Galician Steampunk

0

The Galician Transverse Railway (Galicyjska Kolej Transwersalna) is a railway track that was built by the Austrians and commissioned in 1884. It connected Czadca, currently Chadc in Slovakia, and Husiatyn in present day Ukraine. The intention behind construction, apart from the obvious purpose of improving the army’s transportation system, was the economic recovery of the under-developed regions of the Carpathians. In the 1960s, the trains stopped running on this route.
The Nowosądeckie Association of Railroad Lovers, however, has made it a point of honour to resurrect the line, at least symbolically, as a tourist attraction. Each year, the association organizes several journeys on this and other railway routes. Every time the stylish retro train is pulled by a traditional steam locomotive, a museum item borrowed from the Chabówka Open Air Museum, the only railway museum in the country. Visiting the exhibition in Chabówka is included in the tour. That said, for the average person below fifty years of age, the sight of a steam locomotive is an attraction known only from films. Indeed, when at the station, it is possible to enter the driver’s cab and see the fireman shovelling coal into the boiler! This is rarely seen in close-up, even when travelling on the train!
Information about individual trips, the programmes and technical details (the type of locomotive, the type of historical carriages) can be found online on www.kolejegalicyjskie.pl. All aboard! Close the door! (gk)


Galicyjski steampunk

Galicyjska Kolej Transwersalna to szlak kolejowy zbudowany przez Austriaków i oddany do eksploatacji w roku 1884. Łączył Czadcę (obecnie na Słowacji) i Husiatyn (Ukraina). Zamiarem, oprócz oczywiście usprawnienia transpostu wojska, było ożywienie gospodarcze zacofanych rejonów Karpat. W latach 60. pociągi przestały kursować po tym szlaku.
Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei za punkt honoru przyjęło sobie reaktywację linii, przynajmniej w wymiarze symboliczno-turystycznym. Stowarzyszenie każdego roku organizuje kilkanaście przejazdów po tej i innych trasach. Każdorazowo stylowy pociąg retro jest ciągnięty przez tradycyjny parowóz, okaz muzealny wypożyczany przez Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, jedyne w kraju muzeum kolejnictwa. W programie części wycieczek jest zwiedzanie ekspozycji w Chabówce. Ale dla przeciętnego człowieka poniżej pięćdziesiątki sam widok parowozu to już atrakcja znana tylko z filmów. A jeśli jeszcze na postoju można wejść do kabiny maszynisty i zobaczyć palacza sypiącego łopatą węgiel do kotła! Tego z bliska nie widział nikt, jeśli nawet jeździł pociągiem!
Informacje o poszczególnych przejazdach, ich programie i szczegółach technicznych (typ parowozu, rodzaj zabytkowych wagonów w składzie pociągu) pojawiają się na bieżąco na stronie www.kolejegalicyjskie.pl. Proszę wsiadać, drzwi zamykać!

PLACES WORTH YOUR TIME