Half the Work

0

angielski

The construction of a new hospital of the Jagiellonian University Medical College, which is being carried out in the south-eastern part of Kraków, has reached the halfway point. It is the largest project under construction in Malopolska. The total cost of the investment, including the cost of equipment, is estimated at PLN 1.23 billion. It is paid by the state budget, EU funds under the Regional Operational Programme of the Małopolska Region for the years 2014-2020, and the university itself.

The hospital is being built on a fifteen-hectare site in the vicinity of the A4 motorway. It will consist of 13 buildings with different functions, including diagnostic-therapeutic and academic, which will include 24 operating rooms and emergency departments with a helipad equipped with the most modern medical equipment. As planned, the first patients will be admitted to the new premises in 2020.

The modern hospital will serve functions related to health care, teaching and research development in the field of medical sciences. Above all, it will solve the problem of the outdated clinical base of the Jagiellonian University Medical College located in several buildings mainly in ul. Kopernika, which were constructed at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. They served their functions perfectly for many years but it was becoming more and more obvious that it was necessary to have a new hospital complex built. Finally, the cornerstone was laid on 29 April, 2015 and construction, which has now reached its halfway point, began. The hospital will provide medical care at the highest level, not only for Cracovians but the people from the whole region.

The Jagiellonian University Medical College offers training in degree courses related to health care and engages in research activities in the field of medical sciences. It is worth remembering that the department educating medics was one of the first three departments of the Studium Generale, which was created in 1364, whose successor is the Jagiellonian. For years, the Jagiellonian University has occupied a high position in the rankings evaluating the level of teaching. It is also among the leaders in obtaining funding for research. The new hospital will also meet the needs arising from engaging in teaching and research, of which the university authorities assure. (b)

polski

Budowa nowego szpitala Collegium Medicum UJ na półmetku

Największa realizowana obecnie w Małopolsce inwestycja to budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego, który powstaje w południowo-wschodniej części Krakowa. Jego budowa i wyposażenie będą kosztować 1,23 miliarda złotych, które pochodzą z budżetu państwa, funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120 oraz środków własnych uczelni.

Szpital powstaje na piętnastohektarowym terenie w sąsiedztwie autostrady A4. Wzniesione na nim zostanie 13 budynków o różnych funkcjach, w tym diagnostyczno- leczniczych i dydaktycznych, obejmujących także 24 sale operacyjne, oddziały ratunkowe z lądowiskiem dla helikopterów, a wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę medyczną. Zgodnie z planem pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w nowej siedzibie w 2020 roku.

Nowoczesny szpital spełniać będzie funkcje związane z ochroną zdrowia, dydaktyką i rozwojem badań w zakresie nauk medycznych. Przede wszystkim rozwiąże problem przestarzałej bazy klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum zlokalizowanej w kilkudziesięciu budynkach głównie w rejonie ulicy Kopernika, które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Długo znakomicie pełniły swoje funkcje, ale od lat oczywista była konieczność wzniesienia nowego kompleksu szpitalnego. 29 kwietnia 2015 roku wmurowano kamień węgielny i rozpoczęto budowę, która obecnie osiągnęła półmetek. Szpital zapewni opiekę medyczną na najwyższym poziomie mieszkańcom nie tylko Krakowa, ale i całego regionu.

W Uniwersytecie Jagiellońskim- Collegium Medicum prowadzone jest kształcenie na kierunkach związanych ochrona zdrowia oraz działalność badawcza w dziedzinie nauk medycznych. Warto pamiętać, że wydział kształcący w zakresie medycyny był jednym z trzech pierwszych wydziałów utworzonego w 1364 Studium Generale, którego kontynuatorem jest Uniwersytet. Od lat UJ CM zajmuje wysoką pozycję w rankingach oceniających poziom dydaktyki. Jest też wśród liderów w uzyskiwaniu finansowania na badania naukowe. Nowy szpital pozwoli także na zaspokojenie potrzeb wynikających z prowadzenia dydaktyki i badań, o czym zapewniają władze uczelni.

PLACES WORTH YOUR TIME