Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu Welcome to Cracow

REGULAMIN OGÓLNY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Welcometo („Regulamin”)

I. Postanowienia wstępne

1. Wydawcą serwisu internetowego Welcometo.pl / welcome.com.pl jest BMA s.c. Serwis umieszczony jest w domenie welcome.com.pl oraz www.welcometo.pl

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, mp4, flash.
Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1600×900.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminu. Postanowienia tego regulaminu stosuje się odpowiednio do: repostowania treści, wykorzystywania treści zawartych w serwisie, umieszczania komentarzy do artykułów, pod adresem URL: http://cracow.welcome.pl i profili w mediach społecznościowych serwisu.
4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać zgody właściciela.
5. Dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).
II. Serwis (zawartość)
1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych wydawnictw Welcome to. W ramach Serwisu udostępniane są między innymi:
a) drukowane wydanie miesięcznika „Welcome to”, wpisanego do rejestru prasy pod numerem ISSN 1234-4400, sprowadzone do postaci elektronicznej;www.welcome.com.pl oraz www.welcome.pl
b) komentarze w ramach forum dyskusyjnego – treści w nich zawarte są elementem odrębnym od wyżej wymienionych tytułu prasowego i nie podlegają redagowaniu przez redakcje. Są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy. Welcome to, jako wydawca, ani redaktor tytułu prasowego nie kontrolują tych treści przed ich udostępnieniem w tej części Serwisu, ani nie decydują o ich udostępnieniu;

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do BMA s.c. zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Welcome to lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Welcome to w Serwisie.

3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Welcome to lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@welcome.com.pl

7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
III. Postanowienia końcowe.

1. Welcome to dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Welcome to.

2. Welcome to zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Welcome.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@welcome.com.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych),; przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Welcome to w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: redakcja@welcome.com.pl.
5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 01.04.2017.

6. Welcome zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.









PLACES WORTH YOUR TIME