Cordial Welcome from the District of Baligród

0

angielski

The district of Baligród enjoys a beautiful location in the Eastern Carpathians, a transborder mountain region which is part of the UNESCO Network of Biosphere Reserves. Much of the surrounding countryside lies within the Ciśniańsko-Wetliński Natural Landscape Park. The district also lies on the Bieszczady ring road, which is the main road in the Bieszczady region. About 75% of the area of the district (158 square km) is covered by forest.
Founded by Piotr II in the first years of the 17th century, it was administered under Magdeburg law from 1610 to 1919, which gave it the right to store Hungarian wines and to hold two fairs and a cattle market on Fridays. It became the venue of conventions of the gentry of the Sanok region. The Hungarian or Baligród trade route once passed through the town, and this is why the district is said to lie on the ‘wine, honey, and amber route’.
Several cultures and Christian traditions meet in the district of Baligród, and it is a place where folklore, old customs and traditions are still preserved and cultivated by the people who live there. The district’s favourable location in picturesque mountains and forests and among crystal-clean streams provides wonderful conditions for rest and relaxation. Unique landscapes attract walkers to take hiking trips and other forms of active relaxation and the nearby Zalew Soliński (Solina Reservoir) attracts lovers of water sports. Each season there has its own unique charm. The awakening of spring presents gorgeous shades of green accompanied by birdsong, summer welcomes visitors with carpets of flowers in full bloom, and autumn tempts with a palette of warm colours and the scent of undergrowth rich in mushrooms and wild berries. Winter is a haven for skiers and for people who want silence, quiet, and fresh air. Those who are looking for thrills should go to Bystre, which offers an FIS-listed slope and unforgettable sledge rides through snow-covered forest. Everyone will find something for themselves there. A very well developed accommodation and catering base, including full-board farmhouses, guest-houses and hostels, ensures comfortable rest all year round.
Among places of interest in the district of Baligród are the Knieja Hunting Museum and several small nature reserves which preserve beautiful examples of forest (Cisy na Górze Jawor and Woronikówka), flora (Olcha kosa in Stężnica), and geological features (Gołoborze in Rabe). Those interested in the culture of the region will be glad to visit historical church buildings, admire the characteristic local architecture and pause at commemorative monuments.
The district of Baligród is a unique place for rest. The impression created by a warm, friendly atmosphere and the charm of the landscapes is never forgotten and always makes visitors want to come back.
Welcome to Baligród!

polski
Gmina Baligród serdecznie zaprasza!

Gmina Baligród położona jest na pograniczu Beskidu Wschodniego w rejonie Bieszczadów Zachodnich w obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” wpisanego na listę UNESCO oraz w znacznej części w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto gmina leży na trasie dużej obwodnicy bieszczadzkiej stanowiącej główny szlak komunikacyjny Bieszczad. Rozciąga się na obszarze 158 km2, z czego 75% powierzchni zajmują lasy.
Baligród założony został w pierwszej połowie XVII w. przez Piotra II Bala. W latach 1610 – 1919 miasteczko rządziło się prawem magdeburskim, słynęło ze składu i handlu winem, miało dwa jarmarki oraz targi bydła w każdy piątek, było też miejscem zjazdów szlachty sanockiej. Znajdowało się na trakcie węgierskim zwanym też baligrodzkim. W nawiązaniu do historii gmina promowana jest pod hasłem „Na szlaku wina, miodu i bursztynu”.
Gmina Baligród to miejsce styku kilku kultur i religii, gdzie dawne obyczaje i tradycje oraz sztuka ludowa są wciąż utrzymywane i kultywowane przez mieszkańców regionu. Natomiast charakterystyczne położenie wśród malowniczych gór i lasów oraz krystalicznie czystych potoków stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Niepowtarzalne krajobrazy zachęcają do pieszych wędrówek oraz różnorodnych form aktywnego wypoczynku, a bliski kontakt z Zalewem Solińskim, stwarza możliwość uprawiania turystyki wodnej. Każda pora roku ma tu wyjątkowy urok. Budząca się wiosna ukazuje różnorodne odcienie zieleni, słychać świergot ptaków, lato wita przybyszów kobiercami rozkwitniętych kwiatów, a jesień kusi paletą ciepłych kolorów, zapachem bogatego w grzyby i owoce leśnego runa. Zima w górach to raj dla narciarzy i ludzi szukających ciszy, spokoju i czystego powietrza a dla zwolenników mocnych wrażeń czeka stok o standardzie FIS w Bystrem oraz możliwość urządzania niezapomnianych kuligów po zaśnieżonych leśnych drogach. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Bardzo dobrze rozwinięta baza noclegowa z zapleczem usługowo-gastronomicznym, w tym gospodarstwa agroturystyczne i domki wolnostojące oraz ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe zapewniają turystom przyjemny wypoczynek w ciągu całego roku.
Na terenie Gminy Baligród funkcjonuje Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie „Knieja”  i istnieje kilka rezerwatów przyrody: leśny „Cisy na górze Jawor” i „Woronikówka”, florystyczny: „Olcha kosa” w Stężnicy, geologiczny: „Gołoborze” – Rabe. Na zainteresowanych kulturą regionu czekają zabytki sakralne, chaty o charakterze bojkowskim oraz pomniki martyrologii.
Gmina Baligród jest znakomitym miejscem do wypoczynku. Ciepła i przyjazna atmosfera wraz z urokiem krajobrazu okolicy, pierwotną przyrodą i dużym zalesieniem  tworzą niezapomniane wrażenia, po które chętnie się tu wraca.
Zapraszamy!!!

