RZESZÓW – Centre of the Polonia Art Movement

0

angielski

 The 15th World Festival of Polonia* Folk Ensembles, which is held every three years, will take place in Rzeszow on 21st -28th July, 2011. The idea behind the organisation of such a festival was conceived in 1967, during a tour of the then Province of Rzeszów by the Polonia Song and Dance Ensemble, ‘Krakus’, from Belgium.
The first festival, in which 12 groups from Europe and one from the U.S.A. participated, took place in 1969. It immediately attracted considerable interest, both from similar ensembles scattered all over the world and the enthusiasts running them. It also gained the approval of the older generation of emigrants, who felt the need to motivate young Poles abroad to take an interest in their national and folk traditions. Indeed, such traditions were, besides religion, one of the very few factors that united the Poles living on foreign soil. These traditions also aroused the interest of those Polish ethnic groups who themselves had rich and fascinating traditions, lively music and dances, as well as wonderful costumes. As a result, this event, one of the largest national events of this kind today, has become very important, not only for Rzeszów, but for the Polish community across the world.
The 14 festivals held so far were attended in total by 190 groups, from 23 countries and 4 continents. Most teams (40) came from the U.S., but there were also groups from France (37), and Canada (29). The ‘KRAKOWIAK’ from Boston in the U.S.A. and the the ‘PIASTOWIE’ from Stockholm in Sweden have visited Rzeszów the most, i.e. twelve times. Among the record-holders are the ‘OLZA’ from the Czech Republic, the ‘ECHO Z POLSKI’ (Echo from Poland) from the U.S., the ‘SYRENA’ (Mermaid) from the Netherlands, the ‘BIAŁY ORZEŁ’ (White Eagle) from Canada, and the ‘KRAKUS’ from Belgium. The first ensembles from beyond the eastern Polish border appeared in Rzeszów relatively recently, that is in 1989. They were the ‘Willia’ (the Neris River) and the ‘Wileńszczyzna’ (the Vilnius region) from Lithuania. The festivals organised in the early eighties attracted the most participants. The fifth festival in 1980, which was attended by 1,600 people representing 45 teams, was record-breaking in this regard. So far 16,000 artists and guests have visited Rzeszów in order to be part of the festival. Such great interest in the festival in Rzeszów resulted in children, for whom a separate festival is held in Iwonicz Zdrój, being excluded from this event in 1992. In July 2009, at the seventh festival for children, there were 17 groups and altogether over 600 young artists.
Over the years during the festivals in Rzeszów meetings between different peoples have inspired those Poles living abroad to form associations. A good example of this is the Polish Folk Dances Association in North America, which already boasts dozens of groups. It was at the 13th Rzeszow Festival that the World Council of Polonia Ensembles was created. The Rzeszów Festival has also inspired unions, associations and groups to organise similar events in the countries in which they live. Polish folk festivals, held so far in England, France, Canada, Lithuania, Russia, Sweden, Ukraine and the U.S., integrate young people of Polish descent who are interested in Polish culture, and for whom folklore is still an important element of their emotional connection with the history and culture of their country of origin, a significant symbol of the ties with their own people and regional traditions.
In fact folklore, both for the Polish community and Poles living abroad, is not a relic which, as some claim, distracts young people from the image of modern Poland, but is an important aspect of their education which, by acting on emotions and through its simple, comprehensible and at the same time attractive form, encourages a deeper interest in the country, its culture and its present day lifestyle. This has been the main reason for the rapid growth in the number of Polish folk groups in the world in recent years and the enormous interest in this year’s festival, in which twice as many ensembles as could be accepted for organisational reasons, wanted to attend. In the end there will be 43 groups from 16 countries and 4 continents, with Rzeszów hosting about 1,500 guests during the festival week.
The achievements of the Festival were summed up during an international conference organised to celebrate the 40th anniversary of the folklore meetings in Rzeszów. It resulted in the publication of a book, ‘Polish Folklore’. The articles included, on the one hand, show the extent of the effort and the actions leading to the organisation of this event, and, on the other hand, the impact it has on the life and activity of many communities, as well as individual stories of Poles living abroad.
The artistic scope of the Polish communities living abroad in Rzeszów and the Sub-Carpathian region (Województwo Podkarpackie) has widened over time. Since 1995, an overview of Polish theatre abroad has been part of the Festival, and every year dozens of people from all over the world also come to Rzeszów to improve their understanding of choreography. Summer schools focusing on Polish culture and language are organised. Besides the festival of children’s folk ensembles in Iwonicz Zdrój, the Polonia Literary-Artistic Meetings held in Iwonicz Zdrój and Krosno have also gained in popularity and significance. The Rzeszów Branch of the ‘Polish Community’ Association (Wspólnota Polska), the main organiser of all these activities, puts on annual exhibitions of Polish-born artists, as well as holding open air workshops in different localities across the Podkarpackie.
The Polonia Documentation Center of Artistic Movement, which collects documents related to the cultural activities and achievements of different Polish communities and groups, has been located in the Polonia House (Dom Polonii) in Rzeszów for many years.
The crowning achievement of these activities, the Polish Communities Abroad Forum on Culture and Artistic Movement, was held in the autumn of 2010 under the patronage of the Marshal of the Senate of the Republic of Poland and was attended by 120 participants from 21 countries. It resulted in a unique publication in Poland entitled ‘Cultural Activity of the Polish Communities Abroad.’
Thus, Rzeszów has been without doubt central in both presenting and documenting the artistic life of the Polish communities abroad since the first festival was organised there, and today more and more Polish folk ensembles and Polish artists from abroad want to participate.
* the Polish community abroad

