Ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

0

Ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow

Muzeum Krakowa i Miejskie Centrum Dialogu opublikowały raport końcowy z konsultacji społecznych wokół projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow. Można go znaleźć pod adresem https://dialogspoleczny.krakow.pl/muzeum-miejsca-pamieci-kl-plaszow-w-krakowie-raport-z-konsultacji/.

W raporcie zebrano opinie i wnioski uczestników konsultacji, które odbywały się od czerwca 2019 r. do stycznia 2020 r. oraz rekomendacje zaangażowanych w planowaną inwestycję instytucji i wydziałów Urzędu Miasta Krakowa.
W konsultacjach w charakterze ekspertów wystąpili przedstawiciele: Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Planowania Przestrzennego, Wydziału Ds. Turystyki, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu, Wydziału Skarbu, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej. W spotkaniach wzięli też udział konsultanci zewnętrzni z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Po zakończeniu konsultacji wymienione jednostki opiniowały podnoszone przez uczestników spotkań postulaty – co ma swój obraz w publikowanym Raporcie. Ostateczna decyzja o kształcie inwestycji i jej ewentualnej realizacji należy do władz miasta.
Pragniemy podkreślić, że realizacja upamiętnienia to niezwykle skomplikowany proces, zależny od wielu podmiotów, a także regulacji nadrzędnych. Będzie też prawdopodobnie miała na nią wpływ sytuacja gospodarcza po zakończeniu epidemii. Raport, w swej złożoności, oddaje wieloaspektowość tej sytuacji. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konsultacjach.
Konsultowany projekt w zakresie dotyczącym terenu obozu jest bliski propozycjom uczestników konsultacji, którzy m.in. wskazywali na potrzebę upamiętnienia poprzez wykorzystanie zieleni obecnej na tym obszarze. Także w zamyśle twórców scenariusza upamiętnienia ma ono być otwartym dla wszystkich miejscem kontemplacji i refleksji. Zakres rodzajów aktywności dopuszczalnych na jego terenie musiałby jednak zostać ograniczony, z uwagi na szacunek dla ofiar KL Plaszow.
Teren upamiętnienia nie zostanie też ogrodzony, planowane jest jedynie wyznaczenie jego obrysu (forma wyznaczenia zostanie dopiero zaprojektowana) – zgodnie z postulatami uczestników konsultacji, jak również sugestiami Muzeum Krakowa i wymogami formalnymi (zgodność z MPZP Krzemionki). Dodatkowo wpis do rejestru zabytków zasadniczo uniemożliwia jakiekolwiek większe zmiany na terenie dawnego KL Plaszow.
Główne kontrowersje dotyczą budowy muzealnego budynku Memoriału oraz parkingu, na działce poza terenem obozu, od strony ul. Kamieńskiego. Uczestnicy konsultacji postulowali rezygnację z tej części projektu, jednak zdaniem jednostek odpowiedzialnych za upamiętnienie byłego obozu, byłoby to działanie stojące w sprzeczności z innymi zgłaszanymi postulatami, przede wszystkim tymi dotyczącymi oczekiwanego przekierowania ruchu odwiedzających z dala od zamieszkanego obszaru ul. Jerozolimskiej. Memoriał jest integralną częścią przyszłego muzeum, umożliwiającą działalność merytoryczną i edukacyjną opiekuna miejsca pamięci.

PLACES WORTH YOUR TIME