niemiecki
GEMEINDE BALIGRÓD HEISST HERZLICH WILLKOMMEN

Die Gemeinde Baligród ist an der Grenze der Ostbeskiden auf dem Territorium der westlichen Bieszczady im Gebiet des Internationalen Reservates der Biosphäre „Ostkarpaten” gelegen, das ins UNESCO-Register eingetragen wurde, und befindet sich größtenteils in den Grenzen des Landschaftsparks Cisna-Wetlina. Darüber hinaus liegt die Gemeinde auf der Strecke der großen Bieszczady-Ringstraße, dem Hauptverkehrsweg von Bieszczady. Sie erstreckt sich auf einem Gebiet von 158 km2, wovon 75% der Fläche Wälder einnehmen. Die Gemeinde Baligród liegt am Berührungspunkt mehrerer Kulturen und Religionen, wo ehemalige Bräuche und Traditionen sowie die Volkskunst von den Einwohnern der Region ständig aufrechterhalten und gepflegt werden. Die charakteristische Lage mitten in malerischen Bergen und Wäldern mit kristallklaren Bächen schafft günstige Bedingungen zur Erholung und Rekreation. Einmalige Landschaften geben den Anreiz zu Wanderungen und anderweitigen Formen aktiver Erholung und die Nachbarschaft zum Soliński-Haff bietet die Möglichkeit, Wassertouristik zu betreiben.

rosyjski
ГМИНА БАЛИГРОД СЕРДЕЧНО ПРИГЛАШАЕТ!

Гмина Балигрод расположена на границе Восточного Бескида, в районе Западных Бещад, на территории международного заповедника биосферы «Восточные Карпаты», занесенного в список ЮНЕСКО, а также на значительной площади Чиснянско-Ветлинского ландшафтного парка. Кроме того, гмина находится на трассе большой окружной дороги – основной Бещадской транспортной магистрали. Гмина простирается на площади 158 кв.км; из которых 75% занимают леса. Гмина Балигруд это место соприкосновения нескольких культур и религий, где древние обычаи и традиции, а также народное искусство, все еще хранятся и поддерживаются жителями региона. Характерное месторасположение среди живописных гор, лесов и кристаллически чистых потоков, создает благоприятные условия для развлечений и отдыха. Уникальные ландшафты приглашают отправится на пешеходные прогулки и вызывают желание заняться различными формами активного отдыха, а близость Солинского озера способствует развитию водного туризма.

ukraiński
ЛАСКАВО ПРОСИМО У ГМІНУ БАЛІГРУД!

Гміна Балігруд розташована на межі Східних Бескидів у районі Західних Бєщадів, на території Міжнародного заповідника біосфери «Східні Карпати», який занесений у список ЮНЕСКО, а значною мірою також на території Ціснянсько-Вєтлінського парку краєвидів. Крім того, гміна знаходиться на шляху великої окружної дороги, яка є головним шляхом сполучення Бєщадів. Її довжина складає 158 км2, з чого 75% займають ліси. Гміна Балігруд – це місце взаємного проникання кількох культур та релігій, де давні звичаї та традиції та народне мистецтво весь час підтримуються та культивуються мешканцями регіону. Натомість характерне розташування серед мальовничих гір та лісів, а також джерельно чистих потоків робить з неї ідеальне місце для відпочинку. Неповторні краєвиди заохочують до піших прогулянок та різноманітних форм активного відпочинку, а близький контакт з Солінським заливом дозволяє зайнятися водним туризмом.
PLACES WORTH YOUR TIME