polski
RZESZÓW – centrum polonijnego ruchu artystycznego

W dniach 21 – 28 lipca 2011 r. odbędzie się w Rzeszowie piętnasty, organizowany w cyklu trzyletnim, Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Jego pomysł zrodził się w 1967 r., w czasie tournee po ówczesnej Rzeszowszczyźnie polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca „KRAKUS” z Belgii.
Pierwszy Festiwal odbył się w 1969 r. z udziałem 12 zespołów z Europy i jednego z USA. Już wówczas wzbudził duże zainteresowanie rozproszonych po świecie zespołów i prowadzących je pasjonatów. Zyskał także aprobatę starszego pokolenia emigrantów, odczuwającego potrzebę motywowania młodzieży polonijnej do przejmowania narodowych i ludowych tradycji. Były one bowiem – obok religii – jednym z niewielu czynników jednoczących Polaków na obcej ziemi. Był to też czynnik, budzący zainteresowanie rodzimych mieszkańców polską grupą etniczną, mającą tak bogate i ciekawe zwyczaje; żywiołową muzykę i tańce, bogate stroje. W efekcie impreza ta, należąca dziś do największych tego typu imprez narodowych, stała się ważną – nie tylko dla Rzeszowa – ale i dla Polonii na całym świecie.
W 14 festiwalach udział wzięło dotąd, przynajmniej raz, 190 zespołów z 23 krajów i 4 kontynentów. Najczęściej przyjeżdżały tu zespoły z USA – 40, Francji – 37, Kanady – 29. Najczęściej, bo 12 razy Rzeszów odwiedziły: „KRAKOWIAK” z Bostonu w USA i „PIASTOWIE” ze Sztokholmu w Szwecji. Do rekordzistów należą też: „OLZA” (Czechy), „ECHO z POLSKI” (USA), „SYRENA” (Holandia), „BIAŁY ORZEŁ” (Kanada)/i „KRAKUS” z Belgii. Stosunkowo późno, bo dopiero w 1989 r., zjawiły się w Rzeszowie pierwsze zespoły zza wschodniej granicy Polski. Były to z Litwy: „Wilia” i „Wileńszczyzna”. Najwięcej uczestników gromadziły festiwale na początku lat osiemdziesiątych. Rekordowy pod tym względem był piąty festiwal w 1980 r. Uczestniczyło w nim 1600 osób zrzeszonych w 45 zespołach. W ciągu minionych festiwali odnotowano w Rzeszowie ponad 16 tysięcy odwiedzin członków zespołów i gości polonijnych. Wielkie zainteresowanie przyjazdem do Rzeszowa sprawiło, że w 1992 r. wyłączono z tej imprezy dzieci, dla których organizowany jest odrębny festiwal w Iwoniczu Zdroju. W lipcu 2009 r. odbyła się już siódma jego edycja z udziałem 17 zespołów liczących ponad 600 członków.
Rzeszowskie spotkania festiwalowe w ciągu minionych lat inspirowały zespoły polonijne do łączenia się w stowarzyszenia. Przykładem jest Stowarzyszenie Polskich Tańców Ludowych w Ameryce Północnej, zrzeszające kilkadziesiąt zespołów, a także powstała na trzynastym, rzeszowskim festiwalu – Światowa Rada Zespołów Polonijnych. Rzeszowski festiwal inspirował też związki, stowarzyszenia i zespoły do organizowania w krajach swego zamieszkania podobnych imprez. Festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych, odbywające się dotąd w Anglii, Francji, Kanadzie, na Litwie, w Rosji, Szwecji, na Ukrainie i USA integrują zainteresowaną kulturą polską młodzież polonijną, dla której folklor ciągle jest istotnym elementem emocjonalnego związku z historią i kulturą kraju pochodzenia, symbolem więzi z własnym narodem i regionalną tradycją.
