Polskie Tatry S.A. a brand with tradition

0

Polskie Tatry S.A. a brand with tradition

An interview with Piotr Włosiński,

Managing Director of Polskie Tatry S.A.

This year, the company you head celebrates 25 years in the business. For most of this time it belonged to the state, but recently it has been taken over by the Zakopane local authority. What does this mean for your business?

The transfer of the entire ownership structure to the Zakopane Town Council has certainly made the Company’s management structure more flexible, allowing us to react swiftly to any changes requiring a decision from the owners. Also, it ensures a much greater opportunity to jointly identify the ZAKOPANE brand and the POLSKIE TATRY S.A. brand in many fields of cooperation, for both residents and guests who visit us.

You have attractive hotels, guesthouses and an aqua park for tourists. What significant changes have taken place in them?

At virtually all of the facilities, we can be proud of many changes that affect investment, modernization and repair, as well as the introduction of new services or standards. And even more are in the planning stage. Meanwhile, the Aqua Park Zakopane has become a place where the whole family can spend time both using the beneficial properties of our thermal waters, the world of saunas and recreation in the water zone, but also while having fun and relaxing on “Level 3”, in which the combination of the bowling alley, restaurants and smaller playgrounds for children has created the possibility of organizing occasions like integration meetings or events (e.g. birthdays). We have also modernized the social facilities designed for the Fitness Club Zone. The facility already has a beauty and hair salon and a Thai massage parlour. Also open is a large grotto with saline graduation towers, the use of which has huge benefits, and not only for relaxation and health. In the autumn we will open an outdoor mini balneological swimming pool with thermal sulphurous water, with its natural colour, aroma, and healing properties.

The Dolina Białego Guesthouse Complex, which includes the Biały Potok *** and Telimena*** pensions, and the historic Pan Tadeusz villa has become even more pro-family. This complex is simply perfect for organizing small conferences or training courses, where participants can take their whole family. The recent launch of a large playground that allows children to develop both motor and intellectual skills has created the possibility of joint stays connected with work. While the additional infrastructure, including probably the only tennis hall in Tatra County, and recently introduced, a whole range of sports and movement activities (i.e. trekking, Nordic walking, aqua fit, etc.) offered to guests as part of their stay ensures that everyone who visits us not only has a pleasant experience, but also strong health-promoting qualities. Of course, the rest of our facilities have been enhanced by the said service sports and motor activities available as part of the stay. The diverse nature of our facilities allows the optimum stay to be ensured for a wide range of guests. So both located directly by the Aqua Park Zakopane Antałówka Guesthouse Complex for conferences throughout the year and family holidays has the best opportunity to enjoy the benefits of the thermal waters (unlimited access to the Aqua Park with your stay), and the Kuźnice Mountain Inn – for convenient stays for all who want to start mountaineering without wasting time on journeys to the routes. Finally, the gem located 16 km from Zakopane, at 1,100 metres above sea level, is the Hotel Tatry *** in Polanie Zgorzelisko, ever increasing in publicity, from where there is probably one of the most beautiful panoramas of the Tatras. The style in which this facility was maintained a few decades ago, inaccessible to “ordinary mortals”, still makes the heart beat faster among the many guests. Today it is said of this facility that you need to come and stay there at least a couple of days to see and experience the combination of positive natural and climatic, and artistic and residential impressions.

What objectives are you starting your next quarter century of existence with?

We want POLSKIE TATRY to continue to expand dynamically and strengthen its well-established position in the Podhale recreation and residence market. At the same time we don’t want to lose what our customers have appreciated us for over many years, and so how to service guests with the ability to adapt to their individual needs and preferences, and our so-called home cooking based on natural ingredients and proven recipes. We will therefore seek to ensure that the company is modern but at the same time a BRAND WITH TRADITION.

Polskie Tatry S.A. marka z tradycją

Rozmowa z Piotrem Włosińskim,

prezesem firmy Polskie Tatry S.A.

W tym roku kierowana przez pana firma obchodzi 25 lat. Przez większą część tego czasu należała do państwa, a od niedawna jest własnością zakopiańskiego samorządu. Co to oznacza dla Waszej działalności?

Przeniesienie całości struktury właścicielskiej do Gminy Miasto Zakopane z pewnością uelastyczniło struktury zarządzania Spółką, pozwalając na bieżąco reagować na wszelkie zmiany wymagające decyzji właścicielskiej. Ponadto zapewniło znacznie większą możliwość wspólnego identyfikowania marki ZAKOPANE i marki POLSKIE TATRY S.A. na wielu polach współdziałania, zarówno dla mieszkańców, jak i gości którzy nas odwiedzają.

Dysponujecie atrakcyjnymi dla turystów hotelami, pensjonatami i Aqua Parkiem. Jakie istotne zmiany w nich zaszły?

