European Regional Products Fair

0

European Regional Products Fair

Zakopane – Rówień Krupowa Park

11-15 August 2019

Why is it worth going to the Jubilee 10th European Regional Products Fair? Well, during the Fair a wide range of various charcuterie, dairy, fruit and vegetable products, confectionery, and beverages, including wine, beer, and liqueurs from Poland and abroad is presented.

But – not only – they are addressed both to professional audiences and all those who like to cook, seek culinary inspiration, having the opportunity to meet renowned authorities of the culinary art. Presentations, given by cooks from the Association of Małopolska Cooks and Confectioners, Rural Housewives’ Circle, cooks from recommended inns in Podhale and representatives of friendly towns and districts – enjoy great recognition every year.

The fair is an event for representatives of the certified food industry.

The place is vibrant with folk music, and delights with handicraft products and tasting of dishes.

In the “Zarembek Tradycji” we will learn about how cloth is made, what secrets and treasures are hidden in the Tatra National Park, as well as about the history and tradition of Podhale.

It is a unique place where the opportunity to meet with folk artists brings the process of creation closer.

The mission of the Fair is to promote and present the Tatra County.

During the Fair numerous competitions are held, among others:

  • For Best Food Product
  • For The Best Ewe’s Milk Cheese
  • For the Most Beautiful Stand

We invite you – for the tenth time –

to the Rówień Krupowa Park in Zakopane!

Europejskie Targi Produktów Regionalnych
Zakopane – Rówień Krupowa

11-15 sierpnia 2019
Dlaczego warto wybrać się na Jubileuszowe X Europejskie Targi Produktów Regionalnych? Otóż – podczas trwania Targów prezentowana jest bogata oferta różnorodnych produktów wędliniarskich, mleczarskich, owocowo-warzywnych, wyrobów cukierniczych, napojów w tym również wina, piwa, nalewek z Polski i zagranicy.

Lecz – nie tylko – targi skierowane są zarówno do profesjonalnych odbiorców, jak i wszystkich tych, którzy lubią gotować, szukają inspiracji kulinarnych, mając możliwość spotkać uznane autorytety sztuki kulinarnej. Prezentacje, przedstawiane przez kucharzy ze Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Koła Gospodyń Wiejskich, kucharzy z rekomendowanych karczm podhalańskich oraz przedstawicieli miast i powiatów zaprzyjaźnionych – cieszą się co roku ogromnym uznaniem.

Targi są wydarzeniem realizowanym z myślą o przedstawicielach branży producentów żywności certyfikowanej.

Miejsce Targowe tętni muzyką ludową, zachwyca wyrobami rękodzielniczymi, degustacją potraw.

W „Zarembku Tradycji”– dowiemy się o tym, jak wytwarza się sukno, o tym jakie tajemnice i skarby ukryte są w Tatrzańskim Parku Narodowym, także o historii i tradycji Podhala.

To unikalne miejsce, w którym możliwość spotkań z twórcami ludowymi przybliża proces tworzenia.

Misją Targów jest promocja i prezentacja powiatu tatrzańskiego.

Podczas trwania Targów odbywają się liczne konkursy, m.in.:

  • Na Najlepszy Produkt Spożywczy
  • Na Najlepszy Oscypek
  • Na Najładniejsze Stoisko
    Zapraszamy –już po raz dziesiąty –

na Rówień Krupową do Zakopanego!

PLACES WORTH YOUR TIME