz was one of the most important Polish urban centres in the 14th and 15th centuries. It had the status of a royal city and there used to be three castles in the area. Polish monarchs often lived in the town but it was also a trading post for the wine brought from Hungary and a significant cultural centre. Today there are still many interesting and meticulously preserved monuments that date back to its glory days.
The largest building in the city is a medieval three-nave collegiate church with a once fortified Gothic belfry and a late-Renaissance main altar. Its central element is a painting ‘The Descent from the Cross’, attributed to the workshop of Michelangelo. Other important historical monuments are the Baroque monastery and the Franciscan church.
The town hall, from the tower of which Biecz’s bugle is played, was constructed in the 15th century. Its present shape, however, dates back only to the nineteenth century, but the adjoining tower, adorned with graphic designs, is from the Renaissance period.
A considerable number of valuable tenement and public buildings have been preserved in the town. Among them is a hospital constructed thanks to St. Jadwiga Anjou in the fourteenth century, as well as several bastions and large fragments of the ramparts. These are part of the city’s preserved fortifications, the construction of which started at the end of the fourteenth century. It is because of these fortifications that Biecz is called the Polish Carcassonne. In addition, there are small yet beautiful chapels scattered across the town, a town which is clean and charming, with all its sights incredibly well maintained. The best places to stay are in one of the agritourism farms in the neighbouring villages, which is definitely a worthwhile experience. Overall, the town of Biecz and its surroundings are just waiting to be discovered. (b)

Biecz, czyli drugi Kraków w Małopolsce

To małe, zamieszkałe przez zaledwie 5 tysięcy osób miasteczko. Nazywane bywa jednak drugim Krakowem. Małym, ale ze względu na historyczną rolę, skalę i dzisiejsze znaczenie Krakowa pierwszego jest porównaniem niezwykle interesującym. W dodatku to samo miasteczko bywa nazywane polskim Carcassonne. Co ma więc w sobie Biecz? Żeby sprawdzić, trzeba udać się na południowo-wschodni kraniec regionu, niemal do granicy ze Słowacją.
Tam, na Pogórzu Karpackim, nad rzeką Ropą istnieje miasto, które prawa magdeburskie otrzymało najprawdopodobniej już w 1257 roku, a więc w tym samym roku co Kraków. Gdy znajdziemy się na bieckim rynku w samo południe, usłyszymy hejnał. Znowu – jak w Krakowie. Kiedy rozejrzymy się wokół i wybierzemy na krótki spacer zrozumiemy sens tych wszystkich porównań.
Biecz w XIV i XV wieku należał do najważniejszych polskich ośrodków miejskich. Miał status miasta królewskiego. Znajdowały się tam trzy zamki, a w mieście często rezydowali polscy władcy. Było także ośrodkiem handlu winem pochodzącym z Węgier, znaczącym ośrodkiem kulturalnym. Z czasów świetności pozostało tam wiele ciekawych i skrupulatnie zachowanych zabytków.
Największym budowlą miasta jest średniowieczna trójnawowa kolegiata z obronną kiedyś także gotycką dzwonnicą i późnorenesansowym ołtarzem głównym. Jego centralny element stanowi obraz „Zdjęcie z Krzyża” przypisywany warsztatowi Michała Anioła. Inny ważny zespół zabytkowy to barokowy klasztor i kościół franciszkanów.
Ratusz, z którego wieży grany jest biecki hejnał, powstał w XV wieku, ale jego obecna bryła pochodzi z wieku XIX. Przylega do niego renesansowa wieża ozdobiona techniką sgraffiti.
W mieście zachowało się wiele cennych kamienic, a także budynków użyteczności publicznej. Wśród nich powstały w XIV wieku dzięki decyzji św. Jadwigi Andegaweńskiej szpital. Zachowało się też kilka baszt i duże fragmenty murów obronnych. Stanowią zachowaną do dzisiaj część miejskich fortyfikacji, które zaczęto wznosić w końcu XIV wieku. To dla nich Biecz nazywany bywa polskim Carcassonne… W dodatku w wielu zakątkach miasta można odnaleźć piękne kapliczki. Miasteczko jest czyste, urokliwe, a jego zabytki zadbane. Najlepiej zatrzymać się w którymś z gospodarstw agroturystycznych w sąsiadujących z miastem wsiach. Warto. Dla Biecza i jego okolic, które na szczęście ciągle czekają na odkrycie.

Es ist ein kleines Städtchen mit kaum fünftausend Einwohnern. Genannt wurde es jedoch das zweite Krakau. Klein, aber in Bezug auf seine historische Rolle, den Maßstab und die heutige Bedeutung des ersten Krakaus ist es im Vergleich ungewöhnlich interessant. Noch dazu wird das Städtchen sogar polnisches Carcassone genannt. Was hat also Biecz an sich? Um nachzusehen, muss man sich an den südöstlichen Rand der Region begeben, fast an die Grenze zur Slowakei. Dort im Karpatenvorland, am Fluss Ropa, liegt das Städtchen, das das Magdeburger Recht höchstwahrscheinlich schon im Jahre 1257 erhielt, also im selben Jahr wie Krakau. Wenn wir uns auf dem Marktplatz von Biecz genau zur Mittagszeit befinden, hören wir das Trompetensignal „Hejnał“. Wiederum – genau wie in Krakau. Wenn wir uns umsehen und einen kurzen Spaziergang machen, verstehen wir den Sinn aller dieser Vergleiche.

PLACES WORTH YOUR TIME