Communicating Vessels

0

New exhibition in Bunkier Sztuki – Gallery of Contemporary Art

Exhibition Opening: Friday, December 15th, 6 p.m.

Duration: from December 16th, 2017 through March 18th, 2018

Featured artists: Semâ Bekirovic, Matthijs Bosman, Karolina Breguła, Matthew Buckingham, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčova, VALIE EXPORT, Anya Gallaccio, Lotte Geeven, Agata Ingarden, Beili Liu, Dane Mitchell, Jacek Tylicki, Barbara Visser

Curators: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk

Coordination: Dorota Bucka

Location: upstairs

Communicating Vessels revolve around objects and installations constructed as either processes or events. They do not entirely belong to the non-material domain, nor do they fit the stereotypical image of a fixed piece of art. Life cycles of such works are dependent on properties of fragile and volatile substances as well as on external factors affecting them. Still, their passing and change do not mean loss, for depletion, decay and death are followed by growth, restoration and rebirth.

The exhibition’s title draws on the mechanisms of physics, which become a point of reference when depicting the characteristics of process-oriented artworks. These, making use of materials susceptible to transformations, act like liquids contained in communicating vessel systems: under certain circumstances their matter begins to circulate, takes forms different from the original ones, yet their essence remains unchanged. Shifts inside the system result from a bundle of factors, and relationships are established on many levels: both within one piece, with its specific physical qualities, and where the work interfaces with its environment, viewers, creators, or with other pieces.

Intensity of flows is most apparent in works made of impermanent substances, where change is due to their inherent features and outside influence. Such pieces fulfil various strategies of interaction with unstable matter, either being subjected to the laws of physicality or overcoming them. Some works fade, which is observable in the shorter or longer run. Several hundred blood-red Gerbera flowers constituting Anya Gallaccio’s Preserve ‘Beauty’ slowly wither and pale. The mythical Copenhagen’s founder’s likeness displayed by Matthew Buckingham burns out gradually (Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes). Dane Mitchell’s installation All Whatness Is Wetness, based on evaporation of water and on the rules of homoeopathy, affects caramel-made sculptures by Agata Ingarden: by plasticising them it entails the risk of their transformation. But to transition into another state is never an irretrievable loss; rather, it is just a stage in the works’ cycle of disappearance and return symbolically commented on by VALIE EXPORT’s Fragmente der Bilder einer Berührung, an installation looped in mechanically repetitive motion.

Communicating Vessels let the audience explore a space where one work after another—each employing transfigurations of artistic means or producing situations that actively involve the viewer—sets off the carnal awareness of existence. It is an exhibition in process, one to be revisited in different moments so as to follow the trail marked by the passing of works and their rebirth in new shapes, states and locations.

The exhibition is part of the project “Beyond the Zero Point. Contemporary Art and Its Appearances”, co-financed by the Mondriaan Fund.

Naczynia połączone

Nowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Wernisaż: 15.12.2017 (piątek), godz. 18

Czas trwania: 16.12.2017 – 18.03.2018

Artyści: Semâ Bekirovic, Matthijs Bosman, Karolina Breguła, Matthew Buckingham, Anetta Mona Chişa i Lucia Tkáčova, VALIE EXPORT, Anya Gallaccio, Lotte Geeven, Agata Ingarden, Beili Liu, Dane Mitchell, Jacek Tylicki, Barbara Visser

Kuratorki: Anna Lebensztejn, Kinga Olesiejuk

Koordynacja: Dorota Bucka

Miejsce: piętro

Naczynia połączone rozwijają się wokół obiektów i instalacji skonstruowanych na zasadzie procesów bądź zdarzeń. Nie przynależą one całkowicie do sfery niematerialnej ani nie wpisują się w stereotypowy obraz trwałego przedmiotu sztuki. Cykle życia tego rodzaju dzieł uzależnione są od właściwości kruchych i ulotnych substancji oraz oddziałujących na nie czynników zewnętrznych. Przemijanie i zmiana nie oznaczają tutaj szkody: za ubytkiem, rozpadem i śmiercią postępuje rozwój, odbudowa, odrodzenie.

Tytuł wystawy nawiązuje do mechanizmów fizyki, które stają się punktem odniesienia podczas nakreślania specyfiki procesualnych dzieł sztuki. Wykorzystując tworzywa podatne na przekształcenia, zachowują się one podobnie jak ciecze zamknięte w układzie naczyń połączonych – pod wpływem okoliczności ich materia podlega cyrkulacji, przyjmuje formy odmienne od pierwotnych, a przy tym ich istota trwa niezmieniona. Ruch wewnątrz systemu wynika ze splotu czynników, a zależności ustanawiają się na wielu poziomach – w przestrzeni pojedynczego dzieła i jego specyficznych jakości fizykalnych, na styku dzieła z otaczającym je środowiskiem, odbiorcami, twórcami, innymi dziełami.

Intensywność przepływów najsilniej ujawnia się w dziełach zbudowanych z nietrwałych substancji, gdzie zmiana wynika z ich immanentnych cech i zewnętrznych oddziaływań. Utwory te realizują różne strategie kontaktu z ulotną materią: poddawanie się prawom materialności bądź ich przezwyciężanie. Dzieła stopniowo zanikają, co dostrzec można z bliższej lub dalszej perspektywy czasu. Kilkaset krwistoczerwonych gerber, składających się na pracę Anyi Gallaccio Preserve ‘Beauty’, powoli zasycha i blaknie. Wyświetlany obraz mitycznego założyciela Kopenhagi, przywołany przez Matthew Buckinghama, stopniowo wypala się (Image of Absalon to Be Projected Until It Vanishes). Oparta na procesie parowania wody i regułach homeopatii instalacja Dane’a Mitchella All Whatness is Wetness oddziałuje na wykonane z karmelu rzeźby Agaty Ingarden – uplastyczniając je, wprowadza ryzyko przekształcenia. Każdorazowo jednak przejście w inny stan nie jest bezpowrotną utratą; stanowi raczej jedną z faz cyklu zaniku i powrotu dzieł, co symbolicznie komentuje instalacja VALIE EXPORT Fragmente der Bilder einer Berührung zapętlona w repetycji mechanicznych ruchów.

Naczynia połączone pozwalają wniknąć w przestrzeń, w której wraz z kolejnymi dziełami – wykorzystującymi przemiany artystycznych tworzyw czy prowokującymi sytuacje czynnie angażujące odbiorcę – uruchamia się cielesna świadomość bycia. To wystawa w procesie, do której można powracać w różnych momentach, aby wędrować szlakiem przemijania i powtórnych narodzin dzieł – w zmienionych kształtach, stanach i lokalizacjach.

Wystawa jest częścią projektu „Beyond the Zero Point. Contemporary Art and Its Appearances” dofinansowanego ze środków Mondriaan Fund.

PLACES WORTH YOUR TIME