Building a 2.0 Klaster

0

angielski

 An interview with Kazimierz Murzyn, Managing Director of the LifeScience Klaster, Kraków.
• The Klaster was created at a time when the construction necessary for the development of the life sciences in Kraków were themselves being built. Now that they exist, how do they affect your work?
• In Kraków the life sciences, and all things related to them, continue to grow rapidly. Recently, the Małopolska Centre of Biotechnology with its very well-equipped laboratories has been opened. And new companies have move into the latest two buildings on the Lifescience Technology Park. This proves the conditions necessary for the creation and development of innovation in this field in Kraków are already in place. Promoting the application of the ingenuity of the whole community working in life sciences is the task that the partners in the Klaster are focused upon.
• How do you assess the extent to which your goals have been reached?
• We have managed to achieve a good reputation not only in Poland, but also in Europe, which means that we are recognized, that we are invited to participate in various projects, and that our views are listened to and taken into account. The Klaster operates within a framework of international agreements for such clusters in the EU. We have co-founded a global network of cooperation and we co-organize, together with our partners from France, Austria and the U.S.A, competitions in which the aim is to discover new innovations. In order to increase the effectiveness of this work we have established a foundation which will take over the running of the Klaster from the Jagiellonian Centre of Innovation. This will increase the opportunities to apply for funding. Our strategic goal is to build an ecosystem of innovation – the Malopolska bio-region, but this is a long-term goal.
• Taking into account the potential of Kraków, what do you see as future specializations in the life sciences in our region?
• Kraków excels at a wide range of activities and competences. This is vital both from the perspective of innovation and in connection with the ability to implement such ideas. Based on this, I realize that it is very important to strengthen the cooperation between different specializations within the Malopolska region. A striking example of this is the combination of computer sciences and life sciences under one umbrella. So, by our joint efforts and the creation of a centre of excellence within what we call Digital Health, we will, for example, be able to facilitate innovations based on bioengineering and mobile devices, something which is eagerly anticipated by the Polish health system and others.
• Very different types of activity are involved in the Klaster. What does this mean and how do they benefit from this fact?
• The initial implementation of the concept of a cluster has resulted in a collaboration between six groups with different interests. The first group are those companies with a life science focus and from what might be called the scientific sector, that is educational institutions training specialists in this area. Next, we have research institutes, then those with business interests, namely, consulting companies and support organizations, such as the Kraków Technology Park. The fifth group includes hospitals, or other direct recipients of our innovations, and the sixth group are the regional and municipal authorities.
• Does this mean that the potential has exceeded the critical mass and the city has become a magnet for large biotechnology companies?
• This is indeed the case. Companies are increasingly willing to relocate here, and our scientists collaborate with many others from elsewhere. There are also companies which are negotiating at the moment about whether to invest in Kraków. The world already knows much about the innovative potential of Kraków and the surrounding region, but I am not sure it quite appreciates it as yet. Thanks to our efforts, however, this is changing.
• In what direction will the activities of the Klaster go in the immediate future?
• At present, we are going through a stage of consolidation and trying to effect closer cooperation with our partners in order to build what is called a 2.0. version of a cluster. We are also hoping to be, and working towards being, included among those clusters which are considered the so-called elite – this will be of key importance for innovation within the Polish economy and will also allow us to compete on an international scale. We also intend to develop the ability to create and support new businesses. A good example of this is our Open Laboratory of Design and Prototyping, in which instead of the proverbial garage, young people adept at life sciences will find conditions that are perfect for developing their ideas and new approaches.