Folklor bowiem – dla środowisk polonijnych i Polaków za granicą – to nie przeżytek jak głoszą niektórzy, odwracający młodzież od współczesnego wizerunku Polski, ale ważny czynnik wychowawczy, który oddziaływując na emocje, poprzez swą prostą, dla wszystkich zrozumiałą, a jednocześnie atrakcyjną formę, stwarza motywacje do głębszego zainteresowania krajem, jego kulturą i dniem dzisiejszym. To właśnie jest głównym powodem dynamicznego wzrostu w ostatnich latach liczby polonijnych zespołów folklorystycznych na świecie oraz ogromnego zainteresowania tegorocznym Festiwalem, na który zgłosiło się dwa razy więcej zespołów niż można było, z przyczyn organizacyjnych, przyjąć. Ostatecznie wezmą w nim udział 43 zespoły, z 16 krajów i 4 kontynentów. W tygodniu festiwalowym Rzeszów przyjmie około 1500 polonijnych gości.
Dorobek festiwalowy podsumowany został w czasie międzynarodowej konferencji, zorganizowanej z okazji 40 – lecia rzeszowskich spotkań. Jej efektem są materiały, zawarte w wydawnictwie „Polonijny folklor”. Zamieszczone w nim referaty z jednej strony ukazują ogrom wysiłku i działań, prowadzonych na rzecz organizacji tej imprezy, z drugiej zaś, wpływ tych działań na życie i aktywność wielu polonijnych środowisk, a także indywidualne losy rodaków.
W Rzeszowie i województwie podkarpackim z czasem poszerzano zakres prezentacji polonijnej aktywności artystycznej. Od 1995 r. odbywa się tu przegląd teatrów polonijnych. Do Rzeszowa przyjeżdża też co roku po kilkadziesiąt osób z całego świata, by zdobywać szlify choreograficzne. Organizowane są tu letnie szkoły kultury i języka polskiego. Znaczenie, obok festiwalu dziecięcych zespołów folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju, zyskują również Polonijne Spotkania Literacko – Artystyczne, organizowane w Iwoniczu i Krośnie. Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – główny organizator tych wszystkich działań – co roku organizuje też wystawy dorobku artystów polonijnych, a także plenery malarskie, które odbywają się w różnych miejscowościach województwa podkarpackiego.
Od wielu lat w Domu Polonii w Rzeszowie funkcjonuje Centrum Dokumentacji Polonijnego Ruchu Artystycznego, gromadzące dokumentację działań prezentujących aktywność kulturalną oraz dorobek – w tym zakresie – różnych środowisk i grup polonijnych.
Zwieńczeniem tych działań było organizowane jesienią 2010 r., pod patronatem Marszałka Senatu RP, Forum Polonijnych przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego, w którym uczestniczyło 120 osób z 21 krajów. Jego plonem jest – unikalne w skali kraju – wydawnictwo pt. „Aktywność kulturalna Polonii”.
Rzeszów, od pierwszego Festiwalu, stał się więc niekwestionowanym centrum prezentacji i dokumentacji polonijnego życia artystycznego, do którego przyjeżdżać chce coraz więcej zespołów i polonijnych twórców kultury.
PLACES WORTH YOUR TIME