CENTRE FOR POLISH LANGUAGE AND CULTURE IN THE WORLD

0

• Planujesz studia w Polsce?

• Chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego?

• Interesują Cię stosunki międzynarodowe, ekonomia, medycyna, prawo, nauki humanistyczne?

• Szukasz dla siebie najlepszej uczelni?

Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ organizuje wakacyjny KURS PRZYGOTOWAWCZY dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce.

Warunkiem udziału w kursie jest biegłe posługiwanie się językiem słowiańskim (np. ukraińskim, rosyjskim, czeskim, słowackim) jako językiem ojczystym. Biegłe posługiwanie się językiem pokrewnym językowi polskiemu wspomaga proces uczenia się z wykorzystaniem zjawiska interkomprehensji. 

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

• będą posługiwać się polszczyzną z większą swobodą i pewnością siebie,

• będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów w Polsce,

• będą używać języka w sposób efektywny w sytuacjach akademickich i pozaakademickich.

 Terminy:

• 18 czerwca-10 sierpnia 2018

Liczba godzin języka polskiego: 200

• 18 czerwca-13 lipca 2018

Liczba godzin języka polskiego: 100

• 16 lipca-10 sierpnia 2018

Liczba godzin języka polskiego: 100

Wszystkich pozostałych chętnych do wzięcia udziału we wspólnej przygodzie z językiem i kulturą polską serdecznie zapraszamy na nasze programy w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej UJ 2018:

Programy letnie dają możliwość studiowania języka i kultury polskiej a także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicznych, jednocześnie są sposobem na spędzenie niezapomnianych wakacji w Krakowie.

• A – 4-tygodniowy w nowym formacie: co tydzień dodatkowe zajęcia w ramach kursu językowego, nauka w przestrzeni miejskiej, w muzeach i galeriach, w miejscach lubianych przez mieszkańców Krakowa i turystów: 5 lipca-1 sierpnia 2018

• B – 6-tygodniowy: 5 lipca-15 sierpnia 2018

• C – 3-tygodniowy: 5-25 lipca 2018

• D – 3-tygodniowy: 26 lipca-15 sierpnia 2018

• Are you planning to study in Poland?

• Do you want to improve your knowledge of the Polish language?

• Are you interested in international relations, economics, medicine, law, or the humanities?

• Are you looking for the best university for yourself?

The JU Center for Polish Language and Culture is organizing a vacation PREPARATORY COURSE for persons interested in beginning studies in Poland.

The only condition for taking part in the course is fluency in a Slavic language (such as: Ukrainian, Russian, Czech, or Slovakian) as your native language. Fluency in a language similar to Polish facilitates the learning process by using the intercomprehension phenomenon.

After completing the course, participants:

• will be able to communicate in Polish with greater fluency and self-confidence,

• will be better prepared to begin studies in Poland, and

• will use the language effectively both in academic situations and beyond.

Schedule:

• June 18 – August 10, 2018

Number of hours of Polish language: 200

• June 18 – July 13, 2018

Number of hours of Polish language: 100

• July 16 – August 10, 2018

Number of hours of Polish language: 100

All other persons interested in taking part in joint adventures in the Polish language and culture are wholeheartedly invited to our programs offered by the JU 2018 Summer School of Polish Language and Culture:

These summer programs offer the opportunity to study the Polish language and culture, along with history, art, and social, political, and economic issues. At the same time they offer an opportunity to spend an unforgettable vacation in Krakow.

• A – four-week course with a new format: every week there will be additional activities within the framework of the language course, studies in various locations around town, in museums and galleries, and in other places popular with both residents and tourists: July 5 – August 1, 2018.

• B – six week course: July 5 – August 15, 2018

• C – three week course: July 5 – 25, 2018

• D – three week course: July 26 – August 15, 2018

PLACES WORTH YOUR TIME