polski
Budujemy klaster 2.0

Rozmowa z Kazimierzem Murzynem, Dyrektorem Zarządzającym inicjatywą Klastra LifeScience Kraków.
• Klaster powstawał, gdy równocześnie była budowana materialna baza dla rozwoju dziedziny life science w Krakowie. Teraz już istnieje. Jak to wpływa na waszą działalność?
• Life science w Krakowie rozwija się nadal dynamicznie: niedawno otwarte zostało Małopolskie Centrum Biotechnologii z bardzo dobrze wyposażonymi laboratoriami. Kolejne firmy wprowadzają się do dwóch najnowszych budynków Parku Technologicznego Lifescience. Takie fakty sprawiają, że warunki do tworzenia i rozwoju innowacji w tym obszarze są już w Krakowie na dobrym poziomie. Działanie na rzecz wykorzystania pomysłowości całej społeczności life science, to zadanie, jakie stawiają sobie partnerzy Klastra.
• Jak pan ocenia stopień realizacji waszych celów?
• Zdobyliśmy renomę w kraju i w Europie. Jesteśmy rozpoznawalni w tym środowisku, zapraszani do udziału w różnego rodzaju projektach, nasz głos jest wysłuchiwany i brany pod uwagę. Działamy w ramach międzynarodowych porozumień klastrów w EU, jesteśmy współzałożycielami globalnej sieci współpracy, współorganizujemy konkursy innowacyjności z partnerami z Francji, Austrii czy USA. W celu zwiększenia efektywności działania powołaliśmy Fundację, która przyjmuje rolę lidera Klastra od Jagiellońskiego Centrum Innowacji. Powiększa to możliwości ubiegania się o fundusze. Naszym strategicznym celem jest zbudowanie ekosystemu innowacji – małopolskiego bio-regionu, a to jest cel długoterminowy.
• Biorąc pod uwagę potencjał Krakowa, co uważa pan za przyszłą specjalność naszego regionu w zakresie life science?
• Kraków wyróżnia się olbrzymią różnorodnością działań i kompetencji. To duża wartość z punktu widzenia zdolności do tworzenia innowacji. Na tej podstawie twierdzę, że w Małopolsce bardzo ważne jest wzmacnianie współpracy podmiotów o różnych specjalizacjach. Taki wyrazisty przykład to połączenie informatyki i life science w jeden temat. Tworzymy więc wspólnymi siłami centrum doskonałości w dziedzinie Digital Health, które np. ułatwi rozwój innowacji w oparciu o bioinżynierię i urządzenia mobilne, na jakie czeka nie tylko polska opieka zdrowotna.
• W klastrze uczestniczą podmioty bardzo różnorodne. Co to daje?
• ­Na gruncie pomysłu klastra udało się nam doprowadzić do współpracy sześciu grup interesów. Pierwsza to firmy z sektora life science, potem sektora nauki, czyli uczelnie kształcące specjalistów z tego i zakresu. Dalej instytuty badawcze, potem otoczenie biznesu, czyli firmy konsultingowe i organizacje wspierające, jak Krakowski Park Technologiczny. Piąta grupa to szpitale, czyli bezpośredni odbiorcy innowacji, a szósta to regionalne i miejskie władze.
• Czy ten potencjał przekroczył masę krytyczną i miasto staje się magnesem dla wielkich firm biotechnologicznych?
• Rzeczywiście: staje się. Firmy coraz chętniej się tutaj lokują. Z wieloma innymi nasi naukowcy współpracują. Kolejne firmy prowadzą rozmowy o inwestycjach w Krakowie. Świat wprawdzie dużo już wie o potencjale innowacyjnym Krakowa i regionu, ale jeszcze nie do końca go docenia. Dzięki naszym wysiłkom to się zmienia.
• Jak w najbliższym czasie działalność klastra powinna się rozwijać?
• Teraz przechodzimy moment konsolidacji, próbujemy doprowadzić do ściślejszej współpracy partnerów, zbudować klaster w wersji 2.0. Zabiegamy też, aby zaliczono nas do elity kilkunastu klastrów kluczowych dla innowacyjności polskiej gospodarki, zdolnych do konkurencji w skali międzynarodowej. Będziemy rozwijać zdolność tworzenia i wspomagania nowych firm. Przykładem może być nasze Otwarte Laboratorium Projektowania i Prototypowania, w którym – zamiast w przysłowiowym garażu – młodzi adepci nauk o życiu znajdą optymalne warunki do rozwijania swoich pomysłów i nowych rozwiązań
PLACES WORTH YOUR TIME