Dyskusja: Pomiędzy fascynacją a nienawiścią. Obraz Żydów we współczesnej polskiej kulturze i mediach 

0

29.03.2021 godz. 18

Dyskusja: Pomiędzy fascynacją a nienawiścią. Obraz Żydów we współczesnej polskiej kulturze i mediach 

Stosunek do Żydów jest w Polsce niejednoznaczny. Z jednej strony dostrzec można wciąż silne antysemickie uprzedzenia, a także liczne teorie spiskowe. Z drugiej strony niejednokrotnie o Żydach mówi się ze swego rodzaju podziwem, czy też fascynacją. Funkcjonują zarówno negatywne, jak i pozytywne stereotypy. Jaki właściwie jest obraz Żydów wśród dzisiejszych Polaków, którzy w ogromnej większości nie mają na co dzień do czynienia z tą mniejszością?

 

W dyskusji udział wezmą:

– dr Joanna Michlic

– prof. Ireneusz Krzemiński

– dr Joanna Preizner

Prowadzenie: Kazimiera Szczuka

 

Link do rejestracji: https://zoom.us/webinar/register/WN_7QNngEv3QlGLyPC6NVe1jA

W j. polskim, z tłumaczeniem na j. angielski.

Uwaga: Tłumaczenie na język angielski dostępne tylko po rejestracji na Zoom * 

Dyskusja  organizowana jest w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, edycja 2021

Organizatorzy: Żydowskie Muzeum Galicja, Evens Foundation, Koret Foundation

Partner: Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy medialni: Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe

 

* Aby zmienić język wykładu podczas spotkania na Zoomie, prosimy o otwarcie programu Zoom, dołączenie do spotkania, a następnie kliknięcie ikony globu, która znajduje się w dolnym panelu. Po kliknięciu ikony zobaczą Państwo możliwości wyboru języka. Należy wybrać ten, który odpowiada Państwu najbardziej. Następnie, ponownie prosimy o kliknięcie ikony globu i wybranie opcji „mute original audio” lub „unmute original audio” zgodnie z Państwa preferencjami.

Bardzo prosimy o upewnienie się, czy korzystają Państwo z najnowszej wersji programu Zoom z pobranymi aktualizacjami. Niektóre ze starszych wersji Zooma nie posiadają opcji tłumaczenia i zmiany języka.

 

O projekcie:

 

Projekt (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich” – to cykl dyskusji  poprzez które chcemy przeciwdziałać stereotypom, dementować półprawdy i tzw. fake-news, powtarzane w mediach podczas ostatnich kryzysów w relacjach polsko-żydowskich.

 

W trzeciej edycji projektu zmierzymy się nie tylko z kolejnymi problemami w skomplikowanych relacjach polsko-żydowskich ale również ze stereotypami dotyczącymi innych grup i mniejszości. Wątki te pojawiać się będą we wszystkich dyskusjach a w całości poświęcone im będzie ostatnie spotkanie. W ramach projektu zwrócimy też uwagę na rolę – zarówno pozytywną jak i negatywną – mediów w kształtowaniu postaw i wpływaniu na poglądy odbiorców. W czasach, kiedy media często prześcigają się we wzbudzaniu u swoich odbiorców poczucia strachu wobec „Innych”, utrwalaniu podziałów w społeczeństwie i budowaniu narracji opartej głównie na emocjach wydaje nam się to szczególnie istotne.

Dyskusje organizowane w ramach projektu oparte zostaną na konkretnych przykładach, m.in. materiałach prasowych czy fotografiach związanych z tematem. Opatrzone komentarzem na temat pochodzenia, kontekstu społecznego czy historycznego staną się punktem wyjścia do rozmów. Przez swą często skrajnie różną wymowę symbolizować będą pewną niejednoznaczność- tak jak niejednoznaczny jest w Polsce stosunek do mniejszości, związane z nimi stereotypy i ich wykorzystanie w przestrzeni publicznej.
Tegoroczna edycja projektu nawiązuje do aplikacji „Photographs from Jewish Poland” stworzonej przez Żydowskie Muzeum Galicja” i prezentującej szerokie spektrum projektów fotograficznych dotyczących Żydów polskich.

 

29.03.2021, 6 p.m 

Between Fascination and Hate. The Image of Jews in Contemporary Polish culture and media

In Poland attitudes towards Jews are ambiguous. On one hand, one can still notice strong antisemitic prejudices. On the other hand, Jews are often spoken of with a certain amount of admiration and fascination. Both negative and positive stereotypes are functioning. What is the image of Jews among contemporary Poles, of whom the vast majority don’t have daily contact with this minority?

 

Panelists:

– Dr Joanna Michlic

– Prof. Ireneusz Krzemiński

– Dr. Joanna Preizner

Led by: Kazimiera Szczuka

 

Registration link: https://zoom.us/webinar/register/WN_7QNngEv3QlGLyPC6NVe1jA

 

In Polish with translation into English.

Note: English translation available only after registration on Zoom*

 

The discussion is part of the project “(In)separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations” 2021 edition.

Organized by: Galicia Jewish Museum, Evens Foundation, Koret Foundation

Partner: Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University in Krakow

Media patrons: Gazeta, Radio Kraków, Chidusz, New Eastern Europe

 


* In order to change the language of a Zoom event and switch to translation, please, open Zoom, join the meeting, and click on the icon of a globe that is on the bottom of the panel. After clicking the icon you will see your choices of possible language versions. Choose the one that suits you best. Then, click the globe icon again and tap mute/unmute original audio according to your preferences.

Please make sure you are using the latest version of the Zoom application. Some older versions may not have the interpretation option available.

 

About the project:

“(In)Separable. Difficult Subjects in Polish-Jewish Relations” is a series of panel discussions through which the Museum will try to challenge some of the most persistent fake news and misconceptions that have been repeated in the mass media during the recent crises in the Polish-Jewish relations, while educating the public on the complicated Polish-Jewish history by providing true and fair knowledge to the public.

In the third edition of this project we will not only challenge new problems arising in the complicated field of Polish-Jewish relations but also in the stereotypes of other minorities. These issues will appear in all of the discussions, and the final debate will focus on those. As part of the project we will also pay attention to the role, both positive and negative, of the media in shaping the attitudes and influencing the views of the public. At a time when the media often surpasses one another in creating in an audience a sense of fear of the “Other”, or solidies divisions in the society, and builds narratives based mainly on emotions, this is an especially important matter.

The discussions organized as part of the project will be based on concrete examples, e.g. press excerpts, or photography related to each theme. When accompanied by a commentary on the origin of the example, its societal or historical context, they will become a starting point for each conversation. Through their differences, often found in the extreme, they will symbolize a certain ambiguity: referring to the Polish ambiguity of the attitudes towards minorities, these stereotypes, and how they are used in public spaces. 

 

This year’s edition of the project also refers to the mobile app “Photographs from Jewish Poland” which was created by the Galicia Jewish Museum which presents a wide spectrum of photographic projects on Polish Jews.

PLACES WORTH YOUR TIME