School of Polish Language and Culture at Jagiellonian University.

0

KURS CZTEROTYGODNIOWY LIPIEC – ONLINE

5 lipca-30 lipca 2021

 • Program obejmuje 80 godzin zajęć językowych, 30- lub 15-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych historii Polski, gramatyce, kulturze i społeczeństwu, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
 • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców, w tym także metodą online.
 • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
 • Podręcznik (wersja PDF) w cenie kursu.
 • Wykłady w języku polskim i angielskim z możliwością uczestniczenia w nich na żywo.
 • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w  nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Wykorzystanie nowoczesnych platform edukacyjnych do nauczania online.   
 • Godziny, w których prowadzone będą lektoraty i wykłady, zostały dostosowane do miejsca zamieszkania uczestników, aby ułatwić im udział w zajęciach bez względu na strefy czasowe.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. 
 • 80 godzin programu językowego, zakończonego egzaminem –  5 punktów kredytowych/ECTS
 • Wykłady 30 godzin – 2 punkty kredytowe/ECTS
 • Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS

 

Program:

 • Przy zapisywaniu się na kurs pisemny test plasujący na platformie
 • 3 lipca (sobota) ustny test plasujący
 • 5-30 lipca lektoraty i wykłady (poniedziałek-piątek)
 • w weekendy program kulturalny
 • 29 lub 30 lipca egzamin końcowy

 

PROGRAM DWUTYGODNIOWY SIERPIEŃ – ONLINE

2 sierpnia-13 sierpnia 2021

 • Program obejmuje 50 godzin zajęć językowych, 15-godzinne kursy wykładów tematycznych poświęconych gramatyce polskiej i kulturze, a także zajęcia kulturalno-integracyjne.
 • Wszystkie poziomy zaawansowania językowego.
 • Lektoraty prowadzą dyplomowani specjaliści Uniwersytetu Jagiellońskiego w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mający bardzo duże doświadczenie w uczeniu obcokrajowców, w tym także metodą online.
 • Podręcznik (wersja PDF) w cenie kursu.
 • Wykłady w języku polskim i angielskim z możliwością uczestniczenia w nich na żywo.
 • Wykładowcami są profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, mający wieloletnie doświadczenie w  nauczaniu studentów obcokrajowców w Polsce i na uczelniach całego świata.
 • Wykorzystanie nowoczesnych platform edukacyjnych do nauczania online.
 • Na zakończenie kursu uczestnicy mają możliwość zdawania egzaminów końcowych, otrzymania dyplomów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz transkryptów wraz z punktami kredytowymi/ECTS.
 • Szkoła zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia zajęć na danym poziomie językowym w  przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. 
 • 50 godzin kursu językowego, zakończonego egzaminem – 3 punkty kredytowe/ECTS
 • Wykłady 15 godzin – 1 punkt kredytowy/ECTS

 

               FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA STRONIE:   

WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

ANG:

FOUR-WEEK PROGRAM IN JULY – ONLINE

July 5th-30th, 2021

 

 • The program covers 80 hours of language classes, and 30/15-hour courses on Poland’s history, Polish grammar, culture and society as well as cultural and integration classes.
 • All levels of language competence.
 • The classes will be held by teachers from the Jagiellonian University certified to teach Polish as a foreign language who have abundant experience in teaching foreigners, including with the online method.
 • The e-textbook included in the price.
 • Lectures in Polish and in English. The lectures will be delivered by professors from the Jagiellonian University who have many years of experience in teaching foreign students in Poland and at the universities all over the world.
 • Use of modern educational platforms for online teaching.
 • The schedule of the classes and lectures has been suited to the participants’ places of residence so that they can participate in the classes irrespective of the time zones.
 • When the course ends, the participants can take final exams, get diplomas from the Jagiellonian University and transcripts with credits/ECTS points.
 • School reserves the right not to open classes on a given language level in case of insufficient number of applications.
 • 80 hours of the language program closing with an exam – 5 credits/ECTS points
 • 30-hour non-language course – 2 credits/ECTS points
 • 15-hour non-language course – 1 credit/ECTS point

 

TWO-WEEK PROGRAM IN AUGUST – ONLINE

August 2nd-13th, 2021

  • The program covers 50 hours of language classes, and 15-hour courses on Polish grammar and culture as well as cultural and integration classes.
  • All levels of language competence.
  • The classes will be held by teachers from the Jagiellonian University certified to teach Polish as a foreign language who have abundant experience in teaching foreigners, including with the online method.
  • The e-textbook included in the price.
  • Lectures in Polish and in English.
  • The lectures will be delivered by professors from the Jagiellonian University who have many years of experience in teaching foreign students in Poland and at the universities all over the world.
  • Use of modern educational platforms for online teaching.
  • When the course ends, the participants can take final exams, get diplomas from the Jagiellonian University and transcripts with credits/ECTS points.
  • School reserves the right not to open classes on a given language level in case of insufficient number of applications.

 

 • 50 hours of the language program closing with an exam – 3 credits/ECTS points
 • 15-hour non-language course (lectures) – 1 credit/ECTS point

 

 

                        DETAILED INFORMATION AND APPLICATION FORMS AVAILABLE AT:

WWW.PLSCHOOL.UJ.EDU.PL

 

PLACES WORTH YOUR TIME