Praktycznie w każdym z obiektów możemy pochwalić się wieloma zmianami, które dotyczą zarówno inwestycji, modernizacji i remontów, jak i wprowadzenia nowych usług, czy standardów. A w planie jeszcze wiele więcej. Tymczasem Aqua Park Zakopane stał się miejscem, w którym całe rodziny mogą spędzać czas zarówno korzystając z dobroczynnych właściwości naszych wód termalnych, świata saun i rozrywki w strefie wodnej, ale również podczas zabawy i relaksu na „Poziomie 3”, na którym połączenie kręgielni, restauracji i salki zabaw dla dzieci stworzyło możliwości organizowania imprez typu spotkania integracyjne lub imprezy okolicznościowe (np. urodziny). Zmodernizowaliśmy również zaplecze socjalne przeznaczone dla strefy Fitness Club. W obiekcie działa już salon kosmetyczno-fryzjerski oraz masażu. Otwarta została także duża grota solna z tężniami solankowymi, z której korzystanie ma ogromne zalety nie tylko relaksacyjne i prozdrowotne. Jesienią udostępnimy zewnętrzny mini basen balneologiczny z termalną wodą siarkową, z jej naturalnym kolorem, zapachem i właściwościami leczniczymi.

Zespół Pensjonatów Dolina Białego, w skład którego wchodzą pensjonaty Biały Potok***, Telimena*** i zabytkowa willa Pan Tadeusz stały się jeszcze bardziej prorodzinne. Kompleks ten jest wprost idealny do organizowania małych konferencji lub szkoleń, na które uczestnicy mogą zabierać całe swoje rodziny. Niedawne uruchomienie dużej salki zabaw umożliwiającej dzieciom zarówno rozwój ruchowy jak i intelektualny, stworzyło możliwość wspólnych pobytów połączonych z pracą. Natomiast dodatkowa infrastruktura, w tym bodajże jedyna na terenie powiatu tatrzańskiego hala tenisowa oraz wprowadzona od niedawna cała gama zajęć sportowo-ruchowych (tj. trekking, nordic-walking, aquafitness itp.) oferowanych gościom w ramach pobytu zapewnia, że każdy przyjazd do nas jest nie tylko miłym doznaniem, ale ma również mocne walory prozdrowotne. Oczywiście również pozostałe nasze obiekty zostały wzbogacone o wspomnianą usługę zajęć sportowo-ruchowych dostępnych w ramach pobytu. Różnorodny charakter naszych obiektów, pozwala na zapewnienie optymalnego pobytu dla szerokiego grona klientów. A więc zarówno, zlokalizowany bezpośrednio przy Aqua Park Zakopane, konferencyjny w ciągu roku i rodzinny wakacyjnie Zespół Pensjonatów Antałówka wraz z najlepszą ofertą możliwości korzystania z dobrodziejstw wód termalnych (nieograniczony wstęp do Aqua Parku w ramach pobytu), Zajazd Górski Kuźnice – zapewniający wygodne pobyty dla wszystkich chcących rozpoczynać wycieczki górskie bez marnowania czasu na dojazdy do szlaków. Wreszcie nabierająca coraz większego rozgłosu nasza perełka zlokalizowana 16 km od Zakopanego, na wysokości 1100 m n.p.m, czyli Hotel Tatry*** na Polanie Zgorzelisko, skąd rozpościera się pewnie jedna z najpiękniejszych panoram na Tatry. Styl, w jakim został zachowany ten kilkadziesiąt lat temu niedostępny dla tzw. zwykłych „śmiertelników” obiekt, do dzisiaj powoduje mocniejsze bicie serca wśród wielu gości. O obiekcie tym już dziś mówi się, że trzeba tam przyjechać i pobyć co najmniej parę dni, aby zobaczyć i doświadczyć połączenia pozytywnych wrażeń przyrodniczo-klimatycznych i artystyczno-pobytowych.

Z jakimi celami rozpoczynacie następne ćwierćwiecze istnienia?

Chcemy, aby spółka POLSKIE TATRY nadal dynamicznie się rozwijała i umacniała swoją ugruntowaną pozycję na podhalańskim rynku usług rekreacyjnych i pobytowych. Równocześnie nie chcemy zatracić tego, za co od wielu lat nasi klienci nas doceniają, a zatem sposobu obsługi gości wraz z możliwościami dopasowania się do ich indywidualnych potrzeb i upodobań oraz naszej tzw. domowej kuchni opartej na naturalnych składnikach i sprawdzonych przepisach. Będziemy zatem dążyć do tego, aby być spółką nowoczesną ale równocześnie MARKĄ Z TRADYCJĄ.

 

PLACES WORTH YOUR TIME